"Otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimat-ı mübareke..." Buradaki faziletler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ımızın bahsettiği faziletler, Kur'an ve hadislerde geçen faziletler ile ilgilidir. Bunları kendileri izah etmemiş olsa da hadislerde çokça bulunmaktadır. Ayrıca bazı ayetlerin diğer ayetlere göre faziletleri daha fazla olabilir. Ayrıca bazı vakitlerde veya mekânlarda okunan ayet veya zikirlerin, başka vakit ve mekânlarda okunan aynı ayet ve zikirlere göre de fazilet noktasında farklılığı olabilir. İşte Üstad'ımızın "akşam ve yatsı arasında" demesi bu sırdandır.

Aşağıda Kur'an okumanın faziletleri ile ilgili hadisleri derlenmiştir.

KUR’AN OKUMANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

 • Kur’an Şefaat Edicidir

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir.” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.)

 • Kur’an Okumanın Sevabı

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

 • Kur’an Sureleri Birbiriyle Yarışırlar

Nevvâs İbni Sem’ân radıyallahu anh şöyle dedi: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar.” buyururken işittim. (Müslim, Müsâfirîn 253)

 • En Hayırlınız Kur’an Öğrenen ve Öğretendir

Osmân İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)

 • Kur’an’ı Kekeleyerek Zorla Okumanın Sevabı

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır." (Buhârî, Tevhîd 52)

 • Kur’an Okuyan Mümin Portakal Gibidir

Ebû Mûsa el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kur’an okuyan mümin portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur’an okumayan mümin hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur’an okuyan münâfık fesleğen gibidir: Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur’an okumayan münâfık Ebû Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır.” (Buhârî, Et’ime 30 Fezâilü’l-Kur’ân 17, Tevhîd 36)

 • Allah Teâlâ Kur’an ile Yükseltir

Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” (Müslim, Müsâfirîn 269)

 • Gıpta Edilecek İki Kişiden Biri de Kur’an ile Meşgul Olandır

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah’ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse.” (Buhârî, İlm 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ’tisâm 13, Tevhîd 45)

 • Kur’an Huzur Verir

Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Bir adam Kehf sûresini okuyordu.Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı. O adamın üzerini bir bulut kapladı ve yaklaşmaya başladı. Atı da o buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah olunca, adam Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve bu durumu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz:

“O sekînedir; okuduğun için inmiştir.” buyurdu. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 11)

 • Kur’an Okunmayan Ev Harabedir

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

 • Oku ve Yüksel

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi burada da tertîl ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun âyetin son noktasındadır.” (Ebû Dâvûd, Vitr 20)

 • Ezberlediğiniz Sureleri Unutmayın

Ebû Mûsa radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şu Kur’an’ı hâfızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki Kur’an’ın hâfızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır.” (Buhârî, Fazâilü’l-Kur’ân 23)

 • Kur’an İlgisiz Kalmaz

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kur’an hâfızı, bağlı devenin sâhibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 23)

 • Kur’an Güzel Okumak

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Allah, güzel sesli bir peygamberin, Kur’an’ı tegannî ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır.” buyururken işittim, demiştir. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 19; Tevhîd 32)

 • Dâvûdi Sesli Sahabe

Ebû Mûsa el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu:

“Şüphesiz Dâvûd’a verilen güzel seslerden bir nağme de sana verilmiştir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 31)

 • Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimizden Daha Güzel Okuyan Biri Yoktur

Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i yatsı namazında “Ve’t-tîni ve’z-zeytûni” sûresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. (Buhârî, Ezân 102)

 • Kur’an’ı Tegannî ile Oku

Ebû Lübâbe Beşîr İbni Abdülmünzir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kur’an’ı tegannî ile okumayan kimse bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Vitr 20)

 • Peygamberimizin bana Kur’an oku dediği Sahabe

Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh der ki: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:

– ”Bana Kur’an oku” buyurdu.

–Yâ Resûlallah! Kur’an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur’an okurum, dedim.

– ”Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi gerçekten çok severim.” buyurdular. Bunun üzerine ben kendilerine Nisâ sûresini okudum. “Her ümmetten gerçek bir şahit, seni de bunlara hakkıyla şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur?” (âyet 41) anlamındaki âyete gelince:

– ”Şimdilik yeter!..” buyurdular. Kendisine dönüp baktım, iki gözünden yaşlar boşanıyordu. [Buhârî, Tefsîru sûre(4), 9; Fezâilü’l-Kur’ân 33, 35]

 • Kur’ân’ı Tercih Ediniz

Peygamber Efendimiz, Tebük Seferi’ne çıkarken Neccâroğulları’nın bayrağını Umâre bin Hazm’a vermişti. Daha sonra Zeyd bin Sabit’i görünce, bayrağı Umâre’den alıp ona verdi. Umâre radıyallâhu anh:

"– Yâ Rasûlallah! Bana kızdınız mı, diye sorunca Peygamber aleyhisselâm:

– Hayır! Vallâhi kızmadım! Fakat, siz de Kur’ân’ı tercih ediniz! Zeyd, Kur’ân’ı senden daha çok ezberlemiştir! Burnu kesik zenci köle bile olsa, Kur’ân’ı daha çok ezberlemiş olan kimse başkalarına tercih edilir, buyurdu.

