Block title
Block content

Zeyl, Üçüncü Sebep, İkinci Vecih

İçerikler

 1. "Sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden,.." Sahabelere yetişilmemesinin ve onların temiz olmasının sebebi, Efendimiz'in sohbetine bizzat katılmaları mıdır?

 2. "İşte, birinci suret sırf vehbîdir, kisbî değil. İncizabdır, cezb-i Rahmânîdir ve mahbubiyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri kisbîdir, uzundur, gölgelidir." İkinci yolun mahiyetini açar mısınız?

 3. Üstadımız "Nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesire,.." diyor Yirmi Yedinci Söz'de. Ne demektir cihazatı kesire?

 4. "Birinci suret sırf vehbidir, kesbi değil; incizabdır, cezb-i rahmanidir ve mahbubiyyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir..." Açıklar mısınız?

 5. Veraset-i Nübüvvetin sırrı nedir?

 6. "Ekser seyr-i sülük-ü velayet ona göre seyr-i enfüsi ve seyr-i afaki bu suretle cereyan ediyor..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 7. "Sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile ubûdiyetin envâına ve şükür ve hamdin aksâmına daha ziyade mazhardırlar." Burayı "nefsin cihazatı" kısmı ile izah eder misiniz?

 8. Nefsi zafiyete uğratmadan terbiye ederek hizmette sevk etmek; daha efdal olarak nazara veriliyor. Bunun da sahabe mesleği olduğu ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 9. "Seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor." Bu kavramları izah eder misiniz, bu muhteva sahabelerde yok muydu?

 10. "Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez..." Buradaki velayet sadece tarikat ve tasavvuf yolu mudur? Buradaki yakınlık manasını açar mısınız? Allah her şeye her şeyden yakın olduğuna göre, velayet yollarındaki budiyet ve meşakkat nasıl anlaşılabilir? Diğer irşat yollarının da kurbu ve budu var mı?

 11. "Acaip harikaları çok ise de..." Velayette acayip harikaların olması ne demektir, bunlar neler olabilir, sahabe mesleğinde neden cereyan etmiyor?

 12. "Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler." Nefsin ölmesi konusunu açar mısınız, o zaman melek gibi olunmaz mı?

 13. "Fenâ-i nefisten sonra ubûdiyet-i evliya besâtet peydâ eder." cümlesini izah eder misiniz?

 14. Hizmet düsturları ya da hatveler, Allah'a yaklaşmada en kısa ve en etkili bir yol mudur? Bir tarikata uyarak terakki eden birisi, eser olarak kendine Risale seçip okusa, Nurculardan daha mı çok Allah'a yaklaşır?

 15. "Fena-i nefs" ve "tezkiye-i nefs" kavramlarını nefsin mertebelerine bağlı olarak izah eder misiniz?

 16. "Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: Akrebiyetin inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar,.. İkinci suret: Bu’diyetimiz noktasında kat’-ı merâtip edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır,.." İzahı?

 17. Tıpkı sahabeler gibi, ibadet, takva, riyazet gibi konularda derinleşen çok büyük zatlar vardır. Ama sahabelerdeki akrebiyet sırrına yetişemiyorlar diye biliyoruz. Kurbiyet ve akrebiyetin ölçüsü nedir?

 18. "Öyle de zâhirden hakikate geçmek iki suretledir: Biri, doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp, tarikat berzahına girmeden, hakikati ayn-ı zâhir içinde bulmaktır. İkincisi, çok merâtipten seyr ü sülûk suretiyle geçmektir..." İzah eder misiniz?

 19. Risale-i Nur mesleğini tarikat mesleğinden ayıran farklar nelerdir?

 20. "Birincisi, zamanın cereyanına tâbi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile, fevkazzaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi, bir sene kat-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp düne gelmektir." Burayı açar mısınız?

 21. Evliyalar ve asfiyalar niçin nefislerini terbiye etmek varken, öldürme yolunu seçmişlerdir?

 22. Nefis, sadece levvame, mutmainne ve diğer makamlara öldürülerek mi çıkıyor? Nefsini öldürmeden terbiye edenler de levvame, mutmainne ve diğer makamlara çıkabiliyorlar mı?

 23. "Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez... Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: Akrebiyetin inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar..." açar mısınız?

 24. "Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler; yine sahâbeye yetişemiyorlar. Çünkü sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile..." Devamıyla açıklar mısınız?

 25. Sahabe yolu insanı hakikate ulaştırmada daha kısa daha selametli iken, niçin daha uzun ve tehlikeli olan tarikat yolunu tercih ediyor evliyalar. Çünkü tarikatta çile var, açlık var, nefis öldürmesi var, vs...

 26. Üstad, nefis terbiyesi ve nefsin öldürülmesinden bahsediyor. Tarikat ehli neden nefislerini öldürmeyi tercih ediyordu. Sahabe efendilerimizde durum nasıldı?

 27. Velayet kesbi midir, vehbi midir?

 28. "Fena-i nefs" ile "tezkiye-i nefs"in farkını izah eder misiniz? Bir de "besatet-i ubudiyet" ne demektir?

Yükleniyor...