"Onların suretleri ve misalleri, mânâları, neticeleri alınır; âlem-i bekàda, ehl-i bekà için ebedî manzaraların yapılmasına medar olurlar. Yahut ebedî âlemde Sâni-i Ebedî istediği şekillere sokar. Çünkü, o masnûat, bekà içindir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu kâinat sarayında sergilenen hiçbir eşya yok olmuyor, kaybolup gitmiyor, beka âleminde ebedî bir manzara olmak üzere kaydediliyor. Yani şu fâni masnuat yok olmak için yaratılmadıkları gibi, bir parça görünüp, mahvolmak için de yaratılmamışlar.

Zaman ve mekân sahnesine çıkan bütün eşya, bu sahneden çekildikten sonra yok olmuyorlar, beş cihetle kayıt altına alınıyorlar.

Birisi; İlâhî ilimdeki “âyân-ı sâbite”, yani Üstad'ın ifadesi ile "vücud-u ilmî ve manevîdir ki; her şeyin kaydı burada bulunmaktadır." Eşya ve mevcudat bu ezelî ilimde varlıklarını ilmî ve manevî olarak sürdürüyorlar.

İkincisi; ezelî ilmin bir tecellisi olan levh-i mahfuzdur ki, her şey burada da kayıtlıdır. Lâkin maddî ve haricî bir cisim şeklinde değil, ilmî ve manevî bir şekilde.

Üçüncüsü; melekler her şey kaydediyor. Kiramen kâtibin melekleri gibi

Dördüncüsü; insanların hâfızalarında kayıtlı olmasıdır.

Beşincisi; kâinatta ve dünyadaki her şey âhirette bir menzil olup, ebedî bir hatıra olarak muhafaza edilecektir.

İnsanın dünyada ülfet ve ünsiyet ettiği şeyleri, cennette seyretmek istemesi çok mânidar ve kuvvetli bir arzudur. Tarihî eserleri görmek için dünyanın muhtelif yerlerinden Türkiye’ye gelen milyonlarca turist, bunun ne kadar esaslı bir duygu olduğunu gösterir. Bu yüzden, kâinatın her hali kayıt altına alınıyor, tâ ki ahirette seyredilebilsin.

Bu sebeple kâinatta istihdam edilmiş hiçbir eşya yok olmayacaktır. Bunlar beka âleminde farklı bir boyutta varlığını idame ettireceklerdir.

Yâhut ebedî âlemde Sâni’-i Ebedî istediği şekillere sokar. Çünki o masnuat, bekâ içindir. Onların o zahirî ölüm ve fenâları; vazifelerinden terhistir, i’dam değildir.”(Mesnevi-i Nuriye, Lasiyyemalar)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...