Block title
Block content

On Birinci Hakikat

İçerikler

 1. "Bâb-ı insaniyettir. İsm-i Hakk'ın cilvesidir." On Birinci Hakikat daha çok Hakîm ismi ile ilgili geliyor bana. Acaba "Hak" ile "Hakîm" isimleri arasındaki fark nedir?

 2. "Bütün yerin nebatî ve hayvanî olan mahlûkatına bir nevi tanzimat memuru yapıp,.." cümlesinin izahını yapar mısınız? İnsanın "tanzimat memuru" olmasını nasıl anlamalıyız?

 3. "Bütün yerin nebatî ve hayvanî olan mahlûkatına bir nevi tanzimat memuru yapıp,.." İnsan, sahip olduğu evcil hayvan ve bitkilerin tanzimini yapıyor, ancak okyanustaki bir balinanın, Amazon'daki bir ağacınkini yapması nasıl anlaşılabilir?

 4. "Hem hiç kabil midir ki: Hâkim-i Bilhak, Rahîm-i Mutlak; insana öyle bir istidad verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip,.." cümlelerini açıklar mısınız?

 5. "Kâinattaki icraat-ı İlahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i Sübhaniyeyi fiilen ve kalen kâinatta ilân ettirmek,.." İnsan Allah'ın kainattaki icraatına nasıl temsil gösterir ve rububiyeti ilan eder?

 6. İnsanın tanzimat memuru olması ne demektir?

 7. Mahlukatın tarz-ı tesbihat ve ibadetlerine insan nasıl müdahale edebiliyor?

 8. “Cenâb-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd… ” izah eder misiniz?

 9. “Cenâb-ı Hakk’ın insanı meleklerine tercih edip hilâfet rütbesini verdiği halde,..” ne demektir?

 10. “Fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak.” izah eder misiniz?

 11. “Hayat-ı dünyevîyece en müteellim ve en bedbaht.” izah eder misiniz?

 12. “Hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç.” izah eder misiniz?

 13. “Hazain-i rahmetinin müştemilâtını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir müdakkik” izah eder misiniz?

 14. “Hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatab” izah eder misiniz?

 15. “İstidadça en ulvî ve en yüksek” izah eder misiniz?

 16. “Mazhariyet-i esmâsına en câmi' bir âyine ve onu ism-i a'zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a'zamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mu'cize-i kudret…” izah eder misiniz?

 17. “Nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç.” izah eder misiniz?

 18. "Hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur-u hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki, o zabit, o muvakkat meydan için değil." Buradaki maaş hakikatte neyi temsil ediyor?

 19. Ebedi yok olma korkusu nasıl oluyor? Nefsim ve şeytanım diyor ki, ebedi yok olcaksan sorun yok. Ne azap ne de mükafat var sana. Ben de kalben ve aklen diyorum ki ona ebedi yok olma umudu taşıyaçaksın, o umuttan ise ne zaman gelecek diye azap çekeceksin.

 20. İnsanın ahirete bakan duygularını biraz açar mısınız; hayalin, kalp, sır, ruh ve aklın ahirete bakışını izah eder misiniz?

 21. Kalp letaifi cüzdan olarak ifade ediliyor Risalelerde. Ne demektir açıklar mısınız?

 22. On Birinci Hakikatteki "insanın kalb cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazât,.." ifadesinde; letaif, havas ve cihazâttan neleri anlamalıyız? Bunların kalb, akıl ve istidatla ilgisi nedir?

 23. Onuncu Söz, On Birinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 24. Üstad'ın; "İnsanlar ebedi yokluktansa, ebedi cehennemi tercih edecekler." mealindeki sözü ile, “Keşke toprak olsaydım!.."(Nebe, 78/40) mealindeki ayetlere ters değil mi?

Yükleniyor...