Üçüncü Mektup

İçerikler


 1. "O malum talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır." cümlesindeki "malum talebe" kimdir, bazen "varisim" ifadesini de kullanıyor Üstad, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 2. Üçüncü Mektup, neden "Hamisen"den başlıyor; öncesi var mı?

 3. "Bazen kendileri gibi parlak bir yıldıza omuz omuza verir, güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Bazen küçük yıldızlar içine girip bir kumandan suretini gösteriyorlar." Burayı nasıl anlamalı; "Sarıklı Genç" ile alakası var mı?

 4. "Hususuyla bu mevsimde, akşamdan sonra, ufukta Zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı, gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar." Buradaki "parlak arkadaş" denilen yıldız hangisi olabilir?

 5. "Sonra, vazife-i teftişiyelerini ve nakş-ı sanatta mekiklik hizmetini ifadan sonra yine dönüp, sultanları olan Güneş’in şaşaalı dairesine girip gizleniyorlar." Vazife-i teftişiyeleri nasıl oluyor? "Hunnes" ve "Künnes" hakkında bilgi verir misiniz?

 6. "Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve teyyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küre-i arz kadar bir cesamette ve bir saniyede sekiz saat mesafeyi kateden sürattedir." cümlesini misalle açıklar mısınız?

 7. "İşte, böyle bir Sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et." İzah eder misiniz?

 8. "Bazı vakitte ince hilal şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini ve Süreyya bir salkım suretini gösterdiğinden, o yeşil sema perdesi arkasında,.." İzah eder misiniz?

 9. "Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur..." Buradaki "şüpheli sual"den maksat nedir? Cevabını izah edebilir misiniz?

 10. "Fakat ehl-i cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler?" sualinin cevabını açıklar mısınız?

 11. "Sâni-i Kadîr, Fâtır-ı Hakîm, Vâhid-i Ehad, kemal-i kudretini ve cemal-i hikmetini ve delil-i vahdetini göstermek için, pek az bir şeyle çok işleri görmek, pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi âdet etmiştir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 12. "Delil-i vahdetini göstermek için, pek az bir şeyle çok işleri görmek, pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi âdet etmiştir." Mesela karaciğerin yüzlerce vazifesinin olması, vahdete nasıl işaret ediyor?

 13. Şemsin sûrî hareketlerinden kasıt nedir? "Eğer eşya müteaddit sânilere, esbaplara isnat edilse, imtina derecesinde bir suubet, bir müşkülat ortaya düşer." Kısmı ile birlikte açar mısınız?

 14. "Ve elvah-ı nukuş-u kudret olan fusul-u erbaayı da bir mekik ve sahaif-i kitabet-i hikmet olan gece gündüzü de bir yay yapar..." cümlesini "mekik" ve "yay" tabirleri ile açar mısınız?

 15. "Ve yıldızların kendilerine, raksa gelen ve cezbeden raks eden melâikenin ellerinde, süslü ve şirin, parlak, nazenin misbahlar suretini vermek gibi, arza ait çok hikmetlerini gösterir." cümlesini, bilhassa "arza ait çok hikmetler"i izah eder misiniz?

 16. "Eğer bu vaziyetler, umum mevcudata hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiri müteveccih olan bir zattan istenilmezse, o vakit umum güneşler, yıldızlar, hakiki hareket ile ve hadsiz bir süratle hadsiz bir mesafeyi her gün katetmeleri lazım gelir." İzah?

Yükleniyor...