On Altıncı İşaret

İçerikler


 1. Allah, Kur'an-ı Kerim'i belagatlı ve yedi büyük vecihle göndermiştir ve murazaya imkan tanımamıştır; diğer kutsal kitapların da böyle muaraza edilemeyecek yönleri var mıdır?

 2. Hüseyin-i Cisri kitabında Nübüvvet-i Ahmediyyeye dair yüz on mu, yüz on dört mü işaret bulmuş?

 3. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrarlar bulunmaktadır, bu tekrarlar usandırmıyor, bıktırmıyor. Daha önce gönderilen kutsal kitaplarda da bu tekrarlar bulunuyor muydu? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 4. Tevrat, İncil ve Zebur için kullanılan, "Kur’ân gibi i’câzları olmadığından... Hem bazı nâdanların ve bazı ehl-i garazın tahrifatı da ilâve edildi. Şu surette, o kitaplarda tahrifat, tağyirat çoğaldı..." cümlelerinin izahı?

 5. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat, Zebur ve Incilin tahrif edildiğine dair ayetler var mıdır? Kutsal kitaplar tahrif edildi ise bunu Kitap ehline nasıl, hangi deliller ile ispatlayabiliriz?

 6. On Dokuzuncu Mektup'ta yer alan ve Tevrat, İncil ve Zebur'da geçtiği bildirilen ayetler yanlış mı?

 7. Risaletin delillerinde; "Ben gidiyorum, tâ size Faraklit gelsin. Yani, Ahmed gelsin." kısmı eksik alınmış; ayetin devamında "Babama gidiyorum." ifadesi var ki; kesinlikle tahrif olmuştur. Üstad tahrif edilen yerden niye almış olabilir?

 8. Hristiyanlar dinimizi inkar ediyorlar, İncil'deki velediyet; Allah'ın oğlu manasında değil deyip tevile çalışıyorlar, İncil'in de tahrif edilmediğini iddia ediyorlar. Üstad ise bunun aksini belirtiyor. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 9. Tevrat'ta bazı bölümlerin değiştildiğini söylüyorsunuz. Peki Peygamber Efendimizi anlatan bölümleri nasıl hasar görmedi? Tevratı değiştirenler bilerek mi değiştirmediler?

 10. On Dokuzuncu Mektup'ta geçen; İncil ve Tevrat alıntılarında sayfalar verilmiş, fakat çoğu uymuyor, bunun sebebi ne olabilir?

 11. Risalelerde Tevrat ve İncil'de Peygamberimizin geleceği ve vasıfları ile ilgili nakledilmiş ayetler var. Onlar bugünkü Tevrat ve İncil'de neden yok? Peygamberimizden önce değil de Peygamberimizden sonra tahrif edildiğinin ispatlandığı söyleniyor?

 12. "Eş'iya Peygamberin kitabı, Mişail namı ile müsemma Mihail Peygamberin kitabında,.." derken, başka kitaplardan bahsedilmektedir. Bunun kaynağını öğrenebilir miyiz?

 13. "Kudsîlerin bayrakları beraberindedir. Ve onun sağındadır." İzah eder misiniz?

 14. "Artık sizinle çok söyleşmem. Zira bu Âlemin Reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur." Buradaki "nesne"den kasıt nedir?

 15. "Ve padişahlar ona secde ve inkıyad edeler... Ve her vakit ona salât ve her gün kendisine bereketle dua oluna... Ve envârı, Medine’den münevver ola..." İzah eder misiniz, özellikle secde ifadesini nasıl anlamalıyız?

 16. "Nur-u Muhammediye" ile "Zat-ı Ahmediye" arasında fark nedir? Nur-u Muhammedi çekirdektir; kâinat, insan o nurdan halkedilmiş, deniliyor. O zaman aslımız Muhammedî mi? Çekirdek Muhammed ise; o zaman o çekirdekten nasıl Ebu Cehiller, Firavunlar çıkmış?

 17. Risale-i Nur'da neden "Risalet-i Ahmediye" ve "Mucize-i Ahmediye" tabirleri özellikle seçilerek kullanılmış? Bunun yerine "Risalet-i Muhammediye" ve "Mucize-i Muhammediye" tabirleri tercih edilmemiştir. Bundaki hikmet nedir?

 18. "Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm, İsa Aleyhisselâmı Yahudilerin müthiş tekzibinden ve müthiş iftiralarından ve dinini müthiş tahrifattan kurtarmak,.." İzah eder misiniz; Yahudiler Efendimizi kabul etmiyorlar ki?..

 19. "Kuss ibni Sâide ki,.. Risalet-i Ahmediyeyi şu şiirle ilân ediyor... Kâ’b ibni Lüeyy, nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ilham eseri olarak şöyle ilân etmiş..." Bu gibi zatlar Efendimizin gönderileceğini nereden biliyorlardı?

 20. "Şimdi, ilham-ı Rabbânî ile gaibden haber veren bu âriflerden sonra, gaibden ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kâhinler,.." Ruhlarla iletişim kurulabiliyor mu? Ruhlardan gelecek hakkında bilgi alınabiliyor mu?

 21. "Hem kâhinler gibi, hâtif denilen şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinnîler, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın geleceğini haber vermişler." Kahinlerin ve hatiflerin İslamiyet'ten önce Allah’ın izniyle gaybden haber verdiğini söylenebilir mi?

 22. Sözleri işitilen ama kendileri görülmeyen hatifler, cinlerden veya meleklerden farklı mıdır, bilgi verir misiniz?

 23. "Ondan evvel, zamanına pek yakın, yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle 'Muslih-i Emin' tabirine liyakatleri yoktur." Muhammed ismi ilk olarak Peygamberimize verilmemiş, öyle mi?

 24. "Kisra'nın Eyvanı ve Şerefesi" ne manada kullanılmıştır?

 25. Sava Denizi ve İstahrabad hakkında bilgi verir misiniz?

 26. "Hem sinek onu tâciz etmezdi, onun cesed-i mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki, evlâdından Seyyid Abdülkàdir-i Geylânî (k.s.) dahi, ceddinden o hali irsiyet almıştı; sinek ona da konmazdı." Üstad'ı sinek taciz eder miydi?

 27. "Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve susuzluktan şikâyet etmedi; ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde." Bu neden mucize olarak sayılıyor?

 28. "Sultan-ı Levlâke Levlâk, öyle bir reistir ki, bin üç yüz elli senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra herbir asırda lâakal üç yüz elli milyon tebaası ve raiyeti vardır." Buradaki "Sultan-ı Levlâk" ifadesinin konu ile münasebetinin izahı?

 29. On Dokuzuncu Mektup'ta Peygamber Efendimiz'in başında geçen "şakk-ı sadr" hadisesinin bir kaç kez olduğu ifade ediliyor. Kaç kez olmuştur ve hikmeti ne olabilir?

Yükleniyor...