6. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Sıfât-ı ef’al" ile "Âlem-i ef'al" kavramlarını açar mısınız, aralarındaki fark nedir?

 2. "Sonra irşadın iktizasındandır ki, havf ile reca arasındaki müvazene devamla muhafaza edilsin ki, reca ile doğru yollara sülûk edilsin, havf ile de, eğri yollara gidilmesin; ne Allah’ın rahmetinden me’yus, ne de azabından emin olunsun." İzahı nasıldır?

 3. Halbuki oradaki maksad, burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksad, Kur'anın medhine incirar eden mü'minlerin medhidir... şekilde devam eden kısmı açıklar mısınız?

 4. "Hakikat-i Küfriye" nedir? Küfrün hakikati olur mu, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 5. "Maahâzâ, her iki ELLEZİNE arasında tam bir münasebet vardır. Çünkü, herbirisi birbirine zıt olan bir hakikate işarettir." cümlesinde her iki ELLEZİNE derken ikinci ELLEZİNE hangisidir?

 6. "Ve aynı zamanda, i’câz-ı mânevînin dört nev’inden bir nev’i, şu gaybî ihbarlardan tezahür eder." Buradaki "manevi i'cazın dört çeşidi" neler olabilir?

 7. Ve keza, harf-i tarif olan EL'in ifade ettiği beş mânâyı ELLEZİNE'de ifade ediyor... Buradaki beş mana nedir?

 8. "Allah'ça murad budur." Yani Allah bu kelamında yanlış yapmaz, dediği doğrudur manasına geliyor. Allah'ın dediğinin doğru olduğunu her Müslüman bilir. Bunu nazara vermenin gayesi ne olabilir?

 9. "Bu, Allah’ın kelâmıdır." Biz her ayetin Allah kelamı olduğuna iman ediyoruz, bu kaziyeyi nazara vermenin hikmeti ne olabilir?

 10. "Eğer Kur'anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur'anın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lâzımdır ve inkârları da küfürdür..." İzah?

 11. "Kur'ân'ın herbir kelâmı, üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi: Bu, Allah'ın kelâmıdır. İkincisi: Allah'ca murad olan mânâ, haktır. Üçüncüsü: Mânâ-yı murad, budur." Buraları izah eder misiniz?

 12. "Kur'an’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah’ın kelamıdır. İkincisi, Allah’ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz?

 13. "Mana-yı murad budur." Yani manası açık değilse içtihad edilebilir. Fakat muhkemattan olan ayetler nasıl içtihada açık olabilir?

 14. Risale-i Nurlara göre, Allah'a ve Peygambere iman ettiği halde hadisleri inkâr eden biri dinden gerçekten çıkmış mı olur? Hadis ilmini bilmeyen birinin hadisleri inkâr etmesi, onu ne kadar sorumlu yapar?

 15. Tefsirlerin farklı farklı olmasının sebebi nedir? Manaların çeşitliliği nerden kaynaklıyor? Bu mesele ehli dalalet tarafinda sıkça dile getiriliyor,.. Hangi kriterlere göre hareket ediliyor, bunun bir metodu var mı? Üstad bu konuda ne diyor?

 16. "Küfür iki kısımdır.Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez. İkincisi, yakîni var, lâkin itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiki var, lâkin vicdanî iz'ânı yoktur." cümlelerini izah eder misiniz?

 17. "Şeriat, emarelere göre hükmeder. Hatta, illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illet yerine kabul eder." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 18. "Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?.." Şeytan, Allah’ı bildiği halde isyanı tercih etmiş ve ebedi azabı hak etmiştir. Risale-i Nur şakirtlerinin iman hakikatlerini iyice öğrendiklerinden sonra küfre düşmeleri mümkün müdür?

 19. Allah'ı bilmeye niye "İlmullah" yani "ilim" denmiyor da "Marifetullah", "İrfan ilmi" deniyor?

 20. İnzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır, ifadesini açıklayıp, inzar ile teklif arasındaki farkı izah eder misiniz?

 21. Şeytan bile bile nasıl isyan eder, bu konuda Risalelerde bir bilgi var mıdır?

 22. "İman etmeyeceklerini ifade eden لاَيُؤْمِنُونَ ve emsali âyetlere, onları iman etmeye dâvet etmekten, adem-i imana iman çıkıyor. Bu ise, muhal-i aklîdir." izahı, adem-i imana iman ne demektir?

 23. "Onlara teklif edilen iman, icmalidir, tafsili değildir. 'Herbir ayete, herbir hükme ayrı ayrı, birer birer İmân ediniz' diye teklif yapılmıyor ki bu mahzur lazım gelsin." cümlesini açıklar mısınız?

 24. Çünkü, müsavatın medarı ya adem-i faidedir veya mûcibin adem-i vücududur.. Cümlesini izah eder misiniz?

 25. "İnzar ve adem-i inzarı gören hayal, zıddiyet münasebetiyle, derhal tebşir ve adem-i tebşire intikal eder." cümlesini izah eder misiniz?

 26. "İstifhamın müsavatı tazammun etmesidir. Zira istifham eden adamın bilgisine göre, vücud ile adem mütesavidir. Maahaza bu gibi istifhamlara verilen cevablar, alelekser şu müsavat-ı zımniye ile verilir." ifadelerini açıklar mısınız?

 27. "Sükut etmek, bazan muhatabın insafa gelip matlup işe muvafakatine sebep olur." cümlesini açıklar mısınız?

 28. "Kalb ile vicdan, nur-u iman sayesinde hakaik-i ilahiyenin tecellisine ... musiki dairesidir." Kalbi maddi ve manevi olarak ayırmak mı gerekiyor? Beyinin fizyolojik yapısı ve fonksiyonlarını nasıl anlayacağız?

 29. Kalplerin mühürlenmesi ne demektir? Allah insanları bir musaviliğe tabi tutup böylece sınava medhal ettiyse, bazı insanları özellikle seçip niçin onları ''mühürlü kalpler'' olarak yaratıyor ve onlara azap verici bir cehennemi önceden müstehak görüyor?

 30. "Bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır,. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır." izah eder misiniz? Şarkı, ilahi gibi musiki haram mıdır?

 31. Kur'an'ın Ruh Kulağı ile Dinlenmesi Ne Demektir?

 32. "Gözün gözbebeği de, balarısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, burhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar." cümlesini açıklar mısınız?

 33. "لاَيُؤْمِنُونَ kelimesi ise, inzar ile adem-i inzar arasındaki müsavata nassederek سَوَاۤءٌ kelimesine tekittir" izah?

Yükleniyor...