4. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Evet, bu âyet, Ehl-i kitaptan iman edenleri tahsisle şereflerini ilân; ve imana gelmeyenleri imana teşvik ediyor. Abdullah ibn-i Selâm ele alınarak diğerlerinin Abdullah ibn-i Selâm gibi olmaları." Abdullah ibn-i selam'ın örnek verilmesinin sebebi nedir?

 2. "Kur'an-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve risalet-i Muhammediye'nin bütün milletlere şamil olduklarını tasrih etmek üzere,.." Burada kastedilen ve risalet-i Ahmediye ile müttaki sınıfları içine girenler kimlerdir?

 3. "Kur’ân-ı Kerim, bu âyet gibi çok âyetlerde terkiplerin, kelâmların muhtemel bulundukları ihtimallerden, vecihlerden bir ihtimalini veya bir vechini bir emare ile tayin etmemekle, nazm-ı kelâmı, mürsel ve mutlak bırakmıştır. Bu da i’câzı intaç..." İzah?

 4. "Ve keza, Kur’ân-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve risalet-i Muhammediyenin bütün milletlere şâmil olduklarını tasrih etmek üzere,.." cümlesini açıklar mısınız?

 5. "Esmâ-i mevsûle ve müphemeden bulunan "ELLEZİNE" burada hükmün medârı ve maksadın esası, iman sıfatı olduğuna ve mevsûfu ile sâir sıfatları iman sıfatına tâbi ve altında görünmez bir durumda olduklarına işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "İphamı ifade eden مَا iman-ı icmâlînin kâfi geldiğine ve imanın, hadîs gibi bâtınî ve Kur’ân gibi zâhirî vahiylere şâmil olduğuna işarettir." İzah eder misiniz?

 7. "Yalnız bir zamanda sübutu ifade eden ‘mü’minune’ kelimesine bedel, fiil sigasıyla ‘yü'minune’ tabiri, nüzul ve zuhur tekerrür ettikçe imanın teceddüt ettiğine işarettir." cümlesini açar mısınız?

 8. "5. اُنْزِلَ mâziye delâlet eden heyeti itibarıyla, henüz nâzil olmayanın nüzulü, nâzil olanın nüzulü kadar muhakkak olduğuna işarettir. Maahaza, يُؤْمِنُونَ’deki istikbâl, اُنْزِلَ’nin mâziliğinden neş’et eden noksanı telâfi eder..." İzah?

 9. "Bazan mâzi, istikbale misafir gider; bazan de muzari; mâzinin memleketine gelir. Bunda, çok lâtif bir belâgat vardır." cümlesini nasıl anlamalıyız, Kur'an'dan örnekler verir misiniz?

 10. "Bir adam kendisine göre henüz geçmemiş bir şeyi maziye delalet eden bir siga ile işttiği zaman, zihni heyecana gelir, ayılır, anlarki muhatap yalnız o değildir..." açıklar mısınız?

 11. "Çünkü عَلٰى'da ihtiyar olmadığı gibi, vasıta-i nüzulün daha yüksek olduğuna delâlet eder." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "اُنْزِلَ maddesi itibarıyla, Kur’ân’a iman, Kur’ân’ın Allah’tan nüzulüne iman demek olduğunu gösteriyor. Kezalik, Allah’a iman, Allah’ın vücuduna iman; âhirete iman, âhiretin gelmesine iman demektir." İzah eder misiniz?

 13. "اُنْزِلَ mâziye delâlet eden heyeti itibarıyla, henüz nâzil olmayanın nüzulü, nâzil olanın nüzulü kadar muhakkak olduğuna işarettir. Maahaza, يُؤْمِنُونَ’deki istikbâl, اُنْزِلَ’nin mâziliğinden neş’et eden noksanı telâfi eder..." izah?

 14. Allah Peygamberimiz için yaratmış alemleri ve ona habibim demiş. Sonuçta Peygamberimizi de O yaratmış ve onu peygamber olarak kendi seçmiş. Ayrıca peygamberlerin günah işlememe üstünlüğü nereden geliyor? Risalelerde izah var mı?

 15. Peygamberimiz (asv)'in, Risaleti cüzi ihtiyarıyla kabulu nerde, ne zaman ve nasıl olmuştur?

 16. Peygamberlerin peygamberlikte kesbi var mıdır? Allah bir kulunu seçip ona peygamberlik makamını mı veriyor, yoksa zatın ulaştığı makamdan dolayı mı peygamberlik veriliyor? Risalelerden bir izahı var mıdır?

