"Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an bütün manevi dertlere derman olduğu gibi, maddi dertlere de şifadır. Kur’an'ın dertlerin dermanı olması hususunda Fussilet suresinin 44. ayetinde geçen “...De ki: O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır...” cümlesi çok net bir şekilde bunu ifade etmektedir.

Manevi dertlerin dermanı olması zaten bellidir. Mesela, küfür hastalığından, inkar ve gafletin dertlerinden bizleri muhafaza eylediği, çok ayetler ve hadisler ve İslam âlimlerinin ifadeleriyle sabittir. Bu meyanda bir ayette de şöyle buyuruluyor:

"Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir."(Yunus, 10/57)

Kur’ân, Allah’ı unutan, haramların, günahların hatta gaflet ve dalaletlerin istilasına uğrayan kalplere birer şifa kaynağı olduğu için kendisine verilen “şifa” yakıştırması gayet muvafık düşmüştür.

Peygamberimiz (a.s.m)'in hem kendisine hem de rahatsız ve hasta olan kimselere Kur’ân’dan Âyetü'l-Kürsi, Felak, Nas, Fâtiha gibi bazı sure ve ayetleri şifa için okuduğuna dair rivayetler vardır. Ayrıca bununla ilgili çok kıssa ve hatıralar da anlatılır.

Bir hadis-i şerif’te, Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

"Hz. Peygamber (asm), yatağına girdiği zaman, Kul Hüvallâhü Ehad’i ve Muavvizateyn’i (Felak ve Nas surelerini) okur, ellerine üfleyip yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.” (1)

Risale-i Nurlar ayet ve hadis tefsiri olduğu için, okunmasının maddi ve manevi dertlere derman olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda Üstadımız;

“Eczahane-i Kübray-ı İlâhiye olan Kur’ân-ı Hakim’in tiryaki ilaçlarından Risâle-i Nur eczalarının kavanozlarından alarak belki bin manevi dertlerime, bin kudsi şifayı buldum. Ve Risâle-i Nur Şakirdleri dahi buldular. Ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkil ve zındıka hastalığına müptela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular.” (2)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yirmi Sekizinci Lem'a’da ayetlerin maddi hastalıklara da iyi geleceğine dair şöyle diyor: “Demek o hurufların okunmasıyla ve yazılmasıyla maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir."

Yine aynı risalede;

“Havada sebatsız vücudları bulunan hurûfâtın, (Kur’an harflerinin) kudsiyet keyfiyetiyle, bu sırr-ı imtisâle göre, çok tesirât-ı hâriciyeye ve hâsiyât-ı maddiyeye mazhar olabilirler. ..."

"İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet kesb ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur’ân hurûfâtı olduğundan âhizelik vaziyetini aldığı ve düğmeler hükmüne geçtiği ve sûrelerin başlarındaki hurûfat daha ziyade o münâsebât-ı hafiyenin uçlarının merkezî ukdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde olduğundan, vücud-u havâîleri bu hâsiyete mâlik olduğu gibi, vücud-u zihnîleri (hafızadaki vücudları) dahi, hattâ vücud-u nakşiyeleri (yazı olarak) de bu hâsiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okumasıyla ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar hâsıl olabilir."(3)

Yukarıda Üstad Hazretlerinin Kur’an ayetleri için ifade buyurduğu mana ve hakikat, hadisler için de geçerlidir. Aynı şekilde bu iki kudsi kaynaktan beslenen Risaleler için de geçerlidir. Yani Risaleler hem ruhi ve imani noktadaki hastalıklara ilaç ve şifa oldukları gibi, maddi ve cismani hastalıklara da -Allah’ın izni ile- ilaç olabilir.

Risale-i Nur tahkiki iman dersi veren manevi bir tefsirdir. Bu risaleler okundukça insanın kalbinde, ruhunda ve sair latifelerinde bir genişleme bir terakki bir inşirah bir ferahlama hasıl olur.

Malum, insanın morali ve duyguları ne kadar huzur ve ferah içinde ise, cismi de o nispette bundan feyizyabtır. Yani sağlıklı beden sağlıklı ruh hâli ile mümkündür, diye anlayabiliriz.

Bunun dışında Risale-i Nur'un iman dersleri insanı ibadete teşvik eder, ibadetlerin ise maddi ve manevi sayısız sıhhatli ve faydalı yönleri vardır. Abdest ve namazın insan bedenine ne kadar faydalı olduğunu bugün bilim de ifade etmektedir.

Risale-i Nur'un parlak iman dersleri kalbe direkt gıda olurken, bedene de dolaylı sıhhat oluyor vesselam...

Dipnotlar:

(1) bk. Buhari, Fedailü'l-Kur’ân, 14; Müslim, Selam, 50.
(2) bk. Şualar, Birinci Şua, On Altıncı Ayet.

(3) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirminci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...