"Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar" daireleri hakkında malumat verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur Külliyatı, sünuhat nev’inden te’lif edildiğinden, cümlelerin ve cümlelerde kullanılan kelimelerin hususiyetleri ve yerleri dahi mutlaka bir mâna ifade etmektedir.

Bu vesile ile sual dikkatle incelenip, cevap verilecek mahiyettedir.

Üstadımız, Nur dairesini ana hatlarıyla üç gruba ayırmaktadır.

1. Talebeler
2. Kardeşler
3. Dostlar

Sualdeki; erkânlar, sahipler, haslar, naşirler ve talebeler, diye tasnif yapılan hizmetkârlar, yukarıdaki ana tasnifin birincisi olan talebeler kısmına girer. Çünkü talebenin tarifi şudur; “Risale-i Nur'u kendi telifi ve malı gibi kabul edip, onun neşrine ve inkişafına kuvvetle çalışmaktır.” Ayrıca bu manadaki talebeler, Üstadımızın, asıl maksat ve gayesi olan, Dellal-ı Kur'an olma cihetindeki vazifesine varis ve hizmet edenlerdir.

Talebelik vasfı, yukarıdaki tarif üzere; Hizmet-i Kur'an'ın vazifesinde birinci derecede selahiyetli ve mes’uldürler. Kardeşler, dostlar ve taraftarlar ise; bir nevi hizmetin omurgası hükmünde olan talebelere, destek ve yardımcı durumundadırlar.

Dolayısı ile erkânlar, sahipler, haslar, naşirler ve talebeler, vasfında olanların tamamı talebeler unvanına dâhildirler.

Mesela; erkânlar; bir beldede davanın sevk ve idaresinde birinci derecede mes’ul ve selahiyetli olanlardır. Diğerlerine göre erkânlar, talebelik vazifesinin şümulü içerisinde birinci derecede kıymetlidirler. Çünkü sevk ve idare her şeyin başı, temeli ve esasıdır. İnsandaki baş ve beyin mesabesindedirler.

Sahipler: Bunlar ise sevk ve idarenin tensibi ile hizmette kendilerine terettüp edeni, maddî ve manevî mânada kabullenerek ve sahiplenerek vazife ifa edenlerdir.

Haslar: Hayatlarında hizmetten başka bir şey düşünmeyen, davanın inkişafı için bir nevi mesaisini ve meşguliyetini hizmete vakfeden, Allah (c.c)’ın davasına hizmetten başka bir şey olmayan feragat ve fedakârlardırlar.

Naşirler: Risale-i Nur'un ve Hizmet-i Kur'an'ın yayılmasında ve gelişmesinde maddî ve manevî hizmet ifa eden fedakârlardır. Bu naşirler, zamanın ve asrın şartlarına uygun olarak, neşir hizmetini dünyaya ve bütün insanlığa mal etme gayreti ve cehdi ile yaşayan hizmet ehli insanlarıdır.

Talebeler: Buradaki talebeler tabiri ve sınıflandırması umumî değil, hususîdir. Yani; yukarıdaki sınıfların ve hizmet elemanlarının alt yapısını teşkil edecek gruptur. Bir nevi talebeliğin içini dolduran, yukarıdaki; erkânlar, sahipler, haslar, naşirler ve talebelerin menbaını ve zeminini meydana getiren, usta çırak münasebeti ile talim ve terbiyeden geçerek, istidatlarına göre yukarıdaki sınıfların birinde vazife ifa edecek ve mes’uliyet alacak genç hizmet erleridir.

Taraftarlar ise; muazzez Üstadımızın tarifi ile hizmet-i nuriyenin üçüncü halkası olup Risale-i Nur'a ciddi taraftar olanlar, haksızlığa, bid’alara ve dalalete kalben taraftar olmayıp, hizmetten istifadeye çalışanlardır. Farzları ifa eder ve kebairi terk ederlerse, umumiyetle muazzez Üstadımızın duasına dâhildirler.

Netice olarak: Sualde sorulan sınıflar, Üstadımızın Nur dairesini umumi manada taksimindeki talebeler unvanı içerisinde olup, Üstadımızın Kur'an davasının dellalı olma cihetindeki şahsiyetine namzet ve onun temsili ve varisidirler. Bu namzetlik ve varislik noktasında; erkânlar, sahipler, haslar, naşirler ve talebeler kendilerine düşeni, vazife taksimi şeklinde, ihlas ve sadakatle ifa ederler.

İbadet hayatındaki şahsiyetine varis olan kardeşler ile şahsî şahsiyetiyle alakalı ve alakalı olan dostlar ve taraftarlar ise talebelik hizmetine ve vazifesine destek olan ve yardımda bulunan hizmet halkaları ve elemanlarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

emkaynar
hanım nur talebeleri nurun erkanlarından olabilirmi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kadın erkek ayrımı söz konusu değildir. Hanımlarda erkan, has, sahip olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...