İkinci Mani

İçerikler


 1. "Nazar-ı dikkati kendine celb etmekle enâniyeti okşamak ve nefs-i emmâreye bir makam vermektir..." Nefsi emmareye makam vermek ne demektir? Neden kalbin hastalığı denilmiyor da maraz-ı ruhî deniliyor?

 2. "En mühim bir maraz-ı rûhî olduğu gibi 'şirk-i hafî' tâbir edilen riyâkârlığa, hodfurûşluğa kapı açar, ihlâsı zedeler." Buradaki “şirk-i hafi” tam olarak nedir, şirk-i hafiye giren dinden çıkar mı?

 3. Hubb-u cahtan gelen rekabete birkaç örnek verir misiniz?

 4. "Kevser-i Kur'ânîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enâniyetini o havuz içine atıp eritendir..." "Buz parçası" ile "enaniyet" arasındaki bağı açıklar mısınız?

 5. "Buz parçası nevindeki enaniyeti eritip, Kur'an'ın ışığı altına girmek" ne ile mümkündür? Bu noktada bizi en çok zorlayan hususlar ne olabilir?

 6. "Herkeste nefs-i emmâre bulunur." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Bazı da hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalb, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder." İzah eder misiniz?

 8. "Sizlerin kalb ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar..." Nur talebeleri hangi hislere, vehimlere, hevalara kapılıyor ve bunların ardından gider mi?

 9. "Bu şiddet, nefis ve hevâ ve his ve vehme bakıyor; ihtiyatlı davranınız." Vehme bakıyor, ne demektir? Bunlar birlikte mi saldırıyorlar? Bunlara karşı ihtiyatlar nelerdir?

 10. "Uhuvvetteki makam geniştir; gıptakârâne müzâhameye medar olamaz." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Hırs-ı sevap ve ulüvv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil, ehl-i tarikatin o kadar mühim ve azîm kemâlâtları ve menfaatleri içindeki ihtilâfâtın ve rekabetin verdiği vahîm neticelerdir..." Tarihten örnek var mı?

 12. "Ehl-i tarikatin o kadar mühim ve azîm kemâlâtları ve menfaatleri içindeki ihtilâfâtın ve rekabetin verdiği vahîm neticelerdir ki, onların o azîm, kudsî kuvvetleri bid'a rüzgârlarına karşı dayanamıyor." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...