İkinci Düstur

İçerikler


  1. "Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir." İzah eder misiniz; "faziletfuruş" ne demektir?

  2. "Dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez!" ifadesini, insanın bedenindeki maddî ve manevî işleyişe tatbik edip, sonra da hizmetin şahs-ı manevisine tatbik edebilir misiniz?

  3. "Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak." ifadesini hakikate nasıl tatbik edebiliriz?

  4. "İşte, ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevînin âzâlarıyız..." İzah eder misiniz?

  5. "Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz." İzah eder misiniz?

  6. "Elbette, dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i mâneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz." İzah eder misiniz?

  7. "Sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu,.. pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor." Tarihten örnek verir misiniz?

  8. Yirmi Birinci Lema, İkinci Düsturda geçen "sırrın sırrı" nedir, açıklar mısınız?

  9. "Sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır." Haşiyeyi izah eder misiniz?

  10. "O ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum." cümlesini açıklar mısınız, ne demektir?

Yükleniyor...