Birinci Makam, Beşinci İkaz

İçerikler


 1. "Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?" cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derd-i maişetin zarurî işleridir." sözüne verilen cevapta bir önceki ikazlara göre daha yumuşak bir üslup göze çarpıyor. Nasıl yorumlanır?

 3. "Bundan neden anlamıyorsun ki, vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakikî bir insan gibi hakikî bir hayat-ı daime için sa’y etmektir." Buradaki "insan-hayvan" kıyasını biraz açar mısınız?

 4. "Eğer farz namazını terk etsen, bütün sa’yin semeresi, yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Eğer sen, istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit, bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber,.." Burada istifadenin derecesi ibadet hayatının keyfiyetiyle orantılı mıdır?

 6. "Güya kozmoğrafya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun." Acaba Satürn gibi gezegenleri araştırmak ve uzayda yapılan araştırmalar gereksiz olarak mı değerlendiriliyor? Bunlar insanın kemalini, ilmini neden arttırmıyor?

 7. "İbadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşâgil-i dünyeviyenin kesretinden midir? Veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?" genişçe izah eder misiniz?

 8. "İki maden-i mânevî bulursun." niyet ve nazar çok önemli. Gaflet zamanlarında çok yardımsever olan bir kişi iman şuuruna erdiğinde eski hayırlarından sevap alır mı? İmani saiklerle yapılmayan yardımlar uhrevi netice vermez mi?

 9. "Ben zâten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim?" Namaz kılmayan birisinin kendisini tembelliğe atması nasıl olur? Oysa bir çok insan ileri yaşlarda namaza başlıyor ve gençken yapamadığı ibadetlere hız veriyor, bu psikolojinin açılımı?

 10. "Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil." cümlesini; programlı olmamız, gaye-i hayalimizin olması ile birlikte değerlendirir misiniz? Hedef koyunca sabırsızlanıyoruz, sabırlı olalım deyince de o ana odaklanıp hedefsiz kalıyoruz!

 12. "Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır... Herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus âlemi var..." Buradaki alem, yeni bir alem, mahsus alem gibi tabirlerini birlikte izah eder misiniz?

 13. "Hem bil ki; her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır." Her günün herkese yeni bir âlemin kapısı olması ne demektir?

 14. "Her yeni gün, sana, hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namazını kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde âlem-i misâlde şehadet eder." İzah eder misiniz?

 15. "Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at." Namazın; "ihtiyat akçesi" ve "uhrevi sandukça" olması ne anlama gelmektedir?

 16. "Namazı terk eden ne kadar büyük bir hasâret eder... Ve sa'ye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i mânevî te’min eden..." Her iki manevi madenin; çalışma şevkini artırması ve amelin de büyük bir manevî kuvveti temin etmesi ne demektir?

 17. "Zira herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti, o adamın kalbine ve ameline tâbidir. Nasıl ki, âyinede görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar." izah eder misiniz?

 18. Risale-i Nur'da; "Bir ân-ı seyyâle yaşamak." , "Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil." gibi ifadeler var. Bulunduğumuz güne mi, ana mı odaklanmalıyız?

 19. Yirmi Birinci Söz'de geçen ; "Birinci maden: Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından, güzel bir niyetle, bir hisse alıyorsun." cümlesini ve İkinci Maden'i izah eder misiniz?

 20. "Benim namazım nerede, şu hakikat-ı namaz nerede?" Namazını huzurla kılamamaktan çoğu insan şikayetçidir ve bu hal bazıların ümitsizliğe kadar götürebiliyor. Böylelerine neler söylenebilir? Sondaki salavat-ı şerifenin manasını açıklar mısınız?

 21. "Büyük bir velînin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var, şu hakikatten bir sırrı vardır, velev şuurun taallûk etmezse. Fakat derecâta göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 22. "Fark yalnız icmal ve tafsil ile olduğu gibi; senin ve benim gibi bir âmînin velev hissetmezse namazı, büyük bir velînin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 23. "Namazın bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümâtını dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık perişaniyet içindeki tebeddülât ve harekât, hikmetli bir intizam ve mânidar bir kitabet..." İzah?

 24. "Sakın deme, 'Benim namazım nerede, şu hakikat-i namaz nerede!' Zîrâ bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsif eder." cümlesini Nasıl Anlamalıyız?

 25. "اَللهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ âyet-i pür-envârından bir nuru senin kalbine serper." Bu ayetin meali ile beraber konu ile münasebetini biraz açabilir misiniz?

 26. Namazın mü'minin miracı olması Risalelerde nasıl açıklanmıştır? Bizim hakiki namaz ufkuna yetişmemiz mümkün mü, nasıl? Ayetler misal aleminde şekilleniyorsa biz nasıl müşahede edeceğiz?

Yükleniyor...