Nur talebelerinin "Ferdiyet" makamında olduğu söyleniyor, doğru mu?

Soru Detayı

-Talabelerin ferdiyet makamının bir atom parçası olduğu söyleniyor doğrumudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsi 'ferid' makamına mazhar oldukları için, değil hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutb-u a’zamın tasarrufundan hariç olduğu ve onun hükmü altına girmeğe mecbur değil. Her zamanda bulunan iki 'İmam' gibi, onu yâni kutb-u a’zamı tanımağa mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, Gavs-ı A’zamda 'kutbiyet' ve 'gavsiyet'le beraber 'ferdiyet' dahi bulunduğundan, âhir zamandaki şâkirdlerinin bağlandığı Risalet-ün-Nur o ferdiyet makamının mazharıdır.”(1)

Bu zamanda ise, Risale-i Nur ve talebeleri ferdiyet makamına mazhar olmuştur zira ferdiyetin harika haleti şu asırda Nur dairesinde görünmektedir. Bunun için Nur talebeleri Kutb-u Azam’ın hükmü altına girmeye mecbur değildir.

Çünkü ferdiyet makamına mazhar olan Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi, en yüksek bir makamda iman hizmetini vermektedir. Nasıl ki olağanüstü hallerde bazı özel görevler için yetkilendirilen geniş yetki sahibi olan gruplar vardır. Padişah namına dahi tasarrufta bulunabilirler aynı onun gibi bu dehşetli ahir zamanda da ümmetin selâmeti ve hidayeti için, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi görevlendirilmiştir.

Ferdiyet makamında bulunan zat, kimseden ders almadan, doğrudan Allah ve Resulün (asm)'den feyiz almaktadır. Asrımızda ise dehşetli bir zaman olması dolayısıyla “ferdiyet makamı” ancak iman hizmeti veren yüksek ve nuranî bir cemaatin şahs-ı manevisine mazhar olabilmektedir.

Bu açıdan bakıldığında Nur talebeleri bireysel açıdan veya şahsi kabiliyet bakımından ferdiyet makamında değildir, ama Risale-i Nur'a olan bağlılığı ve cemaatin manevi gücüne dayanma açısından ferdiyet makamındadır. Bir asker şahsi güç bakımından bir insan gücü kadardır, ama askerlik bakımından bir milyonluk ordu gücündedir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (120. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...