Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. Bir sahifenin içine tekrar kitap yazılması, satırın içine sahifeler sığdırılması hangi anlamda kullanılmıştır?

 2. İsmi Hakem bahsinde ilk ayette "Rabbinin yoluna hikmetle çağır." derken neyi kastetmektedir? Ayrıca "Üçüncü nükte acele yazılmıştır." deniyor, sebebi nedir?

 3. Otuzuncu Lem'a'da "İsm-i Hakem" bahsinde, ismin sözlük manası olan, "Haklı ve haksızın ayrılmasında aracılık eden..." manasına mutabık olarak anlatılmıyor. Daha çok, "Hakim" ismine mutabık bir anlatım var. Bunun nedenini biraz izah edebilir misiniz?

 4. "Binler gözle bakmak istiyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 5. "Hakem-i Zülcelâl, zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler gözle bakmak istiyor." İsm-i Hakem kainatın ve insanın yaratılışını en azami derecede nasıl gerektirir?

 6. "Her bir çiçekte, herbir meyvede bir mizan var. Ve o mizan, bir intizam içinde; ve o intizam, tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde; ve o tevzin ve tanzim, bir ziynet ve sanat içinde; ve o ziynet ve sanat, mânidar kokular..." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal..." ifadesini açıklar mısınız?

 8. Hakem, Hakîm, Hâkim isimlerinin manalarını ve aralarındaki fark ile "Hâkim-i Hakem-i Hakîm-i Zülcelâli ve’l-Cemal" ifadesini açıklar mısınız?

 9. "Halbuki bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir çekirdeği halk etmek için, bir ağacı halk edebilir bir kudret lâzımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de kâinatı halk edebilir bir kudret gerektir." İzah eder misiniz?

 10. "Kainat içinde parmak karıştıran bir ortak bulunsa, en küçük bir çekirdekte hissedar olmak lazım gelir; çünkü o, onun numunesidir." cümlesini açıklar mısınız?

 11. "Koca kâinatta yerleşmeyen iki rububiyet bir çekirdekte, belki bir zerrede yerleşmek lâzım gelir." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Madem hâkimiyetin bir muvakkat gölgesi, muavenete muhtaç ve âciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse elbette derece-i rububiyette hakikî bir hâkimiyet-i mutlaka, bir Kadîr-i Mutlak'ta bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir." İzah eder misiniz?

 13. "Ve insanda, şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla, ism-i Hakîmin cilvesi parlak bir surette görünüyor." cümlesini izah eder misiniz; "ism-i Hakîm"in burayla münasebeti nasıldır?

 14. Allah'ın Kadir ismi her şeyi bir anda yaratırken, Hakim ismi Kadir ismini tahdid altına alıp tedricî bir yaratma meydana geliyor. Esmanın birbirini tahdit konusunu açıklar mısınız?

 15. Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz sayıda insanı yaratma kudretine sahip olduğunu, imanımız gereği ve mantıken biliyoruz; ama mahiyetini tam olarak idrak edemiyoruz. Bu konuyu akla takrib edecek açıklama ve örnekler verir misiniz?

 16. Hakîm isminden başka, hangi esma tezahür isteyip, müsebbebe sebepler konulmuş?

 17. Her bir ef’al-i ilahiye, nihayetsiz bir surette iş görür. Buna rağmen, neden eseri nihayetsiz değildir? Mesela elma vermek fiili, zeminin her bir noktasını elma ile doldurmaz...

 18. Kainatı yaratmak için, kainatı yaratacak kadar kudret yeterli değil midir, neden sonsuz kudret?

 19. Nihayeti olan kainattan, Allah'ın nihayetsiz ilmini nasıl anlarız?

 20. Sonsuz Allah, sonlu ve sınırlı mevcudatla nasıl izah edilebilir? "Allah'ın ilmi ve kudreti sonsuzdur." diyoruz; ama sınırlı olan eşya ile nasıl ispatlayabiliriz?

