Birkaç biçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtardır

İçerikler


 1. "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve elemler getirecek..." cümlelerini izah eder misiniz?

 2. "Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zâhirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyâde elemler, hüzünler, kederler verir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İnsanda akıl ve fikir olduğu için,.. Geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. O zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir." Fikri alakadarlık ile fıtri alakadarlık farklı mı? Gelecek zamandan nasıl lezzet alınabilir?

 4. "İnsan ise eğer dalâlet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'î lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor..." Geçmiş ile ilgili hüzünler, gelecek ile ilgili endişeler nedir, bilgi verir misiniz?

 5. Ehl-i dalaletin mazi ve müstakbelinin mukayesesi yapılırken mazideki vaziyetleri “akıl alakadarlığı” olarak nazara veriliyor. Gelecek zamanlar ise “itikadsızlıkları” noktasından değerlendiriliyor. Bunun sebebi ne olabilir?

 6. "Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 7. "Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz." cümlenin geniş izahını yapar mısınız?

 8. "Meselâ, burada, gözünüz önünde bir darağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango -fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren- dairesi var. Biz, alâküllihal, hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz, bizi çağıracaklar..." Bu temsili izah eder misiniz?

 9. "Birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı..." İki adam denilip ardından kadın deniliyor, nasıl anlayabiliriz?

 10. "Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için,.." İzah eder misiniz; günaha dalan gençlerin imanı gitmiş mi oluyor?

 11. "Darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedî zulümat kapısı olan kabrin musibetine, aynen zahiren göründüğü gibi düşer." Buradaki "aynen zahiren göründüğü gibi düşer"den kasıt nedir?

 12. Musibetler günahların temizlenmesine de sebep olabiliyor. Olaya bu açıdan bakabilir miyiz? Mukadderat-ı beşer piyangosu tabirine binaen; Piyango, mahiyeti itibarıyla herkese isabet etmez . Burada piyango ifadesinin kullanımı nasıl oluyor?

 13. "Yüz yirmi dört bin enbiya aleyhimüsselâm ile beraber hadd ü hesaba gelmeyen ehl-i velayet ve ehl-i hakikat, müttefikan haber veriyorlar." Hepsi Kur'an'dan konuştuğu için sözleri bir sayılır ve gözle görmedikleri için kanıt olmaz diyenlere ne denilebilir?

 14. "Gençlik gidecek, sefehatta gitmişse hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat..." İzah eder misiniz? Evhamlı hastalık nedir? İsraftan kasıt nedir, masturbasyon olduğu söyleniyor?

 15. "Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden gençlik saikasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler eyvahlar işittiğiniz gibi hapisanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla,.." izah eder misiniz?

 16. Kabir yerine, berzah kelimesinin kullanılması nedendir? Ayrıca, ahirette cehennem ve sakar belası ne anlama gelmektedir? Günaha giren gençlere merhamet edilmezse tebligat nasıl yapılır? Bu hususta bizleri aydınlatır mısınız?

 17. "Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez..." ifadesini tüm yönleriyle ele alıp, izah eder misiniz?

Yükleniyor...