"Sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevîde bin dört yüz sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib zannetmişler?" Neden "1.400 sene sonra gelecek bir hakikat" ifadesi kullanılmış, izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabeler, kıyametin dünyaya bakan cihetinden değil, ahirete bakan cihetinden faydalanmak için hemen kopacak gibi telakki etmişler. Zaten kıyametin müphem ve gizli olmasının sırrı, insanın her an teyakkuz içinde olup, ölümün ahireti hatırlattığı gibi ahireti hatırlatması içindir. Sahabeler nefsini ıslah etme noktasında kıyametin bu argümanını kullanmışlar. Bizim gibi, dünyamız harap olacak diye bir endişeye düşmemişler.

Biz her şeye dünya merkezli bakarken, sahabeler ahiret merkezli bakmışlar. Onlar kıyamet kopabilir endişesi ile sürekli ibadet ve taat ile meşgul olup, kalplerini ahirete çevirmişler. Biz kıyamete sadece süfli dünyamız elimizden gider kaygısı ile bakıyoruz maalesef.

Üstad Hazretleri bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"Elcevap: Çünkü, Sahabîler, feyz-i sohbet-i Nübüvvetten, herkesten ziyade dâr-ı âhireti düşünerek, dünyanın fenâsını bilerek, kıyametin ipham vaktindeki hikmet-i İlâhiyeyi anlayarak, ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, âhiretlerine ciddî çalışmışlar. Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 'Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz.' tekrar etmesi, şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı Nebevîdir. Yoksa vuku-u muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikatten uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın bu nevi sözleri, hikmet-i iphamdan ileri geliyor."(1)

Bin dört yüz sene ifadesi, kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir ifadedir. Zira bu ifadeyi teyit eden hadisler de vardır.

"Bu ümmetin ömrü bin (1.000) seneyi geçecek, fakat bin beş yüz (1.500) seneyi aşmayacaktır." (2)

Sahabelerin bu hadisleri nazara almamaları, -haşa- gaflet ve cehaletten dolayı değil, kasti olarak kıyamet mefhumundan istifade etmek içindir. Bunun gerekçesini yukarıda izah etmiştik.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

(2) bk. Kıyamet Alametleri, s. 299, Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...