Beşinci Suret

İçerikler


 1. "Bir çobanın bir koyunu, bir ayağı incinse, ya merhem ya baytar gönderiyor." Her hayvan için böyle olmuyor, bir sürü hastalanıp da kimse ilgilenmediği için ölen hayvan var?

 2. Onuncu Söz Beşinci Suret'teki temsilde geçen "ada ve memleket eşrafı" ifadeleri hakikatte neyi ve kimleri temsil ediyor?

 3. Beşinci Suret'te geçen, “Pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor.” ifadesinde "nişan, yaver-i ekrem ve nutuk" kelimelerinden ne anlamalıyız? Bu cümlenin şefkatle münasebetini kurabilir misiniz?

 4. O Yaver-i Ekremi dinleyen bütün ahali onun padişahtan istediklerine iştirak ediyor, “Evet, biz de istiyoruz." diyorlar. Buradaki ahaliden maksat sadece insanlar mıdır? Çünkü herkes aynı şeyi istemiyor.

 5. "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız!.." Onuncu Söz'deki bu yemek duası hadis midir?

 6. Buradaki nimetler ahirettekilerin numuneleri ve gölgeleridir. Halbuki buradakilerin de asılları ve hakikatleri vardır. Dolayısıyla değerlendirmeyi ve muvazeneyi izah edebilir misiniz?

 7. “Bize gösterdiğin nümûnelerin, gölgelerin asıllarını, menbalarını göster.” gibi, Risale-i Nur'da çokça geçen, “gölge ve gölgenin gölgesi” kavramlarını açıklar mısınız?

 8. “Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.” cümlesinden yokluk mu kastediliyor?

 9. "Hem, padişahın marzisi, hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır." deniyor. Buradaki “marzisi” ifadesi neyin gereğidir?

 10. "Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Nimetlerin numunelerini göstermek için beş altı gün seyrangâhlara bu kadar masraf ediyor. Bu memleketi kurdu..." cümlesinde; “seyrangâhlar” ve “beş altı gün” tabirlerinin izahı nedir?

Yükleniyor...