"Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu temsildeki “telefon ve memurlar”, Cenâb-ı Hakk’ın bütün mahlûkatı murakebe etmesine kinayedir. Evet, Allah “basar” sıfatı ile her şeyi gördüğü gibi, sonsuz ilmi ile de her şeyi bilmektedir. Hiç kimse O’ndan saklayıp gizleyemez.

Temsildeki telefon ve memurlar bu muazzam “basar” hakikatinin hizmetçilerine işaret ediyor. Meselâ, sağ ve sol omuzlarımızda iki memur olan “Kirâmen Kâtibin” melekleri her fiilimizi ve her amelimizi kaydediyorlar.

Taberâni'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte; “Her insana üç yüz altmış meleğin nezâret ettiği ve insanı koruma altına aldıkları kaydedilmektedir.”(1)

Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilmektedir:

"Muhakkak sizin üzerinizde gözetici (hafız) çok şerefli yazıcılar vardır ki, bunlar yaptığınız amel ve işlerin hepsini bilirler." (İnfitâr, 82/10-12)

"Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan ve onun amellerini tesbit etmekte olan iki de (melek) vardır. O bir söz atmaya dursun mutlaka onun yanında hazır olan gözcü (melek) vardır." (Kâf, 50/17-18).

“Ve keza dikkat sahibi bir sultan ki, milletinin bütün a'mallerini, ef'allerini, hizmetlerini, hacetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır ve mülkünde cereyan eden her bir hâdise ve her bir vakıanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tesbit ve hıfzederse; elbette bu vaziyet, bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükâfat ve mücazatın vukua geleceğine kat'î bir surette delalet eder.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Süyûti, ed-Dürrü'l-Mensur, 4/615.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...