Block title
Block content

Birinci Maksat, Dördüncü Esas

İçerikler

 1. "Cüz’iyat gibi külliyatın dahi birer şahs-ı mânevîsi vardır ki, birer vazife-i külliyesi görünüyor, onda bir hizmet-i külliye görünüyor." Külliyat ve cüziyat tabirlerinin ıstılahî mânaları nedir? Melekler bunların şahs-ı manevîleri midir?

 2. "Elbette dördüncü kısım, belki en birinci kısım olan hizmetkârlar, ameleler bulunacaktır." cümlesindeki "dördüncü kısım, belki en birinci kısım" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 3. "Mevcudat-ı hariciyenin herbiri, sureten câmid, şuursuzken, gayet hayatkârâne ve şuurdarâne vazifeleri ve tesbihatları vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Şu kâinatın mevcudatına nazar-ı dikkatle bakılsa görünür ki, cüz’iyat gibi külliyatın dahi birer şahs-ı mânevîsi vardır ki, birer vazife-i külliyesi görünüyor, onda bir hizmet-i külliye görünüyor." açıklar mısınız?

 5. "Ve insan, müeccel ve muaccel iki ücret mukabilinde o Sâni-i Zülcelâlin makasıdını bilerek tevfik-i hareket etmek ve her şeyde nefislerine de bir hisse çıkarmak ve sair hademelere nezaret etmekle istihdam edilmeleri, bilmüşahede görünüyor." İzahı nasıl?

 6. Nebatâtın fıtri vazifelerini görmeleri onların ibadetleri mi oluyor? Nebatâtın lisan-ı hâl ile yaptıkları tesbihat, melekler tarafından temsil edildiğinde o tesbihleri melekler mi yapmış oluyor?

 7. "Bazı melaikeler bulunur, kırk başı veya kırk bin başı var. Her başta kırk bin ağzı var, her bir ağızda kırk bin dil ile, kırk bin tesbihat yapar." Bu ne demektir, açıklar mısınız?

 8. "Fâtır-ı Zülcelâlin izniyle, emriyle, kuvvetiyle, hikmetiyle, umum hayvânâtın mânevî çobanlarının reisi, büyük bir melek-i müekkeli vardır." Burada bahsedilen Hz. Mikail'den farklı bir melek midir?

 9. Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat, Dördüncü Esas'ı kısaca izah edebilir misiniz?

 10. "Evhâm-ı seyyieden temizlen" ne demek?

 11. "Hem evhâm-ı seyyieden temizlen. İşte, Kur’ân âlemi kapıları açıktır. İşte Kur’ân cenneti müfettehatü’l-ebvâbdır; gir, bak. Melâikeyi o cennet-i Kur’âniye içinde, güzel bir surette gör." Melekleri görebilecek miyiz, görmenin keyfiyeti nasıldır?

 12. "Her bir âyet-i tenzil, birer menzildir." cümlesini izah eder misiniz?

 13. Üstad Hazretlerinin "Eğer cinnîlerle görüşmek istersen:.." diye söylediği yerdeki ayetin okunması nasıl olacak; böyle bir şey mümkün değilse neden böyle söylüyor?

Yükleniyor...