On Birinci Hakikat

İçerikler


 1. "Bâb-ı insaniyettir. İsm-i Hakk'ın cilvesidir." On Birinci Hakikat daha çok Hakîm ismi ile ilgili gibi görünüyor. Acaba "Hak" ile "Hakîm" isimleri arasındaki fark nedir?

 2. “Cenâb-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd… ” izah eder misiniz?

 3. “Hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatab” izah eder misiniz?

 4. “Mazhariyet-i esmâsına en câmi' bir âyine ve onu ism-i a'zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a'zamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mu'cize-i kudret…” izah eder misiniz?

 5. “Hazain-i rahmetinin müştemilâtını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir müdakkik” izah eder misiniz?

 6. “Nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç.” izah eder misiniz?

 7. “Fenâdan en ziyade müteellim ve bekâya en ziyade müştak.” izah eder misiniz?

 8. “Hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç.” izah eder misiniz?

 9. “Hayat-ı dünyevîyece en müteellim ve en bedbaht.” izah eder misiniz?

 10. “İstidadça en ulvî ve en yüksek” izah eder misiniz?

 11. "Hem hiç kabil midir ki: Hâkim-i Bilhak, Rahîm-i Mutlak; insana öyle bir istidad verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip,.." cümlelerini açıklar mısınız?

 12. İnsanın tanzimat memuru olması ne demektir?

 13. Mahlûkatın tarz-ı tesbihat ve ibadetlerine insan nasıl müdahale edebiliyor?

 14. "Kâinattaki icraat-ı İlahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i Sübhaniyeyi fiilen ve kalen kâinatta ilân ettirmek,.." İnsan Allah'ın kâinattaki icraatına nasıl temsil gösterir ve rububiyeti ilan eder?

 15. “Cenâb-ı Hakk’ın insanı meleklerine tercih edip hilâfet rütbesini verdiği halde,..” ne demektir?

 16. "Hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur-u hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki, o zabit, o muvakkat meydan için değil." Buradaki maaş hakikatte neyi temsil ediyor?

 17. "İnsanın kalb cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazât,.." ifadesinde; letaif, havas ve cihazâttan neleri anlamalıyız? Bunların kalb, akıl ve istidatla alâkası nedir?

 18. "İnsan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir." İzah eder misiniz?

 19. Onuncu Söz, On Birinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...