Risale-i Nur mizanlarından On Üçüncü Sözün İkinci Makamının haşiyesidir

İçerikler


 1. "Risâle-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar,.. Nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var." Risale-i Nur'un, mahpuslara teselli noktasında nasıl bir tesiri var ki; ekmek gibi temel bir gıda ile denk tutuluyor?

 2. "Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder." İzah eder misiniz?

 3. "Gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek, bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor." İzah eder misiniz?

 4. Şimalde koca bir devletten maksat nedir? Bu devlet Rusya ise taarruzu komünizm dediğimiz fikri bir cereyan şeklinde değil midir?  Burada sefahatin merkezi olan Avrupa ve kapitalist ülkeler niçin nazara verilmemiştir?

 5. "İslâm ve Türk gençleri, kahramanâne davranıp, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risâle-i Nur'un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir." İki cihetten hücum eden tehlike nedir?

 6. Terbiye-i Kur’âniye ve Nur’un hakikatleriyle mücehhez bir gencin, mesut bir Müslüman ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan, olduğundan bahsediliyor. Bu cümle sadece Nur talebesi gençlere mi bakıyor? "Sultan olma" ifadesi hangi manada kullanılmış

 7. "Evet, bir genç, hapiste, yirmi dört saat her günkü ömründen tek bir saatini beş farz namaza sarf etse..." Devamıyla izah eder misiniz?

 8. "Gençlik nimetine istikametle, taatle şükretse hem ziyadeleşir hem bakileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur hem elemli, gamlı, kâbuslu olur, gider." İzah eder misiniz?

 9. "Mahpus zulmen mahkûm olmuşsa, farz namazını kılmak şartıyla, her bir saati bir gün ibadet" ifadesinin devamında "Her bir saatleri yirmişer saat ibadet" ve "Her bir gün on gün kadar bir ibadet kazandırabilir." deniyor. Bu farklılıkları izah eder misiniz?

 10. "Binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle aynelyakîn bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imândadır... Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır." İzahı nasıl?

 11. "Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. Çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın." İzah eder misiniz?

 12. Ağır şartlar altında nöbet tutan bir askerin vazife ve sevabıyla; mesuliyeti mucip bir suç işleyerek hapse girmiş bir insanın hapishanedeki ibadetli hayatı bir tutuluyor. Bu meselenin izahını yapar mısınız?

 13. "Zevâl-i lezzet elem olduğu gibi, zevâl-i elem dahi lezzettir." ifadesini açıklayabilir misiniz? Bu umumî bir kaide midir?

 14. Mazideki vaziyetler “akıl alakadarlığı” olarak nazara veriliyor; gelecek zamanlar ise “itikadsızlıkları” noktasından değerlendiriliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bir Müslüman’ın mazi ve müstakbeli düşünmesi nasıl olmalıdır?

 15. "İşte bu kıymetli kazancın şartı, farz namazını kılmaktır. Ta ki, o hizmeti lillâh için olsun. Hem bir şartı da sadakat ve şefkat ve sevinçle ve minnet etmemek tarzda yardımlarına koşmaktır." Sevinç ile koşmayı açar mısınız?

 16. Sevdiğim bir yakınımı katleden birisini nasıl affedebilirim? Nefsim, buna hiç yanaşmıyor. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 17. "Kur'ân'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktizâ ve teşvik ettikleri olan, barışmak ve musâlâha etmektir." Barış ve musalaha ile hem dünya hem de âhiret azabından kurtulmak nasıl oluyor, "musalaha"yı nasıl anlamalıyız?

 18. "Çünkü ecel birdir, değişmez." Kader risalesinde; "kaderin sebep ve müsebbebe bir baktığı", meselesiyle bu öldürme hadisesini nasıl telif edeceğiz?

 19. "Eğer barışsalar ve öldüren tövbe etse ve maktüle her vakit duâ etse, o halde, her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar..." Bu paragrafı, "kaza ve kader-i ilahiye teslim olarak affetmek" tavsiyesine göre açabilir misiniz?

 20. "Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,.. Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz." Sözü edilen hangi hapishanedir ve bu inayetten maksat nedir?

 21. "Uhuvvet-i İslamiyenin ve maslahatımızın emriyle ve irşadıyla karar verdik." Buradaki "Maslahatımızın emriyle ve irşadıyla" ifadesini açar mısınız?

Yükleniyor...