Yirminci Nükte

İçerikler


 1. "Hurûf-u Kur’ân’ın, hususan sûrelerin başlarındaki mukattaât-ı hurûfun hâsiyetlerine ve fezâillerine ve tesirât-ı maddiyelerine dâir vürûd eden hadisleri şu asrın nazar-ı maddîsine takrib etmek için..." Bu hadislerden örnekler verir misiniz?

 2. "Sûrelerin başlarındaki mukattaât-ı hurûfun hâsiyetlerine ve fezâillerine ve tesirât-ı maddiyelerine dâir vürûd eden hadisleri..." Hurufu mukattanın maddi tesiratına dair hadisler nelerdir?

 3. "Zât-ı Zülcelâl olan Sahib-i Arş-ı Âzamın, mânevî bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın tedbirine medar dört arş-ı İlâhîsi var." İzah eder misiniz?

 4. "Gözümüzle gördüğümüz gibi; suyun, hususan hayvânât nutfelerinin su gibi..." Buradaki "hayvanat" kelimesi, sadece hayvanlar için mi kullanılmış yoksa tüm hayat sahipleri için mi?

 5. "Havada sebatsız vücudları bulunan hurûfâtın, kudsiyet keyfiyetiyle, bu sırr-ı imtisâle göre, çok tesirât-ı hâriciyeye ve hâsiyât-ı maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir..." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Unsur-u havâiyeye bakıyoruz ki: O derece emr-i كُنْ فَيَكُونُ’a mutî ve musahhar ve emirberdir ki, güya her bir zerresi bir nefer gibi, muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler; zamansız, en uzak zerreden, emr-i كُنْ’den..." İzah?

 7. "Adeta, mâneviyatı maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir bir hâsiyet onlarda görünüyor." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânda bazan kudret eserini, sıfat-ı irâde ve sıfat-ı kelâmdan gelir gibi tâbirâtı, gayet derecede sür'at-i îcad ve..." cümlesini devamıyla açar mısınız?

 9. "İşte, evâil-i sûredeki ha miim... gibi hurûf-u kudsiye-i şifre-i İlâhiye hava zerrâtı içinde, zamansız münâsebât-ı dakika-i hafiye tellerini ihtizâza getirecek birer düğüm..." Devamı ile açıklar mısınız?

 10. "Sâir vezâif-i havâiyeden başka bir vazifesini bir hads-i kat’î ile, belki müşâhede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm." Bu mesele nedir, izah eder misiniz?

 11. "İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, (...) O harflerin okumasıyla ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar hâsıl olabilir." ifadesinde muskaya işaret olabilir mi? Bu paragrafı izah eder misiniz?

 12. "İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet kesb ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur’ân hurûfâtı olduğundan..." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...