İkinci Maksat, İkinci Nokta

İçerikler


 1. “Her bir zerrede, Vâcibü’l-Vücudun vücuduna ve vahdetine iki şahid-i sadık vardır.” İzah eder misiniz, hususan şahitlerin sadakati noktasını açar mısınız?

 2. Her bir zerre ve onlara verilen vazifelerin; Allah’ın varlığına, vahdetine, ehadiyetine işaret ettiği ifade ediliyor. İzah eder misiniz?

 3. "Demek zerre -çünkü âcizdir, yükü nihayetsiz ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur- bir Kadîr-i Mutlakın ismiyle, emriyle kaim ve müteharrik olduğunu bildirir." İzah eder misiniz?

 4. "Evet, nasıl ki bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hâkezâ, her bir dairede birer nisbeti…" Misali hakikate tatbik ederek, zerrelerin hareketlerinin hikmet ve vazifelerini misallerle açar mısınız?

 5. "Tevfik’in gözbebeğinde yerleşen zerre, gözün âsâb-ı muharrike ve hassâse ve şerâyin ve evride gibi damarlara karşı münasip vaziyet alması…" Bu misali ilmî ıstılahlarıyla izah eder misiniz?

 6. "Nur’un birinci kâtibi"nden maksat nedir, bu Ağabey hakkında da bilgi verir misiniz?

 7. "Ve bilhassa rızık için gelen zerreler, rızık kafilesinde seyr-üsefer eden o zerreler…" cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 8. Rızkın zerresi, gözün zerresi, havanın ve toprağın zerresi; hepsi mahiyeti itibariyle aynı mıdır?

 9. "Her bir zerre öyle bir nakş-ı san’atta işler ki, ya bütün zerrâtla münasebettar, her birisine ve umumuna hem hâkim ve hem her birisine ve umumuna mahkûm" olmasını izah eder misiniz?

 10. "Mesela Ayasofya kubbesindeki taşlar, eğer mimarının emrine…" Misali ve hakikate tatbikini açar mısınız, kubbeli binalardaki hususiyet nedir, mimari açıdan da detaylı izah etmeniz mümkün mü?

 11. Zerre bahsinde geçen "gavurlar" tabiri Risale-i Nur'un nezihane ve nazikane mesleğine zahiren uygun düşmüyor, Üstadımızı bu ağır tabirleri kullanmaya sevk eden saik ne olabilir?

 12. Bir Vâcibü’l-Vücudu kabul etmeyen maddiyunlar, neden zerrat adedince batıl ilahları kabul etmek mecburiyetinde kalırlar? O maddiyunların mezheplerinin ilcaatı nedir ki böyle bir batıl yola giriyorlar?

 13. Münkir bir feylesof ne kadar âlim dahi olsa, nihayet derecede cehl-i azim içinde olmasını nasıl anlamalıyız? Cehaletle beraber mutlak echeliyeti irtikâp etmeleri ne demektir? Cehalet ve echeliyet arasında nasıl bir fark vardır?

Yükleniyor...