Beşinci Mani

İçerikler


 1. "Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadatını arziye yapar, semavilikten çıkarıyor. Hâlbuki şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mesturesini izhar ettiğinden, semaviyedirler." İçtihadın arziye veya semavi olması nasıl olur?

 2. "Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır." cümlesini tafsilatıyla izah eder misiniz?

 3. "Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir; icaba, icada medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır." ifadesini izah eder misiniz?

 4. "Seferde namaz kasredilir, iki rekât kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var." Ne demektir?

 5. "Şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihat arziyedir, semavi değildir." İzah eder misiniz?

 6. "Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." Dünyevileşen nazarla yanlış içtihatlara misal var mıdır?

 7. "Şu zamanın nazarı, evvela ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor…" Dünyevileşmekten maksat, hadisata ve meselelere his, heves ve nefis açısından yaklaşmak mıdır?

 8. "Şeriatın nazarı ise, evvela ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar; ikinci derecede, ahirete vesile olmak dolayısıyla, dünyanın saadetine nazar eder." Buradan Müslümanların geri kalmasının semavi bir hakikatten kaynaklandığı manası çıkar mı?

 9. "Zaruret haramı helal derecesine getirir." kaidesinin esası nereye dayanıyor, bu konuyu tafsilatıyla açar mısınız?

 10. Üstad; içki içenin yaptığından mesul olduğunu söylemiş. Efendimiz; zina yapana "Sarhoş musun?" diyor sormuş. Nasıl anlayabiliriz?

 11. "Tatlik etse talakı vaki olur. Bir cinayet etse ceza görür. Fakat sû-i ihtiyarıyla olmazsa talak vaki olmaz, ceza da görmez." İzah eder misiniz, burada nasıl bir "sû-i ihtiyar"dan bahsediliyor?

 12. "İşte, şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları müptela eden, bir beliyye-i amme suretine giren çok umurlar vardır ki, su-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamele..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 13. "Hâlbuki semavat ve arzın Hâlıkının ahkâm-ı İlahiyesinde tasarruf ve ibadının ibâdâtına müdahale o Hâlıkın izn-i manevisi olmazsa, o tasarruf, o müdahale merduttur." İzah eder misiniz?

 14. "Siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir." İzah eder misiniz?

 15. "Hutbenin Arapça okunması lazım." diye Üstad'ımızın kesin açıklaması varken, bizim cumalarımız sahih oluyor mu?

 16. "Avam-ı nas, onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller." cümlesini izah eder misiniz?

 17. Üstad, hutbenin Arapça okunmasını neden istiyor? Avam-ı nas, Arapçadan haberdar değildirler. Ayrıca Arapça hutbe okunursa, hiçbir şey anlaşılmaz; ne dersiniz?

Yükleniyor...