Zeyl, Üçüncü Sebep, İkinci Vecih

İçerikler


 1. "Acaip harikaları çok ise de..." Velayette acayip harikaların olması ne demektir, bunlar neler olabilir, sahabe mesleğinde neden cereyan etmiyor?

 2. "Birinci suret sırf vehbidir, kesbi değil; incizabdır, cezb-i rahmanidir ve mahbubiyyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir..." Açıklar mısınız?

 3. "Birincisi, zamanın cereyanına tâbi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile, fevkazzaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi, bir sene kat-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp düne gelmektir." Burayı açar mısınız?

 4. "Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler." Nefsin ölmesi konusunu açar mısınız, o zaman melek gibi olunmaz mı?

 5. "Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler; yine sahâbeye yetişemiyorlar. Çünkü sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile..." Devamıyla açıklar mısınız?

 6. "Ekser seyr-i sülük-ü velayet ona göre seyr-i enfüsi ve seyr-i afaki bu suretle cereyan ediyor..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 7. "Fenâ-i nefisten sonra ubûdiyet-i evliya besâtet peydâ eder." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Fena-i nefs" ile "tezkiye-i nefs"in farkını izah eder misiniz? Bir de "besatet-i ubudiyet" ne demektir?

 9. "Fena-i nefs" ve "tezkiye-i nefs" kavramlarını nefsin mertebelerine bağlı olarak izah eder misiniz?

 10. "İşte, birinci suret sırf vehbîdir, kisbî değil. İncizabdır, cezb-i Rahmânîdir ve mahbubiyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri kisbîdir, uzundur, gölgelidir." İkinci yolun mahiyetini açar mısınız?

 11. "Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: Akrebiyetin inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar,.. İkinci suret: Bu’diyetimiz noktasında kat’-ı merâtip edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır,.." İzahı?

 12. "Öyle de zâhirden hakikate geçmek iki suretledir: Biri, doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp, tarikat berzahına girmeden, hakikati ayn-ı zâhir içinde bulmaktır. İkincisi, çok merâtipten seyr ü sülûk suretiyle geçmektir..." İzah eder misiniz?

 13. "Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez... Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: Akrebiyetin inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar..." açar mısınız?

 14. "Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez..." Buradaki velayet sadece tarikat ve tasavvuf yolu mudur? Buradaki yakınlık manasını açar mısınız?

 15. "Sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile ubûdiyetin envâına ve şükür ve hamdin aksâmına daha ziyade mazhardırlar." Burayı "nefsin cihazatı" kısmı ile izah eder misiniz?

 16. "Sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden,.." Sahabelere yetişilmemesinin ve onların temiz olmasının sebebi, Efendimiz'in sohbetine bizzat katılmaları mıdır?

 17. "Seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor." Bu kavramları izah eder misiniz, bu muhteva sahabelerde yok muydu?

 18. Evliyalar ve asfiyalar niçin nefislerini terbiye etmek varken, öldürme yolunu seçmişlerdir?

 19. Hizmet düsturları ya da hatveler, Allah'a yaklaşmada en kısa ve en etkili bir yol mudur? Bir tarikata uyarak terakki eden birisi, eser olarak kendine Risale seçip okusa, Nurculardan daha mı çok Allah'a yaklaşır?

 20. Nefis, sadece levvame, mutmainne ve diğer makamlara öldürülerek mi çıkıyor? Nefsini öldürmeden terbiye edenler de levvame, mutmainne ve diğer makamlara çıkabiliyorlar mı?

 21. Nefsi zafiyete uğratmadan terbiye ederek hizmette sevk etmek; daha efdal olarak nazara veriliyor. Bunun da sahabe mesleği olduğu ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 22. Risale-i Nur mesleğini tarikat mesleğinden ayıran farklar nelerdir?

 23. Sahabe yolu insanı hakikate ulaştırmada daha kısa daha selametli iken, niçin daha uzun ve tehlikeli olan tarikat yolunu tercih ediyor evliyalar. Çünkü tarikatta çile var, açlık var, nefis öldürmesi var, vs...

 24. Tıpkı sahabeler gibi, ibadet, takva, riyazet gibi konularda derinleşen çok büyük zatlar vardır. Ama sahabelerdeki akrebiyet sırrına yetişemiyorlar diye biliyoruz. Kurbiyet ve akrebiyetin ölçüsü nedir?

 25. Üstad, nefis terbiyesi ve nefsin öldürülmesinden bahsediyor. Tarikat ehli neden nefislerini öldürmeyi tercih ediyordu. Sahabe efendilerimizde durum nasıldı?

 26. Üstadımız "Nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesire,.." diyor Yirmi Yedinci Söz'de. Ne demektir cihazatı kesire?

 27. Velayet kesbi midir, vehbi midir?

 28. Veraset-i Nübüvvetin sırrı nedir?

Yükleniyor...