220

İçerikler


 1. "Salâvat getirmek, tek başıyla bir tarik-i hakikattir." Herhangi bir cemaat veya tarikate girmeyip, sadece salavatla nefsini terbiye edip, imanını kemale erdirebilir mi?

 2. "Resul-i Ekrem hem abd, hem resul olduğundan, ubudiyet cihetiyle salât ister, risalet cihetiyle selâm ister..." Devam eden paragrafı açıklayabilir misiniz?

 3. "Ubudiyet cihetiyle salât ister, risalet cihetiyle selâm ister." Buradaki "salat"ı açar mısınız? Yani biz dua ederken hem Peygamber Efendimiz hem de kendimiz için ne istemiş oluyoruz?

 4. "Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar; küfür ve küfrâna girip, ahsen-i takvimden esfel-i sâfilîne sukut etmişler?" Devamıyla izah eder misiniz; sünnetullah / âdetullah kanunlarını nasıl anlamalıyız?

 5. "Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidayete galip oluyor?" sorusunun cevabını nasıl anlamalıyız? Ehl-i hidayet fani şeylere ehl-i küfür gibi bakamayacağından, ehl-i küfre hiçbir zaman galip gelemeyecektir şeklinde yorumlanabilir mi?

 6. "Küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir." Bu tabirlerin birlikte zikredilmesinin hikmeti ne olabilir?

 7. "Evet küfrün divaneliğiyle, dalâletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla, fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir lâtife-i insaniye sukut eder." cümlesini izah eder misiniz? Dördüncü Mesele'de anlatılmak istenen ana fikir nedir?

 8. "Ebedî şeyler yerine fâni şeyler alır, yüksek fiyat verir." Ehl-i hidayetin ehl-i küfür gibi dünyaya ait işlere yüksek fiyat vermeyeceğinden, hiçbir zaman ehl-i küfrü geçemeyecektir sonucu çıkmaz mı?

 9. "Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî bulunuyor veya maraz-ı kalbî var. O dahi ehl-i dalalet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir." Buradaki hastalıkla birlikte cümleyi açar mısınız?

 10. "İşte, âhirdeki âyetin adedi iki yüz altmıştır. Ashab-ı Bedir, şühedâ-yı Uhud'la beraber, Bedirle Uhud şühedâsından bulunan bir tek sayılmak, hem isimleri bir olanlar bir sayılmak şartıyla, iki yüz altmıştır." İzah eder misiniz?

 11. "Âyette her bir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffa'nın esmasına ne derece muvafık aded göstermesine, gelecek hurufata dikkat et..." İzah eder misiniz?

 12. "Huruf-u hecaiyeyi tazammun etmiş. Fakat bunun aksine olarak, o hurufatın tekraratı acib bir tarz-ı münasebettedir..." İzah eder misiniz? Kelimat-ı hecaiyye ne demektir?

 13. "Talebelerimden benimle en ziyade alâkadarı Nur isimli bulunanlardır." İfadesini misallerle izah eder misiniz?

Yükleniyor...