"Kur’ân bütün mu’cizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikiyle, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın bir mu’cizesidir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’ân bütün mu’cizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikiyle, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın bir mu’cizesidir. Öyle de Muhammed (asm) da bütün mu’cizatıyla ve delâil-i nübüvvetiyle ve kemâlât-ı ilmiyesiyle, Kur’ân’ın bir mu’cizesidir."

Kur’an, mu’cizelerle dolu bir kitap olduğu gibi, aynı zamanda Peygamber Efendimiz (asm)'in da en büyük mu’cizedir. Kur’an içindeki bu mu’cizeler "yedi küllî ve kırk vecihle mucize" şeklinde tespit ve tahlil edilmiştir.

Kur’an’nın yedi ciheti ile mu’cize olması ve kırka yakın mucizeleri göstermesi Risale-i Nurlarda kat’î bir şekilde izah ve ispat edildiği için tafsilatını oraya havale ederek, biz sadece başlıklar halinde o yedi ciheti ve kırk mu’cizeyi takdim ediyoruz:

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CÂZI:

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası,
2. Nazmındaki cezalet-i harikası,
3. Câmiiyet-i harikulâdesi,
4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye,
5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti,
6. İhbârât-ı gaybiyesi,
7. Fezlekesi ve meseleleri hulasa etmesi.

Ayrıca Kur’an içinde kırka yakın mu’cizeler ilmî bir hassasiyetle tespit ve tayin edilmiştir. Şöyle ki:

1. Mânâsındaki belâğatı,
2. Nazmın cezaleti,
3. Hüsn-ü metaneti,
4. Üslûplarının bedâati,
5. Garipliği,
6. Müstahsenliği,
7. Beyanının beraati,
8. Fâik ve Üstünlüğü,
9. Safveti,
10. Maânîsinin kuvveti,
11. Lâfzının fesahati,
12. Selâseti,
13. Lâfzındaki câmiiyeti,
14. Mânâsındaki câmiiyeti,
15. İlmindeki câmiiyeti,
16. Mebâhisindeki câmiiyeti,
17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti,
18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (Bir tek sûre veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.),
19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti.(İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al.),
20. İ’câzkârâne îcâzı. (Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.),
21. Câmi’ ve hârıktır,
22. Makàsıd-ı câmiiyeti,
23. Maânî-i câmiiyeti,
24. Esâlib-i câmiiyeti,
25. Letâif-i câmiiyeti,
26. Mehâsin-i câmiiyeti,
27. Mesâil-i câmiiyeti,
28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi,
29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi,
30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
31. Hakaik-ı kevniyeye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
33. Kur’ân’ın şebâbeti,
34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi,
35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset,
36. Fâik bir selâmet,
37. Metin bir tesanüd,
38. Muhkem bir tenasüp,
39. Meziyet-i i’câziye,
40. Temsilat-ı Kur’aniye.

Şimdi bu mucizeleri gösteren bir kitap, Allah’ın kelamı olduğunu kat’î bir şekilde ispat ettikten sonra, ayetleri ile diyor ki "Sizin içinizden çıkan Hazret-i Muhammed (asm) Allah’ın hak ve sadık bir resulüdür." Şimdi biri kalkıp da “Mu’cizelerle dolu bu kitap, Allah’ın kelamıdır ama bu Hz. Muhammed’in, O’nun resulü olduğu hususunda -hâşâ- şüphem var” diyebilir mi? İşte Kur’an bütün bu mu’cizeleri ile Hazret-i Peygamberi (asm) te’yid ve tasdik ediyor. Hazret-i Peygamberi inkâr etmek için, bu kitabın ve göstermiş olduğu mu’cizelerin tek tek çürütülmesi gerekir, yoksa inkâr-ı resul kabil olmaz.

Aynı şekilde Habib-i Kibriya Efendimizin (asm) göstermiş olduğu bine yakın mu’cize, onun ahlâk ve fıtratının mu’cize derecesindeki sadık ve emin olduğunu ispat eder. Resul-i Ekrem Efendimiz en azılı düşmanları bile onun doğruluğunu, en yüce bir ahlak sahibi olduğunu itiraf etmeleri, yüzlerce delil ve işaretler, kendisinin hak peygamber, elindeki Kur’an’ın da Allah’ın hak bir kelamı olduğunu ilan ve ispat eder. Çünkü Kur’an onun vesilesi ile insanlığa hediye edilmiş. Hazret-i Peygamber (asm)'in hayatında mazhar olduğu bütün kemal ve mu’cizeler dolaylı olarak Kur’an’ın hak bir kelam olduğuna işaret eden bir delil ve mu’cize oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...