"Kur’ân bütün mu’cizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikiyle, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın bir mu’cizesidir. Öyle de Muhammed (asm) da bütün mu’cizatıyla ve delâil-i nübüvvetiyle ve kemâlât-ı ilmiyesiyle, Kur’ân’ın bir mu’cizesidir." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an kitap olarak âdeta mucizeler deposu gibidir ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz (asm)'in göstermiş olduğu en büyük mucizedir. Kur’an içindeki bu mucizeler "yedi külli ve kırk vecihle mucize" şeklinde tespit ve tahlil edilmiştir.

Kur’an’nın yedi yönü ile mucize olması ve kırka yakın mucizeleri göstermesi Risale-i Nurlarda kati bir şekilde izah ve ispat edildiği için tafsilatını oraya havale ederek, biz sadece başlıklar halinde o yedi ve kırk mucizeyi şu şekilde takdim ederiz:

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CÂZI:

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası,
2. Nazmındaki cezalet-i harikası,
3. Câmiiyet-i harikulâdesi,
4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye,
5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti,
6. İhbârât-ı gaybiyesi,
7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Ayrıca Kur’an içinde kırka yakın mucizeler ilmi bir titizlikle tespit ve tayin edilmiştir. Şöyle ki:

1. Mânâsındaki belâğatı,
2. Nazmın cezaleti,
3. Hüsn-ü metaneti,
4. Üslûplarının bedâati,
5. Garipliği,
6. Müstahsenliği,
7. Beyanının beraati,
8. Fâik ve Üstünlüğü,
9. Safveti,
10. Maânîsinin kuvveti,
11. Lâfzının fesahati,
12. Selâseti,
13. Lâfzındaki câmiiyeti,
14. Mânâsındaki câmiiyeti,
15. İlmindeki câmiiyeti,
16. Mebâhisindeki câmiiyeti,
17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti,
18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (Bir tek sûre veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.),
19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti.(İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al.),
20. İ’câzkârâne îcâzı. (Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.),
21. Câmi’ ve hârıktır,
22. Makàsıd-ı câmiiyeti,
23. Maânî-i câmiiyeti,
24. Esâlib-i câmiiyeti,
25. Letâif-i câmiiyeti,
26. Mehâsin-i câmiiyeti,
27. Mesâil-i câmiiyeti,
28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi,
29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi,
30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
31. Hakaik-ı kevniyeye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
33. Kur’ân’ın şebâbeti,
34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi,
35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset,
36. Fâik bir selâmet,
37. Metin bir tesanüd,
38. Muhkem bir tenasüp,
39. Meziyet-i i’câziye,
40. Temsilat-ı Kur’aniye.

Şimdi bu mucizeleri gösteren bir kitap, Allah’ın kelamı olduğunu kati bir şekilde ispat ettikten sonra, ayetleri ile diyor ki "Sizin içinizden çıkan Hazreti Muhammed (asm) Allah’ın hak ve sadık bir resulü ve peygamberidir." Şimdi biz kalkıp bu mucizeler doğru bu kitap Allah’ın kelamı ama bu hususta yani onun resul ve peygamber olduğu konusunda -haşa- yanlış ve hatalıdır diyemeyiz. İşte Kur’an bütün bu mucizeleri ile Hazreti Peygamberi (asm) teyit ve tasdik ediyor. Hazreti Peygamberi inkar etmek için bu kitabın ve göstermiş olduğu mucizelerin tek tek çürütülmesi gerekir, yoksa inkar-ı resul kabil olmaz.

Aynı şekilde Peygamber Efendimizin (asm) göstermiş olduğu bine yakın hissi mucizeler, ahlak ve fıtratının mucize derecesindeki kemali, sadık ve güvenilirliğinin düşmanları tarafından bile itiraf edilmesi gibi yüzlerce delil ve işaretler, kısacası Peygamber Efendimiz (asm)'in yürüyen bir mucize olması, elindeki Kur’an’ın hak bir Allah kelamı olduğunu gösterip ispat eder. Çünkü Kur’an onun vesilesi ile insanlığa hediye edilmiş. Hazreti Peygamber (asm)'in hayatında mazhar olduğu bütün kemal ve mucizeler dolaylı olarak Kur’an’ın hak bir kelam olduğuna işaret eden bir delil oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...