"Onların o azîm, kudsî kuvvetleri bid’a rüzgârlarına karşı dayanamıyor." Neden "küfür rüzgârları" değil de "bid'a rüzgârları" denilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çünkü tarikat küfür rüzgârlarına karşı mukavemet edebiliyor ve Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde belirtiyor:

"Madem adalet-i İlâhiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür. Tarikat, yani Sünnet-i Seniyye dairesinde tarikatin hasenâtı seyyiâtına kat'iyen müreccah olduğuna delil, ehl-i tarikat, ehl-i dalâletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Âdi bir samimî ehl-i tarikat, sûrî, zâhirî bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevk-i tarikat vasıtasıyla ve o muhabbet-i evliya cihetiyle imanını kurtarır. Kebâirle fâsık olur, fakat kâfir olmaz, kolaylıkla zındıkaya sokulmaz. Şedit bir muhabbet ve metin bir itikadla aktab kabul ettiği bir silsile-i meşâyihi, onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütmediği için, onlardan itimadını kesemez. Onlardan itimadı kesilmezse, zındıkaya giremez. Tarikatte hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen, bir muhakkik âlim zat da olsa, şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir."(1)

"Âdi bir samimî ehl-i tarikat, sûrî, zâhirî bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder." Bu ifadelerden anlaşılan manaya göre, Üstad Hazretleri ami bir tarikat ehli ile sûrî, zâhirî bir mütefennin kişiyi mukayese ediyor.

Risale-i Nurlar iman hakikatlerini ve tahkiki imanı, tarikat berzahına girmeden doğrudan veriyor. Bu sebeple bir Nur talebesi tarikata girmeye mecbur değildir. Tarikattan matlup bütün manevi neticeleri, Risale-i Nurlar kısa ve zahmetsiz bir şekilde temin ediyor.

Bahsi geçen suri ve zahiri mütefennin ise, Risale-i Nurlardan ve tarikatın feyzinden habersiz olan ehli mektep insanlara işaret ediyor. Tarikat ehli birisi, bu tip insanlara nazaran imanını bir derece muhafaza edebilir, diye mukayese ediliyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...