Haşir Bahsi

İçerikler


 1. Haşir Risalesi, ne zaman, nasıl bir ortamda ve niçin yazılmıştır?

 2. Onuncu Söz'ün genel yapısı hakkında bilgi verir misiniz, nelerden oluşmaktadır?

 3. "Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikâyeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil, hem hakaik-ı İslâmiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir." Hikâyelerle hakikatleri nazara vermenin önemini nasıl anlamalıyız?

 4. Üstadımızın haşirle ilgili değişik yerlerde nazara verdiği Rum Sûresinin 50. ayeti hakkında biraz açıklama yapar mısınız?

 5. Haşir ve ahiret kelimeleri farklı manalara mı geliyor; nasıl anlamalıyız?

 6. Onuncu Söz'ün başındaki temsil-i hikâyecikte geçen misallerin hakikatlerini izah eder misiniz?

 7. "O adamlardan birisi, her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikâp ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar..." Burada geçen gasp ve hırsızlık neye işarettir?

 8. “Hevesine tebaiyyet edip her nevi zulmü işleyenlere ahalinin çok ilişmemesi,..” ifadesini biraz açar mısınız?

 9. "Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin; beni de belaya sokacaksın." Suçu olmadığı halde belaya düşmesini nasıl anlayabiliriz?

 10. Ahalinin çoluk çocuğuyla asker veya memur olması, sivil olarak bu işlerde istihdam edilmeleri ne manaya geliyor?

 11. "Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur." cümlesini izah eder misiniz?

 12. Miri malı ile vakıf malı arasındaki farkı nasıl anlamalıyız? Halbuki vakıf malı daha fazla itina icap ettirmez mi?

 13. "Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?" İzah eder misiniz?

 14. "Bir köy muhtarsız olmaz." hakikatini anlatınca bazıları muğalata yaparak "koalisyon da var" diyor, nasıl izah edersiniz?

 15. "Bir iğne ustasız olmaz." hakikatine insanlar inanıyorlar; fakat kainatın yaratıcısının olduğu konusunda şüphe ederler, neden?

 16. “Evet bahar, mahzen-i erzak bir vagondur, gaibden gelir.” Her saat bir şimendiferin gaipten gelmesini izah eder misiniz?

 17. Bir parça firengi okumak, İslam yazılarını okuyamamak ne demektir?

 18. Onuncu Söz'deki temsilde; "Haydi padişah var; fakat benim cüz'î istifadem ona ne zarar verebilir, hazinesinden ne noksan eder?" ifadesine direkt cevap verilmiyor gibi; izah eder misiniz?

 19. "Hem muvakkat, temelsiz misafirhâneleridir." cümlesini izah eder misiniz?

 20. Haşir bahsinde geçen "daima dolar boşanır" cümlesini açıklar mısınız?

 21. Genellikle “mahkeme-i kübra” tabiri çok kullanılıyor. Acaba haşirden evvel mahlukatın tabi tutulduğu “mahkeme-i suğra” var mı?

 22. Haşir Risalesi'nde suretlerle hakikatlerin arasında bir münasebet var mıdır? Yani on iki suret ve on iki hakikat birbirini ikmal mi ediyor? Haşir Risalesi'ni okurken buna dikkat etmeyi tavsiye eder misiniz?

 23. Onuncu Söz'deki temsiller, ahiretin varlığını akla yakınlaştırmakla birlikte, yine de bazıları ahiretin varlığını akla zıt görüyor ve deneylerle ispatlanmayan bir şeye nasıl inanacaklarını dile getiriyorlar. Bu hususta ne dersiniz?

 24. “Cennet ve cehennemin yaratılmasının en büyük hikmeti; Allah’ın isimlerinin âhireti iktiza etmesidir ve Allah'ın her ismi âhirete delildir.” diyebilir miyiz?

 25. Cennet ve cehennem neden vardır?

Yükleniyor...