Risale-i Nur'da, Kur'an-ı Kerim için kullanılan tabirler ve tavsifler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakkıyla Kelamullah unvanına sahip olan Kuran, binlerce sıfatlarla tavsif edilse yine az gelir. Ama biz nümune için Risale-i Nur'da geçen bazı tavsifleri bir araya getirdik.

- Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan
- Manevi güneş
- Ferman-ı ahkem
- Ferman-ı azam
- Mucize-i ekber
- Kur'an-ı Azîmüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev'-i beşerin tabakalarına, milletlerine, fertlerine hitaben Arş-ı A'lâdan îrad edilen İlahî ve şümullü bir nutuk
- Umumi ve Rabbanî bir hitabe
- Kur'an-ı Azîmüşşan
- Bahr-i hakaik
- Kırk vecihle mu'cize olan mu'cize-i kübra
- 7 vecihle harika olan...
- Sürmeli forma
- Mahzen-i mucizat
- Mucize-i kübra
- Nurani ferman
- Misilsiz bir harika
- Aynı hak ve mecma-ü hakaik
- Menba ü hak, madeni hakikat olan Kur'an-ı Mucizu'l-Beyan
- Sandukça-i cevahir
- Kenz-i A'zam-ı Kitabullah

Kur'an-ı Kerim'in mahiyetin anlamak ve bazı tavsifleri göstermek için aynen olduğu gibi nakletmek istiyoruz. Şöyle ki;

"Kur'an, ism-i a'zamdan ve her ismin a'zamlık mertebesinden gelmiş.
Hem bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelâmıdır.
Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır.
Hem semavat ve Arz'ın Hâlıkı haysiyetiyle bir hitabdır.
Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.
Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir.
Hem rahmet-i vasia-i muhita noktasında, bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir.
Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır."

"Hem ism-i a'zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a'zamın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki, 'Kelâmullah' unvanı kemal-i liyakatla Kur'ana verilmiş." (Sözler, On İkinci Söz)

"İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakîm; şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi...
Şu sahaif-i Arz ve Semada müstetir künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı...
Şu sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı...
Şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi...
Şu âlem-i maneviye-i İslâmiyenin güneşi, temeli, hendesesi...
Avalim-i uhreviyenin haritası...
Zât ve sıfât ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı nâtıkı, tercüman-ı sâtı'ı...
Şu âlem-i insaniyetin mürebbisi, hikmet-i hakikîsi, mürşid ve hâdîsi..."

"Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat, hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi; bütün hâcat-ı maneviyesine karşı birer kitab ve bütün muhtelif ehl-i mesalik ve meşarib olan evliya ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkikînin (her birinin) meşreblerine lâyık birer risale ibraz eden bir "Kütübhane-i Mukaddese"dir." (bk. age., On Dokuzuncu Söz)

"Kur'an, asırları muhtelif bütün enbiyanın kitablarını ve meşrebleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i istinadı bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî.. ve hedefi ve gayesi, bilmüşahede saadet-i ebediye.. içi, bilbedahe hâlis hidayet.. üstü, bizzarure envâr-ı iman.. altı, biilmelyakîn delil ve bürhan.. sağı, bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan.. solu, biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz'an.. meyvesi, bihakkalyakîn rahmet-i Rahman ve dâr-ı cinan.. makamı ve revacı, bilhadsi's-sadık makbul-ü melek ve ins ü cânn bir kitab-ı semavîdir." (İşaratü'l-İ'caz, Kur'an Nedir, Tarifi Nasıldır?)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...