Block title
Block content

Beşinci Suret

İçerikler

  1. "Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et..." Bu hadis midir?

  3. "Hem, padişahın marzisi, hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır." deniyor. Buradaki marzisi ifadesi neyin gereğidir?

  4. "Nimetlerin numunelerini göstermek için beş-altı gün seyrangahlara bu kadar masraf ediyor. Bu memleketi kurdu,.." cümlesinde; seyrangahlar tabiri ile beş-altı günün izahı nedir?

  5. Beşinci Suret'te geçen, “Pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor.” ifadesinde nişan, yaver-i ekrem ve nutuk kelimelerinden ne anlamalıyız? Bu cümlenin şefkatle münasebetini kurabilir misiniz?

  6. Buradaki nimetler ahirettekilerin numuneleri ve gölgeleridir. Halbuki buradakilerin de asılları ve hakikatleri vardır. Dolayısıyla değerlendirmeyi ve muvazeneyi izah edebilir misiniz?

  7. O Yaver-i Ekremi dinleyen bütün ahali onun padişahtan istediklerine iştirak ediyor, “Evet biz de istiyoruz." diyorlar. Buradaki ahaliden maksat sadece insanlar mıdır? Çünkü herkes aynı şeyi istemiyor.

  8. Onuncu Söz Beşinci Suret'teki temsilde geçen "ada ve memleket eşrafı" ifadeleri hakikatte neyi ve kimleri temsil ediyor?

  9. “Bize gösterdiğin nümûnelerin, gölgelerin asıllarını, menbalarını göster.” gibi, Risale-i Nur'da çokça geçen, “Gölge ve gölgenin gölgesi” kavramlarını açıklar mısınız?

  10. “Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.” ifadesinden yokluk mu kastediliyor?

Yükleniyor...