Block title
Block content

Haşir Bahsi

İçerikler

 1. "Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin; beni de belaya sokacaksın." Suçu olmadığı halde belaya düşmesini nasıl anlayabiliriz?

 2. "O adamlardan birisi, her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor, ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikâp ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar..." Burada geçen gasp ve hırsızlık neye işarettir?

 3. "Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikâyeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil, hem hakaik-ı İslâmiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir." Hikâyelerle hakikatleri nazara vermenin önemini nasıl anlamalıyız?

 5. Ahalinin çoluk çocuğuyla asker veya memur olması, sivil olarak bu işlerde istihdam edilmeleri ne manaya geliyor?

 6. Ahiretin Gerekliliğinin Delilleri Nelerdir, Risale-i Nur'da Nasıl Geçiyor?

 7. Haşir Risalesi, Ne Zaman, Nasıl Bir Ortamda ve Niçin Yazılmıştır?

 8. Haşir ve ahiret kelimeleri farklı manalara mı geliyor; nasıl anlamalıyız?

 9. Onuncu Söz'deki temsiller için, inançsız birisi; "bilimsel olmadığı ve laboratuvar ortamında kanıtlanamayacağını, müellifin şahsi kanaati olduğunu" ifade edip itiraz ediyor. Buna nasıl bir cevap verilebilir?

 10. Onuncu Söz'ün başındaki temsil-i hikâyecikte geçen misallerin hakikatlerini izah eder misiniz?

 11. Onuncu Söz'ün genel yapısı hakkında bilgi verir misiniz, nelerden oluşmaktadır?

 12. Temsilde geçen herkesin ev, hane ve dükkân kapılarını açık bırakması ne anlama geliyor?

 13. Üstadımızın haşirle ilgili değişik yerlerde nazara verdiği Rum Sûresinin 50. ayeti hakkında biraz açıklama yapar mısınız?

 14. “Hevesine tebaiyyet edip her nevi zulmü işleyenlere ahalinin çok ilişmemesi,..” ifadesini biraz açar mısınız?

 15. "Bir iğne ustasız olmaz." hakikatine insanlar inanıyorlar; fakat kainatın yaratıcısının olduğu konusunda şüphe ederler, neden?

 16. "Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?" İzah eder misiniz?

 17. "Bir köy muhtarsız olmaz." hakikatini anlatınca bazıları muğalata yaparak "koalisyon da var" diyor, nasıl izah edersiniz?

 18. "Yahu, şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem, sanâyi-i garîbe-i sultaniyenin meşheridir. Hem muvakkat, temelsiz misafirhâneleridir." Temelsiz kısmı ile birlikte açar mısınız?

 19. Bir parça firengi okumak, İslam yazılarını okuyamamak ne demektir?

 20. Cennet ve Cehennem Neden Vardır?

 21. Cennet ve cehennemin yaratılmasının en büyük gerekçesi; Allah’ın isimlerinin ahireti iktiza etmesidir. Allah'ın bazı isimleri ahireti iktiza etmiyor olamaz mı? Veya Allah'ın her ismi ahirete delildir demek, büyük bir iddia değil mi?

 22. Dirilişin, haşrin, öldükten sonra dirilmenin örnekleri var mıdır?

 23. Genellikle mahkeme-i kübra tabiri çok kullanılıyor. Acaba haşirden evvel mahlukatın tabi tutulduğu mahkeme-i suğra var mı?

 24. Haşir bahsinde geçen "daima dolar boşanır" cümlesini açıklar mısınız? Neden boşanır kelimesi kullanılmış?

 25. Haşir Risalesi'nde suretlerle hakikatlerin arasında bir münasebet var mıdır? Yani on iki suret ve on iki hakikat birbirini ikmal mi ediyor? Haşir Risalesi'ni okurken buna dikkat etmeyi tavsiye eder misiniz?

 26. Miri malı ile vakıf malı arasındaki farkı nasıl anlamalıyız? Halbuki vakıf malı daha fazla itina icap ettirmez mi?

 27. Onuncu Söz'deki temsilde; "Haydi padişah var; fakat benim cüz'î istifadem ona ne zarar verebilir, hazinesinden ne noksan eder?" ifadesine direkt cevap verilmiyor gibi, izah eder misiniz?

 28. “Evet bahar, mahzen-i erzak bir vagondur, gaibden gelir.” Her saat bir şimendiferin gaipten gelmesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...