Birkaç biçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtardır

İçerikler


 1. "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek..." cümlelerini izah eder misiniz?

 2. "Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zâhirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyâde elemler, hüzünler, kederler verir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İnsanda akıl ve fikir olduğu için, … geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. O zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir." İzah eder misiniz?

 4. "İnsan ise eğer dalâlet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'î lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor." Geçmiş ile alâkalı hüzünler ve gelecek ile alâkalı endişeler nedir, bilgi verir misiniz?

 5. Ehl-i dalâletin mazi ve müstakbelinin mukayesesi yapılırken mazideki vaziyetleri “akıl alakadarlığı” olarak nazara veriliyor. Gelecek zamanlar ise “itikadsızlıkları” noktasından değerlendiriliyor. Bunun sebebi ne olabilir?

 6. "Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur." İzah eder misiniz?

 7. "Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz." cümlesinin geniş izahını yapar mısınız?

 8. "Meselâ, burada, gözünüz önünde bir darağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango -...- dairesi var. Biz, buradaki on kişi, alâküllihal, ister istemez, hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz, bizi çağıracaklar." Bu temsili izah eder misiniz?

 9. "Kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın,.." İki adam denilip ardından kadın deniliyor, nasıl anlayabiliriz?

 10. "Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahatkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için..." Günaha dalan gençler imanlarını kaybetmiş mi oluyorlar?

 11. "Darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedî zulümat kapısı olan kabrin musibetine, aynen zahiren göründüğü gibi düşer." Buradaki "aynen zahiren göründüğü gibi düşer"den maksat nedir?

 12. "Ecel gizli olduğu için, genç ihtiyar fark etmeyerek, her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir." İzah eder misiniz?

 13. "Yüz yirmi dört bin enbiya aleyhimüsselâm ile beraber hadd ü hesaba gelmeyen ehl-i velayet ve ehl-i hakikat, müttefikan haber veriyorlar." Hepsi Kur'an'dan konuştuğu için sözleri bir sayılır ve gözle görmedikleri için kanıt olmaz diyenlere ne denilebilir?

 14. "Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden gençlik saikasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler eyvahlar işittiğiniz gibi hapisanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla,.." İzah eder misiniz?

 15. "Zarara rızâsıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir." kaidesi herkes için geçerli mi? Kabir yerine, berzah kelimesinin kullanılması nedendir?

 16. "Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez..." ifadesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...