Zeyl, Üçüncü Sebep, İkinci Vecih

İçerikler


 1. "Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez." Buradaki yakınlık manasını açar mısınız?

 2. "Seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor." Bu kavramları izah eder misiniz, bu muhteva sahabelerde yok muydu?

 3. "Birinci suret sırf vehbidir, kesbi değil; incizabdır, cezb-i rahmanidir ve mahbubiyyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir..." Açıklar mısınız?

 4. "Diğeri kisbîdir, uzundur, gölgelidir. Acaip harikaları çok ise de, kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez." İkinci yolun mahiyetini açar mısınız?

 5. "Acaip harikaları çok ise de..." Velayette acayip harikaların olması ne demektir, bunlar neler olabilir, sahabe mesleğinde neden cereyan etmiyor?

 6. "Öyle de zahirden hakikate geçmek iki suretledir." Zahirden hakikate geçmeyi izah eder misiniz?

 7. "Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler." Nefsin ölmesi konusunu açar mısınız?

 8. "Sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile ubûdiyetin envâına ve şükür ve hamdin aksâmına daha ziyade mazhardırlar." Burayı "nefsin cihazatı" kısmı ile izah eder misiniz?

 9. "Sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden,.." Sahabeye yetişilmemesinin en önemli sebebi nedir?

 10. "Fenâ-i nefisten sonra ubûdiyet-i evliya besâtet peydâ eder." cümlesini izah eder misiniz?

 11. Nefsi zafiyete uğratmadan terbiye ederek hizmette sevk etmek; daha efdal olarak nazara veriliyor. Bunun da sahabe mesleği olduğu ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 12. Sahabe yolu insanı hakikate ulaştırmada daha kısa daha selametli iken, evliyalar niçin daha uzun ve tehlikeli olan tarikat yolunu tercih ediyor? Çünkü tarikatta çile var, açlık var, nefsi öldürmek var, vs...

 13. Üstad, nefis terbiyesi ve nefsin öldürülmesinden bahsediyor. Ehl-i Tarikat neden nefislerini öldürmeyi tercih ediyordu. Sahabe efendilerimizde durum nasıldı?

 14. Nefis, sadece levvame, mutmainne ve diğer makamlara öldürülerek mi çıkıyor? Nefsini öldürmeden terbiye edenler de levvame, mutmainne ve diğer makamlara çıkabiliyorlar mı?

 15. Evliya ve asfiyaya ikinci bir nefs-i emmarenin tasallut etmeleri konusunu açıklar mısınız?

Yükleniyor...