 17. Resul-ü Ekremin (a.s.m.) teklif edilen risalet vazifesini cüz'-i ihtiyarisiyle haml ve kabul etmiş olduğuna... Cümlesine binaen; Nübüvvet, Teklif midir, Tavzif midir?

 18. "İleyke'deki zamirin ism-i zahire tercih sebebi, Kur´an ve Kur´ana ait hususat hususunda Hazret-i Muhammed (A.S.M.) yalnız muhatab olup; kelâm, Allah´ın kelâmı olduğuna işarettir." İleyke zamiri hangi ism-i zahire tercih edilmiştir?

 19. Bakara Sûresindeki "zamirin ism-i zahire tercihi" ile ilgili manalar, Muhammed Sûresi ikinci ayetle nasıl örtüşebilir, orada hem ism-i zahir hem de "ala" tercih edilmiş. Buradaki makam farkı nedir?

 20. Mukaddes Kitaplar Allah'ın Kelamı mı?

 21. "Ey ehl-i kitap! İslâmiyeti kabul etmekte size bir meşakkat yoktur; size ağır gelmesin. Zira, size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor." izahı nasıldır? Üstadımız Hristiyanların kendi dininde kalarak Müslüman sayılacaklarını mı kastediyor acaba?

 22. "Kur’ân, fer’î hükümlerden bir kısmını neshetmiştir. Yani vakitleri bitti, nöbet başka hükümlere geldi, diye hükmetmiştir..." cümlelerini açar mısınız? Kur'an tüm zamanlara ve tüm insanlara indirilmişse, nasıl oluyor da hükümleri nesh ediliyor?

 23. "Meşhur bir kaidedir ki, bir vahid çoğalsa, teselsül eder, gittikçe gider, bir yerde durmaz.. Demek, Muhammed Aleyhissalatü Vesselam, hatemü'l-enbiyadır, ondan sonra peygamber gelmez; hatemiyetine hatem ve imza basar." cümlesini açıklar mısınız?

 24. "Âlemde abes yok, fıtratta israf yok." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "Beş letaife makes ve mazhar olmasına nazar-ı belagatçe delalet eden emare şudur ki: Bu beş maksat, bir nehir gibi şu ayetlerin altında cereyan etmekle, ayetten ayete intikal neticesinde havuzunda içtima etmiştir..." izah eder misiniz?

 26. "Bu âyet, haşir mes'elesine işarettir. Haşrin isbatı hakkında feyz-i Kur'andan fehmettiğim ve başka bir risalede tafsilâtıyla zikrettiğim on bürhanın hülâsasına burada işaret edeceğiz..." Bundan evvel yazılan başka risaleler mi var?..

 27. "İptida ise, bir intihaya bakar. İntiha, adem-i ihtiyaca delalet eder. Öyle ise o hazret, Hâtem-ül Enbiya'dır ve âlem-i insaniyetin başka bir resule ihtiyacı yoktur." cümlesini açıklar mısınız?

 28. "Kâinat saadet-i ebediyeyi intaç etmese, akılları hayrette bırakan kâinatta görünen en bâriz, en mükemmel şu nizam, aldatıcı zayıf bir suretten ibaret kalır. Ve bütün mâneviyat ve alâkalar, rabıtalar ve nispetler..." izahı?

 29. "Yani, o nizamdaki mâneviyat ve nükteler, ancak âlem-i âhirette sümbüllenecektir." cümlesini izah eder misiniz?

 30. Kainattaki nizamın saadet-i ebediyeye en büyük delillerden biri olduğu söyleniyor. Peki kainattaki "nizam" delili nedir? Misal verir misiniz?

 31. "Herbir nevide, herbir fertte hikmetlere, maslahatlara riayet eden ve inayet-i ezeliyenin timsâli olan hikmet-i tâmme, saadet-i ebediyenin gelmesini tebşir ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 32. "Ve hüceyrata hizmet eden yirmidört bin mesame ve pencere vardır. O hüceyratta cazibe, dafia, mümsike, musavvire, müvellide namıyla herbirisi bir maslahat için beş kuvvet çalışıyor." cümlesini açıklar mısınız?

