İkinci Nükte

İçerikler


 1. "Bu hadsiz mevcudatta olan hadsiz tahavvülât ve vâridat ve masarif, herbir anda umum kâinatı görür, nazar-ı teftişinden geçirir birtek Zâtın mizanıyla ölçülür, tartılır." Buradaki varidat ve masarife örnek verebilir misiniz?

 2. "Halbuki, o sarayda, o şehirde, o memlekette, o âlemde o derece hayret-engiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor; bilbedâhe ispat eder ki..." Buradaki, "muvazene", "mizan" ve "tevzin" arasındaki farkı izah eder misiniz?

 3. İsm-i Adl ve ism-i Âdil arasında nasıl bir fark vardır? Adl isminin tecellisi, en güzel hangi misalle açıklayabiliriz?

 4. Üstad sarayın içinde şehir, şehrin içinde memleket, memleket içinde âlem var diyor. Saray kâinat da; peki şehir, memleket ve âlem neyi simgeliyor? Ayrıca âlem memleketten, memleket şehirden, şehir saraydan büyük, nasıl birbirlerinin içinde oluyor?

 5. "Belki, hikmet-i insaniye, o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır." Burayı açar mısınız biraz? Medeniyeti de bu hikmete dahil edebilir miyiz? "Hikmet-i insaniye"den ne anlamalıyız?

 6. "Güneş ile muhtelif on iki seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene, güneş gibi, Adl ve Kadîr olan Zât-ı Zülcelâli göstermiyor mu?" Gezegenlerin denge içinde olmasının adaletle (hak sahibine hakkını vermek) ne ilgisi var ki?

 7. Allah'ın İsimleri Varlıkta Sonsuz mu Tecelli Ediyor?

 8. "Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından,.. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun?" İzahı?

 9. "Hadsiz milletlerin hadsiz efradından bir tek ferdin âzâsı, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebettar ve muvazenettedir ki, o tenasüp, o muvazene, bedâhet derecesinde bir Sâni-i Adl ve Hakîmi gösteriyor." İzah eder misiniz?

 10. " 'Gökyüzünü yükseltip nizam ve ölçü verdi. Tâ ki ölçüde sınırı aşmayın.' âyetindeki, dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden, dört defa mizan zikretmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

 11. "Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor." İzah eder misiniz?

 12. "Hiçbir şeyde israf olmadığı gibi,.." Kâinatta israfın olmadığının delilleri nelerdir?

 13. "İsm-i Hakîmin cilve-i âzamından olan hikmet-i âmme-i kâinat, iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor." İzah eder misiniz?

 14. "Rahmet, inâyet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli, ihatalı hakikatler, haşrin ademiyle ve âhiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılâp etsinler?" cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Sure-i Rahman'da ... dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi, kâinatta mizanın derece-i azametini ve fevkalâde pek büyük ehemmiyetini gösteriyor." dört nevi mizan nedir?

 16. "Ve ahkâm-ı Kur’âniye ne derece kâinatla alâkadar" kısmını izah eder misiniz?

 17. "Bir sineğin hakk-ı hayatını rahîmâne muhafaza eden bir rahmet" kısmını izah eder misiniz?

 18. "Bir sineğin hakk-ı hayatını rahîmane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet..." Her sineğe hakk-ı hayat verilmiyor, burayı nasıl anlayabiliriz?

 19. İsm-i Adl bölümünde "Böyle bir cemâl-i mutlak, böyle bir kubh-u mutlaka, bilbedâhe, müsaade etmez." deniliyor. Sonsuz olan Allah; adaleti yerine getirmeye, kâfirleri cehenneme atmaya mecbur mudur?

 20. Otuzuncu Lem'a, İkinci Nükte'yi (İsm-i Adl) genel hatlarıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...