Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. "Üçüncü nükte acele yazılmıştır." deniyor, sebebi nedir? İsm-i Hakem bahsinde ilk ayette "Rabbinin yoluna hikmetle çağır." derken ne gibi manalar kastetmektedir?

 2. Bir sahifenin içine kitap yazılması, satırın içine sahifeler sığdırılması hangi manada kullanılmıştır?

 3. "Hakem-i Zülcelâl, zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler gözle bakmak istiyor." İsm-i Hakem kâinatın ve insanın yaratılışını en azami derecede nasıl gerektirir?

 4. "Binler gözle bakmak istiyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 5. "Her bir çiçekte, herbir meyvede bir mizan var. Ve o mizan, bir intizam içinde; ve o intizam, tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde; ve o tevzin ve tanzim, bir ziynet ve sanat içinde;.." Devamıyla izah eder misiniz?

 6. "Nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal" ifadesini açıklar mısınız?

 7. "Hâkim-i Hakem-i Hakîm-i Zülcelâli ve’l-Cemal" İfadesini, isimlerin manalarını ve farklarını izah eder misiniz?

 8. "İntizam vahdeti ve hâkimiyet infiradı iktiza eder." ne demektir, "Vahdet" ile "infirad" farklı mıdır?

 9. "Madem hâkimiyetin bir muvakkat gölgesi, muavenete muhtaç ve âciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse elbette derece-i rububiyette hakikî bir hâkimiyet-i mutlaka, bir Kadîr-i Mutlak'ta bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir." İzah eder misiniz?

 10. "Halbuki bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir çekirdeği halk etmek için, bir ağacı halk edebilir bir kudret lâzımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de kâinatı halk edebilir bir kudret gerektir." İzah eder misiniz?

 11. "Kâinat içinde parmak karıştıran bir ortak bulunsa, en küçük bir çekirdekte hissedar olmak lazım gelir; çünkü o, onun numunesidir." İzah edip, cüz-küll ve cüz’i-küllî kavramlarını açıklar mısınız?

 12. "Koca kâinatta yerleşmeyen iki rububiyet bir çekirdekte, belki bir zerrede yerleşmek lâzım gelir." İzah eder misiniz?

 13. "Ve insanda, şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla, ism-i Hakîmin cilvesi parlak bir surette görünüyor." cümlesini izah eder misiniz; "ism-i Hakîm"in burayla münasebeti nasıldır?

 14. "Güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen..." Hidrojenin helyuma dönüşmesiyle yandığını düşünenlere ne denilebilir?

 15. "Ve malûm ve bedihîdir ki, intizamla gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek, ihtiyar ile irade ile kasıt ile meşiet ile olabilir, başka olamaz." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Kendilerini de inkâr ettiler, 'Hiçbir şey yok' diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar." İzah eder misiniz?

 17. Allah'ın "Her bir ağaca meyveleri adedince hikmetler ve çiçekleri adedince vazifeler" vermesini izah eder misiniz?

 18. "Hakîm-i Mutlakın kemâl-i hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı ve o Rahîm-i Mutlakın cemâl-i rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o Âdil-i Mutlakın kemâl-i adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir." İzah eder misiniz?

 19. "İsraf ise, ism-i Hakîmin zıddı olduğu..." İzah eder misiniz; Allah'ın isimlerinin zıddı olur mu?

 20. "Ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ne kadar hilâf-ı hakikat hareket ettiğini bil..." İzahını yapar mısınız?

 21. "Mânidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister. Ve gayet güzel bir cemal, kendini görecek ve gösterecek bir âyine iktiza eder. Ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir dellâl ister, elbette bir rehber-i ekmel, bir muallim-i ekber bulunacak." İzah?

 22. "Hâlık, bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zîşuur mahlûklarından mukabele istediğinden, o zîşuurların namına birisi o geniş tezahürât-ı rububiyete karşı geniş bir ubudiyetle mukabele edip, ber ve bahri cezbeye getirecek,.." İzah eder misiniz?

 23. "Evet, nasıl ki ism-i Hakem ve Hakîmin cilve-i âzamı ile, âzamî derecede risalet-i Ahmediyeyi iktiza ediyor; öyle de, Esmâ-i Hüsnâdan Allah, Rahmân, Rahîm, Vedûd, Mün'im, Kerîm, Cemîl..." Burada Allah'ın isimlerinin kullanılmasının hikmeti nedir?

 24. "Meselâ, ism-i Rahmânın cilvesi olan rahmet-i vâsia, o Rahmeten lil-Âlemîn ile tezahür eder. Ve ism-i Vedûdun cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhî ve taarrüf-ü Rabbânî, o Habib-i Rabbül-Âlemîn ile netice verir, mukabele görür." İzahı nasıldır?

 25. "Ve ism-i Cemîlin bir cilvesi olan bütün cemaller, yani, cemâl-i Zat, cemâl-i esmâ, cemâl-i san’at, cemâl-i masnuat o âyine-i Ahmediyede görülür, gösterilir." cümlesini açıklar mısınız? Zatına ayine olmak kısmını açar mısınız?

 26. "Ve haşmet-i rububiyetin ve saltanat-ı ulûhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan zât-ı Ahmediyenin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir." İzah eder misiniz?

 27. "Rehber-i ekber, muallim-i ekmel ve dellâl-ı âzam ve tılsım-ı kâinatın keşşafı ve âyine-i Samedânî ve Habib-i Rahmânî olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risaleti hiçbir cihetle inkâr edilmez." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...