 33. "Hem bir şahsın bünyesindeki kuvvet, âzâsındaki sıhhat, istidadındaki kabiliyet, o şahsın yaşayışına ve tekemmülüne delil olduğu gibi, kâinatın ruhuna kadar nüfuz eden hakikat-i sâbite..." Devamıyla izah eder misiniz?

 34. "Zira intizamını ihtilalden ve bozulmaktan kurtaran, saadet-i ebediyedir." Haşr-ı ekber meselesine, sadece insanın diriltilmesi değil, tüm kainatın yeniden yaratılması, diriltilmesi şeklinde mi bakacağız?

 35. "İnsanın hesaba gelmeyen kabiliyetleri var..." diye devam eden cümleden yola çıkarak, bu kabiliyetlerin tamamı, ahirette dolayısıyla cennette mi ortaya çıkacak, yoksa dünyada inkişaf ettiği miktarda mı orada kullanılacak?

 36. "Kâinatta görünen şu nev’î kıyametlerde eşya ayniyle iade edilmiyor. Halbuki büyük kıyamette neden ecsam ayniyle iade edilir?" Burayı açıklar mısınız?

 37. "Ancak o rahmetin şenindendir ki, firak-ı ebediyi hicran-ı layezaliye, hicran-ı layezaliyi firak-ı ebediye ve adem-i mutlakı da her ikisine musallat eder ki, o firakların, o hicranların kökleri ortadan kalksın." izah eder misiniz?

 38. "Ey Habib-i Şefik ve ey Şefik-i Habib! Ey Said-i Mecid ve ey Mecid-i Said!.." diye devam eden cümledeki isimler kime aittir?

 39. "Yine şâyân-ı dikkattir ki, o madde-i lâtife, dört matbahta pişirildikten sonra ve dört inkılâptan geçtikten sonra ve dört süzgeçten tasfiye edildikten sonra rızık olarak taksim edilir." cümlesini açar mısınız?

 40. "Habib'in gözünde yerleşen bir zerrenin, unsur-u havadan veya unsur-u türabdan o garip, acip tavırlarda, inkılâplarda yaptığı muntazam hareketinden anlaşılır,.." kastedilen kimdir ve ne anlatılmak isteniyor?

 41. "Arkadaş! Zâhire nazaran, haşirde, ecza-yı asliye ile ecza-yı zâide birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu, ona işarettir..." izah eder misiniz?

 42. "Cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir cüz’ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu..." Kadınların özel halleri de dahil midir?

 43. "Cünüpken saçların, tırnakların kesilmesi mekruh ve kesilen cüzlerin gömülmesi sünnet..." Bu asırda insanların ekserisi apartmanlarda yaşadıklarından, gömmek müşkilleşmiş. Bu cüzleri çöpe atsak veya yaksak ya da suya atsak, ahirette bize iade edilmez mi?

 44. Cünüp ve hayızlıyken tırnak kesmek, bunlar mekruhtur. Dirilişimiz Üstad'ın görüşüne göre acbüzzeneb denen tohumun neşv ü nema olmasıyla olacaksa, tırnak kesme meselesinin hükmü nasıl olur?

 45. Haşirde, diriliş için ecza-yı asliye ile ecza-yı zaidenin toplanması noktasında "zahiren ve tahkiken" şeklinde iki görüş ifade ediliyor. Bunlardan hangisi doğrudur?

 46. İnsan öldükten sonra zerreleri başka bir bitkiye veya kafirin vücuduna girse; haşirde aynı zerrelerle nasıl yaratılacağız?

 47. Zerrelerin inşasının iki ihtimalinden ikincisi olanda; ülfet misalinin abes ve sadece acbü'z-zenebten ibaret olduğu, şeklinde ifade etmek doğru olur mu?

 48. "Takdimiyle hasrı ifade eden -bilahire- kelimesi, bazı ehl-i kitabın iman ettikleri ahiret, hakiki bir ahiret olmadığına tarizdir. İnkar ettiklerinden anlaşıldığına göre, bildikleri ahiret, mecazi bir ahiret imiş..." nasıl anlamalı?

 49. "Takdimiyle hasrı ifade eden بِاْلاٰخِرَةِ kelimesi, bazı ehl-i kitabın iman ettikleri âhiret, hakikî bir âhiret olmadığına târizdir." Tariz iğneleme demek değil mi, Kur'an-ı Kerim'de iğneleme var mı?

Yükleniyor...