 21. "Güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen..." Hidrojenin helyuma dönüşmesiyle yandığı, yani kömürsüz ve yağsız olmasında anormal bir şey olmadığını düşünenlere ne denilebilir?

 22. "Kendilerini de inkâr ettiler, 'Hiçbir şey yok' diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar." İzah eder misiniz?

 23. "Ve malûm ve bedihîdir ki, intizamla gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek, ihtiyar ile irade ile kasıt ile meşiet ile olabilir, başka olamaz." cümlesini izah eder misiniz?

 24. Bir çiçeğe bakarak, onu yapan saniin çok sanatkar olduğunu anlayabiliriz. Fakat sanatında nihayet bulunmadığını ne ile bileceğiz? Benzer şekilde ilminde, kudretinde had bulunmadığına ne delalet eder?

 25. "... Hakîm-i Mutlakın kemâl-i hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı ve o Rahîm-i Mutlakın cemâl-i rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o Âdil-i Mutlakın kemâl-i adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir..." İzah eder misiniz?

 26. "Allah, her bir ağaca meyveleri adedince hikmetler, çiçekleri adedince vazifeler takmıştır." cümlesi ne demektir?

 27. "Ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ne kadar hilâf-ı hakikat hareket ettiğini bil..." İzahını yapar mısınız?

 28. "Hâlık, bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zîşuur mahlûklarından mukabele istediğinden, o zîşuurların namına birisi o geniş tezahürât-ı rububiyete karşı geniş bir ubudiyetle mukabele edip, ber ve bahri cezbeye getirecek,.." İzah eder misiniz?

 29. "İsraf ise, ism-i Hakîmin zıddı olduğu..." İzah eder misiniz; Allah'ın isimlerinin zıddı olur mu?

 30. "Mânidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister. Ve gayet güzel bir cemal, kendini görecek ve gösterecek bir âyine iktiza eder. Ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir dellâl ister, elbette bir rehber-i ekmel, bir muallim-i ekber bulunacak." İzah?

 31. "Sâni-i Zülcelâl, ism-i Hakîmin muktezasıyla, her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği,.." cümlesini izah eder misiniz?

 32. "Evet, nasıl ki ism-i Hakem ve Hakîmin cilve-i âzamı ile, âzamî derecede risalet-i Ahmediyeyi iktiza ediyor; öyle de, Esmâ-i Hüsnâdan Allah, Rahmân, Rahîm, Vedûd, Mün'im, Kerîm, Cemîl..." Burada Allah'ın isimlerinin kullanılmasının hikmeti nedir?

 33. "Meselâ, ism-i Rahmânın cilvesi olan rahmet-i vâsia, o Rahmeten lil-Âlemîn ile tezahür eder. Ve ism-i Vedûdun cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhî ve taarrüf-ü Rabbânî, o Habib-i Rabbül-Âlemîn ile netice verir, mukabele görür." İzahı nasıldır?

 34. "Ve haşmet-i rububiyetin ve saltanat-ı ulûhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan zât-ı Ahmediyenin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir." İzah eder misiniz?

 35. "Ve ism-i Cemîlin bir cilvesi olan bütün cemaller, yani, cemâl-i Zat, cemâl-i esmâ, cemâl-i san’at, cemâl-i masnuat o âyine-i Ahmediyede görülür, gösterilir." cümlesini açıklar mısınız? Zatına ayine olmak kısmını açar mısınız?

 36. "Rehber-i ekber, muallim-i ekmel ve dellâl-ı âzam ve tılsım-ı kâinatın keşşafı ve âyine-i Samedânî ve Habib-i Rahmânî olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risaleti hiçbir cihetle inkâr edilmez." İzah eder misiniz?

 37. Otuzuncu Lem'a'da yer alan İsm-i Hakem'in Beşinci Nokta'sının ikinci meselesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...