5. âyetin tefsiri

İçerikler


  1. "İcmal, bazen tafsilden daha vâzıh olur. Bilhassa matlup, birkaç şeyden mürekkep olduğu zaman, sâmiin gabaveti veya nisyanı dolayısıyla, o mürekkebin eczasını mezc etmekle sebebi çıkarmak müşkül olur." İzah eder misiniz?

  2. "Hidayetin neticesi, nefs-i hidayettir. Hidayetin semeresi, ayn-ı hidayettir." ifadesini izah eder misiniz?

  3. "İşaret-i hissiye, bir şeyin müteaddit sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerde tecessüm etmesine ve akılda hazır ve hayalde mahsus olmasına sebep olduğuna işarettir." İzah eder misiniz?

  4. "Yahut bir kelâm, zihnini alır; misalî âlem-i misallere kadar götürür, gezdirir." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Bir nekre marife olarak mükerreren zikredilirse, o marife, o nekrenin aynı olur. Fakat o nekre, nekre olarak zikredildiği takdirde, alelekser birbirinin aynı olamaz..." ifadelerini açıklar mısınız?

  6. "Birincisi: و ile yapılan atıf, her iki cümle arasında bulunan münasebete binaen yapılmıştır..." İzah eder misiniz?

  7. "Evet, her bir اُولٰۤئِكَ mâkabline bir fezleke, bir icmaldir. Fakat erkân-ı İslâmiye me’haz tutulmakla, birinci اُولٰۤئِكَ ’nin birinci وَالَّذِينَ ’ye raptı; ikincisinin de ümmî mü’minlere tahsisi ve keza erkân-ı imaniye ile yakîn me’haz..." İzah?

  8. "Her iki saadetin gerek hidayete, gerek onların methüsenalarına müstakil ve ayrı ayrı gayeler ve sebepler olduklarına işarettir..." cümlesini açıklayabilir misiniz?

  9. "Üçüncüsü: Zamirü’l-fasl olan هُمْ ehl-i kitaptan olup Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselama iman etmeyenlere bir tariz olmak üzere..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...