Evs ve Hazrec kabîlelerine de bayraklarını Kur’ân’ı daha çok ezberlemiş olan kimselere taşıtmalarını emretti. Bunun üzerine Avfoğulları’nın bayrağını Ebû Zeyd, Benî Selime’nin bayrağını da Muâz radıyallâhu anh taşıdı." (Vâkıdî, III, 1003)

 • Hiçbir Peygambere Verilmeyen İki Nur

İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, bir keresinde Cebrâil aleyhisselâm Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında oturmakta iken, Resûl-i Ekrem yukarı taraftan kapı gıcırtısına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrâil:

– Bu, şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayıp sadece bugün açılan bir gök kapısıdır, dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi. Bunun üzerine Cebrâil:

– Bu, yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar hiç inmemişti, dedi. Melek selâm verdi ve Peygamberimiz’e şöyle dedi:

– Müjde! Sana, senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur verildi. Biri Fâtiha sûresi, diğeri Bakara sûresinin son âyetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana sevap ve ecir verilir. (Müslim, Müsâfirîn 254)

 • Kur’an Okunan Evi Rahmet Kaplar

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.” (Müslim, Zikr 38)

 • Kur’an’a Sımsıkı Sarılın

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Size, sımsıkı sarıldığınız müddetçe benden sonra sapıtmayacağınız iki mühim emanet bırakıyorum. Biri diğerinden daha büyüktür. O da Allah’ın Kitâbı’dır! Kur’ân, semadan yeryüzüne uzatılmış sağlam bir ip gibidir. Diğer emanet de ailem, Ehl-i Beyt’imdir. Kur’ân ve Ehl-i Beyt’im cennette Havuz’un başında benimle buluşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Benden sonra o ikisine karşı nasıl muamelede bulunduğunuza iyi bakın, dikkat edin!” (Tirmizî, Menâkıb, 31/3788)

 • Huzûr-i Kalp ile Kur’ân Oku

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Sizden birisi Rabbi ile münâcât ve mükâlemeyi (ona yalvarıp onunla konuşmayı) severse huzûr-i kalp ile Kur’ân okusun.” (Suyûtî, I, 13/360)

 • Kur’an oku ve onunla amel et

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’i okur ve onunla amel ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir tâc giydirilir. Bu tâcın ışığı, güneş dünyâdaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur’ân-ı Kerîm ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur, düşünebiliyor musunuz?” (Ebû Dâvûd, Vitr, 14/1453)

 • Ticaretten Daha Kârlı Şey

Ebû Ümâme radıyallâhu anh da şöyle anlatıyor:

"Birisi Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’e geldi ve:

– Yâ Rasûlallâh! Falan oğullarının hisselerini alıp sattım, şöyle şöyle kâr elde ettim, dedi. Allah Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem:

– Sana bundan daha kârlı bir şeyi haber vereyim mi, dedi. Adam:

– Öyle bir şey var mı, diye sordu. Rasûl-i Ekrem sallâllâhu aleyhi ve sellem:

– Kur’ân’dan on âyet öğrenen bir kimse senden daha kazançlıdır, buyurdu. Bunun üzerine adam gitti ve hemen on âyet öğrenip geldi ve bunu Rasûlullâh’a bildirdi. (Heysemî, VII, 165)

 • Kur’ân, Allah’ın Zi­ya­fe­ti­dir

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştu:

“Her zi­ya­fet çe­ken, zi­ya­fe­ti­ne (in­san­la­rın) gel­me­si­ni is­ter ve bun­dan mem­nun olur. Kur’ân da Al­lah’ın zi­ya­fe­ti­dir. On­dan uzak dur­ma­yı­nız.” (Dâ­ri­mî, Fe­zâ­ilü’l-Kur’ân, 1)

 • Kur’an Ehli Kimdir?

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

− Şüphesiz insanlardan Allah’a yakın olanlar vardır, buyurmuştu. Ashâb-ı kirâm:

− Ey Allah’ın Rasûlü! Onlar kimlerdir, diye sorunca Allah Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

− Onlar, Kur’ân ehli, Allah ehli ve Allah’ın has kullarıdır. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 16)

 • Kur’an Bilenlerin Önceliği

Uhud Harbi sonunda ashâb-ı kirâm:

"− Yâ Rasûlallâh! Şehitlerimiz pek çok. Bize ne yapmamızı emir buyurursunuz, diye sordular. Rasûl-i Ekrem sallâllâhu aleyhi ve sellem:

− Derin ve geniş kabirler kazınız, her kabre ikişer, üçer koyunuz, buyurdu. Ashâb:

− Önce hangilerini koyalım, diye sorunca Hazret-i Peygamber aleyhissalâtü vesselâm:

− En çok Kur’ân bileni önce koyunuz, buyurdu." (Nesâî, Cenâiz, 86, 87, 90, 91)

 • Kur’ân’ı Yaşayana Cennet Vardır

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helalini helal, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148)

 • Kur’ân Oku­yu­nuz

Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem, birgün Kur’ân âşıklarından Übey bin Kâ’b radıyallâhu anh’a hitâben:

– Allah Teâlâ, «lem yekünillezine keferû» sûresini sana okumamı emir buyurdu, dedi. Übey bin Kâ’b radıyallâhu anh:

– Allah Teâlâ benim ismimi zikretti mi, dedi. Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem:

– Evet, buyurdu. Übey bin Kâ’b, bu ikrâm-ı ilâhî karşısında çok duygulandı ve içli içli ağladı. (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 16, Tefsîr, 98/1, 3; Müslim, Müsâfirîn, 246)

 • Kur’ân Bu­lu­nan Bir Kal­be Azap Edilmez

Hadîs-i şerîfte buyurulur:

“Kur’ân oku­yu­nuz... Çün­kü Allah, için­de Kur’ân bu­lu­nan bir kal­be azap et­mez...” (Dâ­ri­mî, Fe­zâ­ilü’l-Kur’ân, 1)

 • Ümmetin En Şereflileri

Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar:

“Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen hâfızlar ve gecelerini ihyâ edenlerdir.” (Suyûtî, I, 36/1063)

 • Kur’ân Bir Zenginliktir

Hazret-i Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Kur’ân bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik olmaz (yani ona sahip olan en muazzam bir hazineye sahip olmuştur) ve ondan başka zenginlik de yoktur (yani o ilahi hazine hiçbir maddi zenginlikle kıyas edilemez).” (Heysemî, VII, 158)

 • Kur’an Kerîm Okumak Allah Teâlâ’yı Zikirdir

Bir hadis-i kudside Azîz ve celîl olan Allah Teâlâ:

“Kur’ân-ı Kerîm okumak ve benim zikrim, her kimi benden bir şey istemekten meşgul eder, geri bırakırsa, ben ona, isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm.” buyurmaktadır. (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 25/2926)

 • Şifa Kur’ân’dadır

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır:

“Devanın en hayırlısı Kur’ân’dır.” (İbn-i Mâce, Tıb, 28)

 • Allah Teâlâ Kur'ân Okuyanı Dinler

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Allah, geceleyin iki rekat namaz kılan (ve Kur’ân okuyan) bir kulu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allah’ın rahmeti, namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, Kur’ân’la hemhâl oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olamazlar.” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 17/2911)

 • Kur’ân Yeryüzünde, Nur Gökyüzünde Azıktır

Ebû Zerr radıyallâhu anh:

" − Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun, dediğinde Âlemlerin Efendisi:

− Kur’ân okumaya ve Allah’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır.” buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

 • Çocuklarınızı Üç Hususta Yetiştirin

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur’ân kıraati… Çünkü hamele-i Kur’ân (yani Kur’ân hafızları) hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde peygamberler ve asfiyâ (yani safâya ermiş olan Allah dostları) ile birlikte Arş’ın gölgesindedir.” (Münâvî, I, 226)

 • Kur’ânı Küçük Yaşlarda Öğrenmek

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem:

“Kim Kur’ân’ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur’ân onun etine ve kanına işler (yani Kur’ân’ın feyziyle nurlanır.). (Ali el-Müttakî, I, 532)

 • Kur’an Okuyanın Kıyamette Durumu

Rasûlullah Efendimiz (asm) Kur’ân ehline ve ailesine şu güzel müjdeleri vermişlerdir:

“Kıyamet günü kabir yarılıp Kur’ân’ı okuyan kişi dışarı çıktığında, Kur’ân onu rengi solmuş bir adam gibi karşılar. «Beni tanıyor musun?» diye sorar.

Mümin «Tanıyamadım.» der.

O şahıs, «Ben öğle sıcağında seni susuz, gece uykusuz bırakan arkadaşın Kur’ân’ım. Her tüccar ticaretinin peşindedir. Sen ise bugün her ticaretin peşinde olacaksın!» der. Hemen sağ eline saltanat, sol eline ebediyet verilir, başına vakar tâcı konur, anne-babasına hulleler giydirilir ki dünya ehli onlara kıymet biçemez veya bunlar dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir.

Onlar, «Bu değerli elbiseler bize niçin giydirildi?» diye sorarlar. «Çocuğunuzun Kur’ân’ı eline alması sebebiyle.» denir.

Sonra Kur’ân okuyan kişiye, «Oku ve cennetin dereceleri ve odaları arasında yüksel!» denir. O, ister hızlı, ister tertîl üzere olsun okumaya devam ettiği müddetçe yükselmeye devam eder.” (Ahmed, 5: 348; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; Abdürrazzak, Musannef, 3: 373; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6: 129)

İlave bilgi için tıklayınız:

- KUR'AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...