Üçüncü Mektup

İçerikler


 1. "Bazan kendileri gibi parlak bir yıldıza omuz omuza verir, güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Bazan küçük yıldızlar içine girip bir kumandan suretini gösteriyorlar." Burayı nasıl anlamalı; "Sarıklı Genç" ile ilgisi var mı?

 2. "Hususuyla bu mevsimde, akşamdan sonra, ufukta Zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı, gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar." Buradaki "parlak arkadaş" denilen yıldız hangisi olabilir?

 3. "O malûm talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır." cümlesindeki "malum talebe" kimdir, bazen varisim ifadesini de kullanıyor Üstad, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Sonra, vazife-i teftişiyelerini ve nakş-ı san’atta mekiklik hizmetini ifadan sonra yine dönüp, sultanları olan güneşin şâşaalı dairesine girip gizleniyorlar." cümlesindeki "teftiş ve mekik" meselelerini açar mısınız?

 5. "Zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar..." Burada anlatılmak istenilen nedir, izah eder misiniz?

 6. Seyyarelerden kasıt nedir; güneş sistemindeki gezegenler midir? Yoksa güneş sisteminde başka yıldızlar da var mıdır? Venüs gezegeni (Zühre) güneşin yörüngesinden ayrılıyor mu? Sonra da başka sistemlerin merkezi haline geliyor mu?

 7. Üçüncü Mektup, neden "Hamisen"den başlıyor; öncesi var mı?

 8. "Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve teyyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küre-i arz kadar bir cesamette ve bir saniyede sekiz saat mesafeyi kat´eden süraattedir?" cümlesini örnekle açıklar mısınız?

 9. "Bazı vakitte ince hilâl şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini ve Süreyya bir salkım suretini gösterdiğinden, o yeşil semâ perdesi arkasında,.." İzahı?

 10. "Hunnes, künnes tabir edilen seyyareler..." Buradaki "hunnes" ve "künnes" hakkında bilgi verir misiniz?

 11. "Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur..." Bu ifadedeki "şüpheli sual"den kasıt nedir; sualin cevabını izah edebilir misiniz?

 12. "Fakat ehl-i Cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler?" sorusunun cevabını açıklar mısınız?

 13. "Delil-i vahdetini göstermek için, pek az bir şeyle çok işleri görmek, pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi âdet etmiştir." Mesela karaciğerin yüzlerce vazifesinin olması, vahdete nasıl işaret ediyor?

 14. "Sâni-i Kadîr, Fâtır-ı Hakîm, Vâhid-i Ehad, kemâl-i kudretini ve cemâl-i hikmetini ve delil-i vahdetini göstermek için, pek az bir şeyle çok işleri görmek, pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi âdet etmiştir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 15. Şemsin sûrî hareketlerinden kasıt nedir? "Eğer eşya müteaddit sânilere, esbablara isnad edilse, imtinâ derecesinde bir suubet, bir müşkülât ortaya düşer." kısmı ile birlikte açar mısınız?

 16. "... Ve elvah-ı nukuş-u kudret olan fusul-u erbaayı da bir mekik ve sahaif-i kitabet-i hikmet olan gece gündüzü de bir yay yapar..." cümlesini "mekik" ve "yay" tabirleri ile biraz açar mısınız?

 17. "Eğer bu vaziyetler, umum mevcudata hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiri müteveccih olan bir zâttan istenilmezse, o vakit umum güneşler, yıldızlar, hakikî hareket ile ve hadsiz bir sür´atle hadsiz bir mesafeyi her gün kat´etmeleri lâzım gelir." İzah?

 18. "İşte vahdette nihayetsiz suhulet ve kesrette niyahetsiz suubet bulunduğundandır ki ehli san'at ve ticareti kesrete bir vahdet verir, ta suhulet ve kolaylık olsun; yani şirketler teşkil eder." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 19. "Sahaif-i kitabet-i hikmet olan gece-gündüzü de bir yay yapar." Bu ifadedeki "Yay yapar." ne demek?

 20. "Ve yıldızların kendilerine, raksa gelen ve cezbeden raks eden melâikenin ellerinde, süslü ve şirin, parlak, nâzenin misbahlar suretini vermek gibi, arza ait çok hikmetlerini gösterir." cümlesini, özellikle; "arza ait çok hikmetler"i izah eder misiniz?

Yükleniyor...