Birinci Nükte

İçerikler


 1. "Bu Kuddüs Nüktesi Otuzuncu Söz'ün Zeylinin Zeyli olması münasiptir." deniyor. Otuzuncu Söz'e baktığımızda zeyl görmüyoruz. Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 2. "Hem mevcudiyet-i İlâhiyeyi kemâl-i zuhurla, hem vahdet-i Rabbâniyeyi kemâl-i vuzuhla gösterdi." Kemâl-i zuhur ve kemâl-i vuzuhla birlikte izah eder misiniz?

 3. "İsm-i Azam veyahut İsm-i Azamın altı nurundan bir nuru,.." Bu isimlerin hepsi ayrı ayrı ism-i a'zam mıdır; yoksa ism-i a'zamın bir nuru mudur? Allah ismi, ism-i a'zam olabilir mi?

 4. "İsm-i azamın altı nurundan bir nur" tabiri ne manaya gelmektedir?

 5. "Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel donatıcıyız!" ayeti Kuddus isminin serlevhası olmuş. Halbuki, bu ayeti kerime daha ziyade Cemil ve Hakim ismini göstermiyor mu?

 6. İsm-i azam ne demektir? Evliyaya göre farklı olması ne demek? İsm-i azam kainatta nasıl tecelli ediyor?

 7. "Halbuki, eskiden beri o yukarı âlemlerdeki tahrip ve tamirden, medar-ı ibret olarak, yalnız birkaç semâvî taşlar düşmüşse de, hiç kimsenin başını kırmamış." İzah eder misiniz, tamirden maksat nedir?

 8. "Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri ve döğüşmeleri yüzünden, yüz binler hayvânat milletlerinin cenazeleri ve iki yüz bin nebâtâtın taifelerinin enkazları, ber ve bahrin yüzlerini fevkalâde öyle kirleteceklerdi ki,.." izahı?

 9. "Pâklık", "temizlik", "safilik", "nuranîlik" arasındaki farklar nelerdir?

 10. "Ve semavatın fezasında, tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin, belki yıldızların enkazları, başımızı ve diğer hayvanatın başlarını, belki Küre-i Arz'ın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı..." İzahı, nasıl temizlik yapılıyor?

 11. Üstad meteorlarla ilgili "Yalnız birkaç semâvî taşlar düşmüşse de, hiç kimsenin başını kırmamış." buyuruyor; ancak meteor yağmuru ile yaralanan insanlar oluyor, nasıl anlayabiliriz?

 12. "Ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar,.." ifadesini nasıl anlayabiliriz, dünyada ahiret görülebilir mi?

 13. "Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir kâtip rahatça sahifelerini temizlediği gibi, bu tayyare-i arzın ve bu tuyur-u semâviyenin kanatları ve bu kitab-ı kâinatın sahifeleri de öylece,.." Tuyur-u semavinin kanatlarını temizlemesi ne manaya geliyor?

 14. "Değil yalnız denizlerin âkilü’l-lâhm tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurtlar ve karıncalar gibi, cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar..." Kartallar genelde leş yemiyor, canlıları yiyor; bilgi verir misiniz?

 15. "Demek bu saray-ı âlem ve bu fabrika-i kâinat, ism-i Kuddûs’ün bir cilve-i âzamına mazhardır." Cilve-i âzam manasını izah eder misiniz?

 16. "O evâmir-i tanzifiyeyi, yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi, bütün zerreler dahi dinliyorlar." Madenlerin evâmir-i tanzifiyeyi dinlemeleri nasıl oluyor, izah eder misiniz?

 17. "Ve o evamir-i tanzifiyeyi yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi, bütün zerreler dahi dinliyorlar..." Yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar ve zerrelerin, "tanzif emrini" nasıl dinlediklerini izah eder misiniz?

 18. "...ve ism-i Cemîl ve Kerîmin bir cilvesi olan fiil-i tezyin ve ihsan; ve ism-i Rab ve Rahîmin bir cilvesi olan fiil-i terbiye ve in’âm, bu daire-i âzam-ı âlemde, herbiri birtek hakikat ve birtek fiil olduklarından,.." İzah eder misiniz?

 19. "İsm-i Hakem ve ism-i Hakîmin bir cilvesi olan fiil-i tanzim ve nizam; ve ism-i Adl ve Âdilin bir cilvesi olan fiil-i tevzin ve mizan,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 20. Kuddüs isminin diğer isimlerle birlikte tecellisinin görülebilmesine bir örnek verebilir misiniz?

 21. "Evet, herşeyi kanun ve nizamına itaat ettiren hikmet-i âmme; ve herşeyi süslendirip yüzünü güldüren inâyet-i şâmile;.." Burayı izah eder misiniz?

 22. "Gündüzün ziyası ve zemindeki umum parlak şeylerde temessül eden hayalî güneşçikler güneşe verilmezse ve birtek güneşin cilve-i in’ikâsıdır denilmezse, o vakit zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrelerinde..." İzah?

 23. Kainattaki otoepürasyonu el-Kuddüs, el-Musavvir, el- Hakim isimlerinin cilvesiyle anlatır mısınız?

 24. "Bütün mahlûkatın tesbihatları ism-i Kuddûsa bakar; öyle de, bütün nezafetlerini de Kuddûs ismi ister." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif, muhit birer ziyadırlar ki, o Şems-i Ezelînin şualarıdırlar." İzah eder misiniz, "Şems-i Ezelî" derken Allah mı kastediliyor?

 26. Bir cemaatte, devlette, fabrikada, şirkette vs. ism-i Kuddüs nasıl tecelli eder?

Yükleniyor...