Beşinci Mani

İçerikler


 1. "Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır." "Hikmet" ile "illetin" ayrı olmasını açar mısınız?

 2. "Bir kadın bir erkeğe neden haram olsun; ikisi de insandır?" diyen birine ne diyebiliriz? Bu konuda Külliyat'ta bir cevap var mıdır?

 3. "Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir; icaba, icada medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "İşte, şu hakikatin aksine olarak, şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihad arziyedir, semâvî değildir." izah eder misiniz?

 5. "Meselâ seferde namaz kasredilir, iki rekât kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa,.." İzah?

 6. "Şeriatın nazarı ise, evvelâ ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar; ikinci derecede, âhirete vesile olmak dolayısıyla, dünyanın saadetine nazar eder." İzahı, buradan Müslümanların geri kalmasının semavi bir hakikatten kaynaklandığı manası çıkar mı?

 7. "Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." Dünyevileşmekten maksat hadisata ve meselelere his, heves ve nefis açısından yaklaşmak mıdır?

 8. "Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." İzah eder misiniz, dünyevileşen nazarla yanlış içtihatlara örnek var mıdır?

 9. "Tatlik etse talakı vaki olur. Bir cinayet etse ceza görür. Fakat sû-i ihtiyarıyla olmazsa talak vaki olmaz, ceza da görmez." İzah eder misiniz, burada nasıl bir "sû-i ihtiyar"dan bahsediliyor?

 10. "Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadâtını arziye yapar, semâvîlikten çıkarıyor. Hâlbuki şeriat semâviyedir ve içtihadât-ı şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mesturesini izhar ettiğinden, semâviyedirler." İçtihadın arziye veya semavi olması nasıl olur?

 11. "Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye sebebiyet verir. Yoksa sû'-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı helâl edemez." İzah eder misiniz?

 12. "Zaruret haramı helâl derecesine getirir." kaidesinin esası nereye dayanıyor, bu konuyu detaylıca açar mısınız?

 13. Üstad, içki içen birinin yapacaklarından mesul olacağını söylüyor. Fakat Resul-ü Ekrem; zina yapan sahabeye ilk olarak "Sarhoş musun?" diye sormuştur. Bunu nasıl anlamalıyız?

 14. Yirmi Yedinci Söz'ün Birinci Nokta'sını açar mısınız?

 15. "Avam-ı nâs, onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Hâlbuki semâvât ve arzın Hâlıkının ahkâm-ı İlâhiyesinde tasarruf ve ibâdının ibâdâtına müdahale o Hâlıkın izn-i mânevîsi olmazsa, o tasarruf, o müdahale merduddur." İzah eder misiniz?

 17. "Hutbenin Arapça okunması lazım." diye Üstad'ımızın kesin açıklaması varken, bizim cumalarımız sahih oluyor mu?

 18. "İşte, şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları müptelâ eden, bir beliyye-i âmme suretine giren çok umurlar vardır ki, su-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamele..." cümlesini devamıyla açıkar mısınız?

 19. "Siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir." İzah eder misiniz?

 20. Cuma hutbesinde dünyalık meselelerin vaaz edilmesi hakkında Risale-i Nur'da bir izahat var mıdır, varsa nerededir?

 21. Üstad, hutbenin neden Arapça okunmasını istiyor? Avam-ı nas, Arapçadan haberdar değildirler. Ayrıca Arapça hutbe okunursa, hiçbir şey anlaşılmaz, Arap dilinin diğer dillerden farkı ve imtiyazı nedir?

Yükleniyor...