İkinci Düstur

İçerikler


 1. "Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir." cümlesini izah eder misiniz; "faziletfuruşluk" ne demektir?

 2. "Dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez!" ifadesini, insanın bedenindeki maddi ve manevi işleyişine tatbik edip, sonra da hizmetin şahs-ı manevisine tatbik edebilir misiniz?

 3. "Elbette, dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i mâneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz." ifadesini "Dört fert" ve "kuvvet-i maneviye" ile izah eder misiniz?

 4. "İşte, ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevînin âzâlarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz..." İzahı?

 5. "Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz." cümlesini özellikle "sefine-i Rabbaniye" kavramını nasıl anlamalıyız?

 6. İhlas Risalesi'ndeki "Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak." kısmını hakikate tatbik edersek; mesleğimiz itibariyle nasıl izah edersiniz?

 7. "Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır..." İkinci düsturda geçen haşiyeyi açıklar mısınız?

 8. "Hakikî, samimî bir ittifakta her bir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir..." Buradaki örnekler mecaz mı, gerçek mi? Veya telepati olabilir mi?

 9. "İttifak-ı vazife" ile "ittihad-i maksad" arasında nasıl bir fark vardır?

 10. "O ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum." cümlesini açıklar mısınız, ne demektir?

 11. "Sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi,.. pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor." tarihten örnek var mı?

 12. Yirmi Birinci Lema, İkinci Düsturda geçen "sırrın sırrı" nedir, açıklar mısınız?

Yükleniyor...