Block title
Block content

160

İçerikler

 1. "Bid'a ile amel eden, kalben tarafdar olmamak şartıyla dost olabilir." Bu ifadeye göre Latince'ye taraftar olmayanlar dost kategorisine mi giriyor?

 2. "Hem o zât, hem sizler biliniz ki: Ben, Risale-i Nur'un hizmetkârıyım ve o dükkânın bir dellâlıyım. Risale-i Nur ise, Arş-ı A'zama bağlı olan Kur'an-ı Azîmüşşan ile bağlanmış bir hakikî tefsirdir. Benim şahsımdaki kusurat, ona sirayet etmez." bu ifade kime ait, söyleyen kişi kusuru olduğu halde bunu ifade ediyor olabilir?..

 3. "Sizin kalemlerinizin yadigârları ve Risale-i Nur'dan ayrılmamak ve sebat etmek senetleri olan yazılarınızı ve dininizi dünyanın çok fevkinde tutmanıza işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi,.." İzah eder misiniz, çizgilerden maksat nedir?

 4. "Hem bir adam, kendi başına cesareti güzel de olsa, bir cemaat-i mütesanideye girdikten sonra, onların istirahatini ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için, o şahsî cesareti istimal edemez." Cemaatte cesur kardeşler insana daha çok aşk şevk veriyor, sarsılanlara daha çok moral ve motivasyon sebep oluyor. Neden Üstadımız CESARETİ kullanmamasını istiyor, izah eder misiniz?

 5. "Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp hakaik-i imaniye olduğu için hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete, tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüd etmeye mesleğimiz itibarıyla mecburuz." Hakkı tutup halkın içine karışmak daha iyi değil mi?

 6. "Elimizde nur var, topuz yok." cümlesini açıklar mısınız?

 7. "Erkân dâiresine liyakatı olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla; dâire haricine atılmaz..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 8. "Eğer mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır." Bu cümleyi yorumlar mısınız?

 9. Kastamonu Lahikası'nda geçen erkanlar, sahibler, haslar, naşirler, talebeler, taraftarlar dairelerini açıklar mısınız?

 10. "-En zayıflarınızın durumuna göre yürüyün.- hadis-i şerifinin sırrıyla hareket etmek,.." bu hadisi nasıl anlamalıyız?

 11. Kastamonu Lahikası'nda: “Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır.” deniyor. Günümüz şartları düşünüldüğünde, namazımızı cami yerine evimizde kılmamız daha uygun denebilir mi?

 12. "İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksadı, "sevabı olmaz" demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar..." Açıklar mısınız?

 13. "Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz..." cümlesinin izahı ve birkaç değerlendirme...

Yükleniyor...