Block title
Block content

Ruhanîyat denilince hangi varlıkları anlayacağız? Melekler de bu gruba dahil değiller mi? Melâike ve ruhanîyatın vücudu insanların ve hayvanların vücudu kadar kat’i olduğu halde bunların inkâr edilmesinin esas sebebi nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ruhanî" denilince, kelime mânasıyla cismanî olmayan bütün varlıklar anlaşılır. Bunlar melekler, cinler ve şeytanlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Şeytanlar da aslında cin grubuna girerler ve onların inanmayan kısmına denilir.

Şu var ki, melekler cismanî olmamaları cihetiyle ruhanîler grubuna girmekle birlikte, meleklerin nurdan yaratılmış müstakil bir nev’ oldukları da gözden ırak tutulmamalıdır

İnsanlar ve hayvanların, hem ruhları hem de cesetleri vardır. Onun için, bunlara ruhanî denilmemektedir. Ancak, ölen bütün canlıların ruhları yok olmayıp varlıklarını devam ettirdiklerinden, o ruhlar âlemi de ruhanîyattan addedilebilir. Nitekim bu Söz'ün bir yerinde bu mânaya şöyle işaret edilmiştir:

“Bu hadsiz tereşşuhat ve lemaat gösteriyor ki: Şu âlem-i maddîyat ve şehadet ise, âlem-i melekût ve ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir.”(1)

Meleklerin inkârında esas sebep, İkinci Lem’a’da beyan ve izah edildiği gibi, günahlara müptela olmak, terkine imkan bulamayacak dereceye gelmek, cehennemi inkar etmekle ve  düşünmeden yaşamakla rahat edeceğini sanmaktır.

İman, gayb için söz konusudur. Bütün iman hakikatleri gibi melekler de gayb âlemindendirler, bize görünmezler. İnkâr yoluna giren kimse, “Görünmemek olmamaya delalet etmez.” hakikatinden gaflet ederek, bütün iman hakikatleri gibi melekleri de inkâr eder.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...