160

İçerikler


 1. " ‘En zayıflarınızın durumuna göre yürüyün.’ hadis-i şerifinin sırrıyla hareket etmek..." Bu hadisi nasıl anlamalıyız?

 2. "Bid'a ile amel eden, kalben tarafdar olmamak şartıyla dost olabilir." Bu ifadeye göre Latince'ye taraftar olmayanlar dost kategorisine mi giriyor?

 3. "Elimizde nur var, topuz yok." cümlesini açıklar mısınız?

 4. "Erkân dâiresine liyakatı olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla; dâire haricine atılmaz..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 5. "Hem bir adam, kendi başına cesareti güzel de olsa, bir cemaat-i mütesanideye girdikten sonra, onların istirahatini ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için, o şahsî cesareti istimal edemez." Neden Üstadımız cesareti kullanamaz diyor, izah eder misiniz?

 6. "Hem o zât, hem sizler biliniz ki: Ben, Risale-i Nur'un hizmetkârıyım ve o dükkânın bir dellâlıyım. ... Benim şahsımdaki kusurat, ona sirayet etmez." Bu ifade kime ait, söyleyen kişi kusuru olduğu halde bunu ifade ediyor olabilir?

 7. "İmam-ı Rabbanî demiş ki: ‘Bid'a olan yerlere girmeyiniz.’ Maksadı, ‘sevabı olmaz’ demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar..." Açıklar mısınız?

 8. "Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp hakaik-i imaniye olduğu için hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete, tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüd ..." Hakkı tutup halkın içine karışmak daha iyi değil mi?

 9. "Risale-i Nur dairesine girenler, şahsî cesaretlerini kıymetleştirmek için, sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlarının tesanüdüne cidden çalışmaya sarf edip..." Devamıyla izah eder misiniz?

 10. "Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz..." cümlesine binaen; bidatlerin girdiği camide ibadet edilir mi?

 11. "Sizin kalemlerinizin yadigârları ve Risale-i Nur'dan ayrılmamak ve sebat etmek senetleri olan yazılarınızı ve dininizi dünyanın çok fevkinde tutmanıza işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi..." İzah eder misiniz, çizgilerden maksat nedir?

 12. Kastamonu Lahikası'nda geçen erkanlar, sahibler, haslar, naşirler, talebeler, taraftarlar dairelerini açıklar mısınız?

 13. Kastamonu Lahikası'nda: “Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır.” deniyor. Günümüz şartları düşünüldüğünde, namazımızı cami yerine evimizde kılmamız daha uygun denebilir mi?

Yükleniyor...