Block title
Block content

Eskişehir Hayatı

İçerikler

 1. "Kanaat-i vicdaniye ile, keyfî bir surette Said Nursî'ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebaki kalan yüz beş kişiyi beraat ettirmiştir." İzah eder misiniz?

 2. Said Nursi'nin Eskişehir Cezaevine giriş ve tahliye tarihleri nedir? Bu cezaevinde, Üstad ile birlikte kaç şakird tutuklanmıştı? Bu şakirdlerden en meşhurları kimlerdir?

 3. "Eskişehir mahkemesinde, sadece bir âyet-i kerimeyi tefsir eden bir risalesinden dolayı ceza verilmiştir." Bu ayet ve tefsir nedir?

 4. "Bu dehayı, kuşkulandırmakla an'anât aleyhine çevirmek caiz değildir." Bu cümleyi açıklar mısınız, "An'anât aleyhine çevirmek" ne demektir?

 5. Üstad Binbaşı Asım Ağabey için "istikamet şehidi oldu" diyor. İstikamet şehidi ne demek, diğer şehitlerden farkı nedir?

 6. Üstad'ın talebelerinden Binbaşı Asım'ın "Doğru söylersem Üstad'a zarar gelir, yalan söylersem askerliğime yakışmaz." dediği ve sonra vefat ettiği rivayet edilir. Bu durum, "Bize evvela lazım olan sıdktır." diyen Üstad'ın düsturuna ters düşmez mi? Hem Üstad yanlış bir iş yapmıyorken, doğrunun söylenmesi ona nasıl zarar verebilir?

 7. "İşte, bu kâfir muannidin bu sözü, otuz senedir nazarımı Avrupa feylesoflarına çevirmiş olduğundan, nefsimden sonra onlarla uğraşıyorum. Dahiliyeye pek bakamıyorum ve dahildeki kusuru, Avrupa’nın hatâsı, ifsadıdır derim." Açıklar mısınız?

 8. "Menemen hadisesinin bir yalancı taklidini yapıp, millete dehşet verip, serbestî kanunları kolayca tatbik etmek desisesiyle hükûmeti iğfal ederek,.." Ehli ilhad, Menemen ve benzeri hadiseleri nasıl planlıyor? Bu oyunlara karşı Üstad'ın ve talebelerinin tavrı nasıl olmuştur?

 9. "Halbuki Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyenin kanunlarını da ihata eden dinin geniş dairesinden bahsetmez. Belki asıl mevzuu ve hedefi, dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkân-ı azîmesinden bahseder." Açıklar mısınız, neden bahsetmez?..

 10. "Evvela o mâzi zannedilen zaman ise istikbale inkılâp etmiş. Ve hakikî istikbal odur. Ve oraya gideceğiz..." Konuyu izah edermisiniz? Mazinin istikbale inkılabı ne demektir?

 11. "Evet, yüz adamın müdafaa edeceği bir hakikatı yalnız başıma müdafaaya mecbur olduğumdan,.." Üstad'ın talebeleri de müdafa yapmış mıdır? Ne demek isteniyor?

 12. "Hükûmet-i Cumhuriye, o gizli müfsidlerin vatana ve millete muzır efkârlarını elbette terviç etmez ve taraftar olamaz. Ve bilse, men etmek, Cumhuriyet kanunlarının muktezasıdır..." İzah eder misiniz?

 13. "En menfaatli ve en iyi hile, hilesizlik olduğu"nu açar mısınız?

 14. Abdullah Cevdet Kimdir?

 15. "Sırf uhrevî ve imanî bir kısım risaleler, kendi kendine, mahdut bir kısım insanların eline geçti." Buradaki "kendi kendine" sözcüğünün kullanılmasının hikmeti nedir; Tabiat Risalesi'nde kendi kendine teşekkül etmenin muhal olduğu izah edilmişken!..

 16. "Ben, hükûmet-i Cumhuriyeyi, ilcaat-ı zamana göre bir kısım kanun-u medenîyi kabul etmiş ve vatan ve millete zarar veren dinsizlik cereyanlarına meydan vermeyen bir hükûmet-i İslâmiye biliyorum." Burada kastedilen kanunlar nedir, dinsizlik prensipleri ise; hükümet İslam olabilir mi?

 17. Cumhuriyet Hükümeti için "Vatan ve millete zarar veren dinsizlik cereyanlarına meydan vermeyen bir Hükûmet-i İslâmiye biliyorum." diyor Üstad; devlet ise kendini laik olarak tanımlıyordu, bunu nasıl anlamalıyız? Bu noktada Seyyid Kutup, zamanı daha iyi değerlendirmiş ve mücadele etmiş denilebilir mi?

 18. Kurdun Keçiye Bahane Bulması ne demektir, bu hadise hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...