Melekler hayr-ı mahza kabil olarak yaratıldıkları için, insanlar gibi mükafat görmüyorlar. Şeytanların yaratılmaları sırf şer olduğuna göre ceza görmeleri nasıl oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler ile şeytanları kıyaslamak doğru değildir. Zira melekler imtihana tabi değildir; cinler taifesinden olan şeytanlar, irade sahibidirler ve imtihana tabidirler. Bu sebeple cinlerden olan şeytanlar cezaya müstahaktırlar, zira fesat ve şeytan olmayı kendi hür iradeleri ile seçmişlerdir. Bu sebeple şeytanlar ebedî olarak cehennemde kalacaklar. Şeytanlar için de tövbe ve istiğfar kapısı kapalı değildir; lakin onlar bu kapıyı kendi iradeleri ile ebedî olarak kapatmışlardır. Yoksa Allah’ın cebri ile bunlar şeytan olarak yaratılmış değildirler.

Melekler ise; sadece hayır ve itaat için yaratılan varlıklardır; cezaya tabi değildirler, mükâfata layıktırlar. Meleklerin şerre kabil olmamaları mükâfat görmeyecekleri mânasına gelmez.

Lakin Üstad Hazretleri, meleklerin lezzet ve mükâfatlarının diğer mahlûkatınkinden farklı olduğunu şöyle izah ediyor:

"Birinci kısım: Temsilde memlüklere misal melâikelerdir. Melâikeler ise, onlarda mücahede ile terakkiyat yoktur. Belki her birinin sabit bir makamı, muayyen bir rütbesi vardır. Fakat onların nefs-i amellerinde bir zevk-i mahsusaları var, nefs-i ibadetlerinde derecatlarına göre tefeyyüzleri var. Demek, o hizmetkârlarının mükâfatı, hizmetlerinin içindedir. Nasıl insan mâ, hava ve ziya ve gıda ile tagaddî edip telezzüz eder. Öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envarıyla tagaddî edip telezzüz ediyorlar." (1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...