On Altıncı İşaret

İçerikler


 1. Allah, Kur'an-ı Kerim'i belağatlı ve yedi büyük vecihle göndermiştir ve muarazaya imkân tanımamıştır; diğer mukaddes kitapların da böyle muaraza edilemeyecek cihetleri var mıdır?

 2. Tevrat, İncil ve Zebur için kullanılan, "Kur’ân gibi i’câzları olmadığından... Hem bazı nâdanların ve bazı ehl-i garazın tahrifatı da ilâve edildi… O kitaplarda tahrifat, tağyirat çoğaldı..." cümlelerini izah eder misiniz?

 3. Hüseyin-i Cisri kitabında Nübüvvet-i Ahmediyyeye dair yüz on mu, yüz on dört mü işaret bulmuş?

 4. On Dokuzuncu Mektub'ta yer alan ve Tevrat, İncil ve Zebur'da geçtiği bildirilen ayetler yanlış mı?

 5. Risaletin delillerinde; "Ben gidiyorum, tâ size Faraklit gelsin. Yani, Ahmed gelsin." kısmı eksik alınmış; ayetin devamında "Babama gidiyorum." ifadesi var ki; kesinlikle tahrif olmuştur. Üstad tahrif edilen yerden niye almış olabilir?

 6. On Dokuzuncu Mektub'ta geçen; İncil ve Tevrat’tan iktibaslarda sayfalar verilmiş, fakat çoğu tutmuyor, bunun sebebi ne olabilir?

 7. "Kudsîlerin bayrakları beraberindedir. Ve onun sağındadır." İzah eder misiniz?

 8. "Eş'iya Peygamberin kitabı, Mişail namı ile müsemma Mihail Peygamberin kitabında,.." derken, başka kitaplardan bahsedilmektedir. Bunun kaynağını öğrenebilir miyiz?

 9. "Ve padişahlar ona secde ve inkıyad edeler..." Cümlesini izah eder misiniz, bilhassa secde ifadesini nasıl anlamalıyız?

 10. "Artık sizinle çok söyleşmem. Zira bu Âlemin Reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur." Buradaki "nesne"den kasıt nedir?

 11. "Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm, İsa Aleyhisselâmı Yahudilerin müthiş tekzibinden ve müthiş iftiralarından ve dinini müthiş tahrifattan kurtarmak,.." Yahudiler Efendimizi kabul etmiyorlar ki, izah eder misiniz?

 12. "Kuss ibni Sâide ki,.. Risalet-i Ahmediyeyi şu şiirle ilân ediyor... Kâ’b ibni Lüeyy, nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ilham eseri olarak şöyle ilân etmiş..." Bu gibi zatlar Efendimizin gönderileceğini nereden biliyorlardı?

 13. "İlham-ı Rabbânî ile gaibden haber veren bu âriflerden sonra, gaibden ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kâhinler,.." Ruhlarla muhabere kurulabiliyor mu? Ruhlardan gelecek hakkında bilgi alınabiliyor mu?

 14. "Hem kâhinler gibi, hâtif denilen şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinnîler,.." Kâhinlerin ve hatiflerin İslamiyet'ten önce Allah’ın izniyle gaybden haber verdiği söylenebilir mi? Hatifler, cinlerden veya meleklerden farklı mıdır?

 15. "Ondan evvel, zamanına pek yakın, yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle 'Muslih-i Emin' tabirine liyakatleri yoktur." Muhammed ismi ilk olarak Peygamberimize verilmemiş, öyle mi?

 16. "Kisra'nın Eyvanı ve Şerefesi" ne mânada kullanılmıştır?

 17. Sava Denizi ve İstahrabad hakkında bilgi verir misiniz?

 18. "Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve susuzluktan şikâyet etmedi; ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde." Bu neden mu’cize olarak sayılıyor?

 19. "Hem sinek onu tâciz etmezdi, onun cesed-i mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki, evlâdından Seyyid Abdülkàdir-i Geylânî (k.s.) dahi, ceddinden o hali irsiyet almıştı; sinek ona da konmazdı." Üstad'ı sinek taciz eder miydi?

 20. "Sultan-ı Levlâke Levlâk, öyle bir reistir ki, bin üç yüz elli senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra herbir asırda lâakal üç yüz elli milyon tebaası ve raiyeti vardır." Sultan-ı Levlâk ifadesinin konu ile münasebetinin izahı nasıldır?

Yükleniyor...