Block title
Block content

Beşinci Suret

İçerikler

  1. "Hem, padişahın marzisi, hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır." deniyor. Buradaki marzisi ifadesi neyin gereğidir?

  2. Onuncu Söz Beşinci Suret'teki temsilde geçen "ada ve memleket eşrafı" ifadeleri hakikatte neyi ve kimleri temsil ediyor?

  3. "Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez." cümlesini izah eder misiniz?

  4. "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'îd ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme..." Bu hadis midir?

  5. "Nimetlerin numunelerini göstermek için beş-altı gün seyrangahlara bu kadar masraf ediyor. Bu memleketi kurdu,.." cümlesinde; seyrangahlar tabiri ile beş-altı günün izahı nedir?

  6. “Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.” ifadesinden yokluk mu kastediliyor?

  7. Beşinci Suret'te geçen, “Pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor.” ifadesinde nişan, yaver-i ekrem ve nutuk kelimelerinden ne anlamalıyız? Bu cümlenin şefkatle münasebetini kurabilir misiniz?

  8. O Yaver-i Ekremi dinleyen bütün ahali onun padişahtan istediklerine iştirak ediyor, “Evet biz de istiyoruz." diyorlar. Buradaki ahaliden maksat sadece insanlar mıdır? Çünkü herkes aynı şeyi istemiyor.

  9. Buradaki nimetler ahirettekilerin numuneleri ve gölgeleridir. Halbuki buradakilerin de asılları ve hakikatleri vardır. Dolayısıyla değerlendirmeyi ve muvazeneyi izah edebilir misiniz?

  10. “Bize gösterdiğin nümûnelerin, gölgelerin asıllarını, menbalarını göster.” gibi, Risale-i Nur'da çokça geçen, “Gölge ve gölgenin gölgesi” kavramlarını açıklar mısınız?

Yükleniyor...