6. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Sonra irşadın iktizasındandır ki, havf ile reca arasındaki müvazene devamla muhafaza edilsin ki, reca ile doğru yollara sülûk edilsin, havf ile de eğri yollara gidilmesin; ne Allah’ın rahmetinden me’yus, ne de azabından emin olunsun." İzahı nasıldır?

 2. "Halbuki oradaki maksat, burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksat, Kur'anın medhine incirar eden mü'minlerin medhidir..." şekilde devam eden kısmı açıklar mısınız?

 3. "Hakikat-i Küfriye" nedir? Küfrün hakikati olur mu, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Maahâzâ, her iki ELLEZİNE arasında tam bir münasebet vardır. Çünkü her birisi birbirine zıt olan bir hakikate işarettir." ifadesinde her iki ELLEZİNE derken ikinci ELLEZİNE hangisidir?

 5. "Ve keza, harf-i tarif olan EL'in ifade ettiği beş manayı ELLEZİNE'de ifade ediyor... " Buradaki beş mana nedir?

 6. "Ve aynı zamanda, i’câz-ı mânevînin dört nev’inden bir nev’i, şu gaybî ihbarlardan tezahür eder." Buradaki "manevi i'cazın dört çeşidi" neler olabilir?

 7. "Bu, Allah’ın kelâmıdır." , "Allah’ca murad olan mana haktır." , "Mana-yı murad, budur." Bu üç kaziyeyi izah eder misiniz?

 8. "Kur'anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur'anın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lâzımdır ve inkârları da küfürdür..." İzah eder misiniz?

 9. "Küfür iki kısımdır. Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez. İkincisi, yakîni var, lâkin itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiki var, lâkin vicdanî iz'ânı yoktur." cümlelerini izah eder misiniz?

 10. "Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?" Şeytan, Allah’ı bildiği halde isyanı tercih etmiş ve ebedi azabı hak etmiştir. Risale-i Nur şakirtlerinin iman hakikatlerini iyice öğrendiklerinden sonra küfre düşmeleri mümkün müdür?

 11. "Şeriat, emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illet yerine kabul eder." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 12. İnzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır, ifadesini açıklayıp, inzar ile teklif arasındaki farkı izah eder misiniz?

 13. "Cenab-ı Hakkın onların küfür ve temerrüdlerinden yaptığı ihbar, onların imana gelmelerini imtina derecesine çıkarıyor. Mümteni ve muhal bir şey teklif edilir mi?" Soru ve cevabı izah eder misiniz?

 14. "Onlara teklif edilen iman, icmalidir, tafsili değildir. 'Her bir ayete, her bir hükme ayrı ayrı, birer birer iman ediniz.' diye teklif yapılmıyor ki bu mahzur lazım gelsin." İzah eder misiniz?

 15. "Çünkü müsavatın medarı ya adem-i faidedir veya mûcibin adem-i vücududur…" cümlesini izah eder misiniz?

 16. "İstifhamın müsavatı tazammun etmesidir. Zira istifham eden adamın bilgisine göre, vücud ile adem mütesavidir. Maahaza bu gibi istifhamlara verilen cevablar, alelekser şu müsavat-ı zımniye ile verilir." ifadelerini açıklar mısınız?

 17. "Sükût etmek, bazen muhatabın insafa gelip matlup işe muvafakatine sebep olur." cümlesini açıklar mısınız?

 18. "İnzar ve adem-i inzarı gören hayal, zıddiyet münasebetiyle, derhal tebşir ve adem-i tebşire intikal eder." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Peygamber Aleyhissalâtü Vesselamın görmekte olduğu zahmetlerin tahfifine ve göstermekte olduğu hırs ve şiddetin tehvinine medar olmak için,.." İzah eder misiniz?

 20. "Kalb ile vicdan, nur-u iman sayesinde hakaik-i ilahiyenin tecellisine ... musiki dairesidir." Kalbi maddi ve manevi olarak ayırmak mı gerekiyor? Beynin fizyolojik yapısını nasıl anlayacağız?

 21. "Bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır." İzah eder misiniz? Şarkı, ilahi gibi musiki haram mıdır?

 22. "Gözün gözbebeği de balarısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, burhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar." cümlesini açıklar mısınız?

 23. "لاَيُؤْمِنُونَ kelimesi ise, inzar ile adem-i inzar arasındaki müsavata nassederek سَوَاۤءٌ kelimesine tekittir" İzah eder misiniz?

Yükleniyor...