İkinci Makam, Birinci Kelime

İçerikler


 1. İsm-i azam ne manaya geliyor? Her isim ism-i azam mıdır? Tevhidin ism-i azam noktasındaki ispatı ne demektir?

 2. "لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ'da bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 3. Hikmetli bir hallakıyet; intizamlı bir fettahiyet; şefkatli, keremli, rahmetli bir vehhabiyet ve ihsanatı misallerle, Fa’âl, Hallak, Fettah, Vehhab isimlerini kısaca izah eder misiniz?

 4. Bütün faaliyet ve vaziyetlerin "Zat-ı Zülcelal'in vücub-u vücudunu ve vahdetini ispat" etmesini izah eder misiniz?

 5. "Mevcudatın mütemadiyen zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki, o mevcudat, bir Sâni-i Kadir’in kutsi esmasının cilveleri ve envar-ı esmaiyesinin gölgeleri ve ef'âlinin eserleri..." cümlesini tabirleriyle izah eder misiniz?

 6. "Şu hakikat-i uzmaya ve şu tevhidin mertebe-i ulyasına, şu kâinatın sahibi, bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve suhuflarıyla o tevhidi" göstermesi ve ilan etmesi ne demektir?

 7. "Bütün ehl-i hakikat ve kâmilin-i nev-i beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı mertebe-i tevhidi gösteriyorlar." İzah eder misiniz?

 8. "Ve kâinat dahi, acz ve fakrıyla beraber, mazhar olduğu daimî mucizat-ı sanatın ve havarık-ı iktidar, hazain-i servetin şehadetiyle, aynı mertebe-i tevhide işaret eder." Kâinatın acz ve fakrını açar mısınız, bu insan ve canlılara mahsus değil mi?

 9. "Demek, Şahid-i Ezelî, bütün kütüp ve suhufuyla ve ehl-i şuhud, bütün tahkikat ve küşûfuyla ve âlem-i şehadet, bütün muntazam ahval ve hakîmane şuunatıyla o mertebe-i tevhidde bilicma ittifak ediyorlar." Şahid-i Ezelî tabiri ile izah eder misiniz?

 10. "Vâhid-i Ehad" ne demektir, ikisi de birlik manasına gelmiyor mu?

 11. Bir ilahı kabul etmeyen neden "Nihayetsiz ilahları kabul" etmek mecburiyetinde kalacak?

 12. "Ahmak sofestaî" vasfından kastedilen mana nedir?

Yükleniyor...