"Mümkinat mahiyetlerinin mutlak kemali, mutlak vücuddur. Hususî kemali, istidadlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuddur." Bu cümleleri açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mümkinat; mahiyetlerinin mutlak kemâli, mutlak vücuttur. Hususî kemâli, istidatlarını kuvveden fiile çıkaran, ona mahsus bir vücuttur."(1)

Mümkinat, Allah’ın ilminde olup da henüz varlık sahasına çıkmamış şeyler demektir. İşte, Allah’ın ilminde, ilmi bir vücut şeklinde bulunan eşyanın, en nihai hedefi ve en mükemmel hali ve en mutlak kemali varlık sahasına intikal etmektir. Bu sebeple varlık bizatihi bir kemal ve mükemmelliktir. Bunun zıddı olan adem yani vücutsuzluk ise; kemalin tam aksi olan kusur ve şerdir.

İşte Allah’ın ilminde bulunan bu mümkin eşyada, varlık sahasına çıkmakta muzaaf bir iştiyak ve meyil vardır. Bir an önce varlık sahasına inmek istiyorlar. Mümkün olan bu eşyadaki şiddetli meyil ve istek, itaate zemin hazırlıyor. İstekli bir askerin emre itaati, isteksiz bir askerin itaatinden daha kuvvetli olur. Tabirde hata olmasın, Allah’ın ilmindeki bu istekli eşyanın, Kudretin değmesi ve tecellisi ile varlık sahasına intikal etmeleri çok kolay ve ani olur. İşte itaat sırrının, Kudretin işini kolaylaştırması ve akla yaklaştırması bu yöndedir.

İlm-i İlahi'deki varlık mahiyetlerinin mutlak ve umumi kemali; varlık sahasına intikal etmekken, özel ve hususi kemalleri ise; varlık sahasına çıkarken beraberinde verilen potansiyel kabiliyetlerin yeşerip inkişaf etmesidir. Mesela; Allah’ın ilmindeki bir insanın mahiyeti, daha varlık sahasına intikal etmemişken, birinci ve mutlak hedefi varlık sahasına çıkmaktır. Varlık sahasına çıktıktan sonra, kendisine kaderden tevdi edilen kabiliyetlerin, terakki ve tekemmül edilmesi de özel ve hususi hedefi ve kemalidir.

Özet olarak; Allah’ın İlminden varlık sahasına çıkmak mutlak kemaldir, çıktıktan sonra potansiyel kabiliyetlerin pratiğe dökülüp geliştirilmesi de; hususi ve özel bir kemaldir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...