"Kur’ân-ı Hakîmin sırr-ı i’câzıyla hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur, ..." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’ân-ı Hakîmin sırr-ı i’câzıyla hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir mânevî cehennemi dalâlette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada mânevî bir cennet bulunduğunu ispat ediyor."(1)

Risale-i Nurların, bu zamanda Kur’an’ın hem Allah kelamı olduğunu hem de içinde bir çok mucizeler barındırdığını iki kere iki dört katiyetinde ispat edip göstermesi, Risale-i Nurların Kur’an’ın bu asra bakan ve hitap eden manevi bir mucizesi olduğunu ifade edebiliriz.

Malum olduğu üzere tefsirler iki kısımdır.

Birisi, Kur’an’ın lafız ve cümlesini bir tertip üzere inceleyen, daha ziyade zahiri ifadeleri nazara veren ve gramer kaideleri ile Kur’an’ı izah eden klasik tefsirlerdir. Bunların emsali yüz binleri geçmiştir. Bu tefsirler de Kur’an’ın ilmi ve zahiri yüzünü ifade etmeleri açısından kıymetli ve değerlidirler. Klasik tefsirlerde de Kur’an’nın mucizevi yönleri izah ve ispat edilmiştir.

Belagat noktasında Zemahşeri’nin, Cürcani'nin, Cahız’ın tefsirleri bir cihetle İşaratü'l-İ’caz niteliğindedir. Onlar da harika bir şekilde Kur’an’ın mucizevi yönlerini izhar ve ilan etmişler. Kur’an üzerine yazılmış bütün tefsirler dolaylı ya da dolaysız olarak Kur’an’ın manevi mucizeleridir. Lakin manevi ve işari tefsirlerin yeri bir başka ve müstesnadır.

Diğeri ise, Kur’an’ın manevi ve işari yönlerini, ayrıca zamanın insanların muhtaç oldukları ders ve irşatları ekseri olarak ilham ve ihtar ile beyan eden manevi tefsirlerdir. Bu tefsirler genelde her asırda gelen bir müceddid tarafından telif edilirler. İmam Rabbani, İmam Gazali, İmam Geylani gibi zatlar buna örnek olarak verilebilir. Bu tefsirlerin manevi birer mucize olması kendi dönemlerinin ihtiyaçlarına tam bir tiryak ve cevap olmasındandır.

Bu asır maddecilik ve inkarcılık noktasından eşi olmayan bir asırdır. Ateizm resmen devletleşip komünizm namı ile dünyanın yarısını istila ettiği bir hengâmda Risale-i Nurlar Kur’an'dan aldığı feyiz ve işari manalar ile bu dinsizlik hareketine set olmuştur. Risale-i Nurların bu büyük hizmeti ve tesiri Kur’an'dan aldığı manevi bereket ve feyizdendir. Yani memba ve menşe Kur’an'dır.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...