"Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah, hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir adamın en ednâ bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin; en sevgili bir yâver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin? Halbuki, o sevgilinin maksudu, umumun da maksududur. Hem padişahın marzîsi, hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır. Hem ona rahattır, ağır değil. Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez. Madem nümunelerini göstermek için, beş altı gün seyrangâhlara bu kadar masraf ediyor, bu memleketi kurdu. Elbette, hakikî hazinelerini, kemâlâtını, hünerlerini makarr-ı saltanatında öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangâhlar açacak ki, akılları hayrette bırakacak."(1)

Allah için ahireti inşa etmek, gözümüz önünde her yıl öldürülüp tekrar diriltilen bahar mevsimini inşa etmekten daha ağır, daha zor değildir.

Allah, bu dünya hayatında bağları bahçeleri birkaç hafta içinde nasıl yeşertiyor ise, ahirette de sonsuz cennet bahçelerini aynı şekilde yaratıp insana bir ihsan olarak takdim edebilir; bu onun sonsuz kudretine asla ağır gelmez.

"...Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar mâkul ve lâzım ve kat’i ise, haşrin sabahı da berzahın baharı da o kat’iyettedir."(2)

Kainatta bulunan her bir varlığın meydana gelmesi için sonsuz kudret gerekmektedir. Bu nedenle bir çiçek ile bahar arasında hılkatçe bir fark yoktur; aynı şekilde bir bahar ile kainat arasında da yaratılış itibariyle bir fark söz konusu değildir. Fark sadece büyüklük ve küçüklüktedir.

Aynı şekilde haşir ile kainat arasında da meydana getiriliş açısından bir fark yoktur. Bu dünyada Hakim ismi galip olduğu için, zaman ve müddetle yaratılış söz konusu iken, ahirette ise Kadir ismi galip olduğu için orada zaman ve müddet yoktur, bir anda yaratma olacaktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Beşinci Suret.
(2) bk. age., Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...