Eskişehir Hayatı

İçerikler


 1. "Kanaat-i vicdaniye ile keyfî bir surette Said Nursî'ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebaki kalan yüz beş kişiyi beraat ettirmiştir." İzah eder misiniz?

 2. "Said Nursî’ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza..." 1935'te Eskişehir hapsine giren on beş kişi kimdir?

 3. Said Nursi'nin Eskişehir Cezaevine giriş ve tahliye tarihleri nedir? Bu cezaevinde, Üstad ile birlikte kaç şakirt tutuklanmıştı? Bu şakirtlerden en meşhurları kimlerdir?

 4. "Eskişehir mahkemesinde, sadece bir âyet-i kerimeyi tefsir eden bir risalesinden dolayı ceza verilmiştir." Bu ayet ve tefsir nedir?

 5. "Kâinatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-ı âlemin en büyük muammâsı olan sırr-ı imandan daha ehemmiyetli bir mesele-i kâinat yoktur..." Buradaki sırr-ı iman ne demektir, iman sır mıdır?

 6. "Bu dehayı, kuşkulandırmakla an'anât aleyhine çevirmek caiz değildir." Bu cümleyi açıklar mısınız, "An'anât aleyhine çevirmek" ne demektir?

 7. Binbaşı Asım'ın "Doğru söylersem Üstad'a zarar gelir, yalan söylersem askerliğime yakışmaz." dediği ve vefat ettiği rivayet edilir. Bu durum, "Bize evvela lazım olan sıdktır." diyen Üstad'ın düsturuna ters düşmez mi?

 8. Üstad, Binbaşı Asım Ağabey için "İstikamet şehidi oldu." diyor. İstikamet şehidi ne demek, diğer şehitlerden farkı nedir?

 9. "İşte, bu kâfir muannidin bu sözü, otuz senedir nazarımı Avrupa feylesoflarına çevirmiş olduğundan, nefsimden sonra onlarla uğraşıyorum. Dahiliyeye pek bakamıyorum ve dahildeki kusuru, Avrupa’nın hatâsı, ifsadıdır derim." Açıklar mısınız?

 10. "Menemen hadisesinin bir yalancı taklidini yapıp, millete dehşet verip, serbestî kanunları kolayca tatbik etmek desisesiyle hükûmeti iğfal ederek..." Ehl-i ilhad, Menemen gibi hadiseleri nasıl planlıyor; bu oyunlara karşı Üstad'ın tavrı nasıl olmuştur?

 11. "Halbuki Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyenin kanunlarını da ihata eden dinin geniş dairesinden bahsetmez. Belki asıl mevzuu ve hedefi, dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkân-ı azîmesinden bahseder." Açıklar mısınız, neden bahsetmez?

 12. "Evvela o mâzi zannedilen zaman ise istikbale inkılâp etmiş. Ve hakikî istikbal odur. Ve oraya gideceğiz..." Konuyu izah eder misiniz? “Mazinin istikbale inkılabı” ne demektir?

 13. "Evet, yüz adamın müdafaa edeceği bir hakikatı yalnız başıma müdafaaya mecbur olduğumdan..." Üstad'ın talebeleri de müdafa yapmış mıdır? Burada ne demek isteniyor?

 14. "Hükûmet-i Cumhuriye, o gizli müfsidlerin vatana ve millete muzır efkârlarını elbette terviç etmez ve taraftar olamaz. Ve bilse, men etmek, Cumhuriyet kanunlarının muktezasıdır..." İzah eder misiniz?

 15. "Risale-i Nur’un eczalarında mevadd-ı kanuniyeye muarız meseleler bulunması ortaya konulabilir. Bu cihet mahkemeye aittir. Fakat Risale-i Nur, kendi başıyla yüz mânevî keşfiyatı hâvi bir eserdir..." İkinci Maddeyi izah eder misiniz?

 16. "En menfaatli ve en iyi hile, hilesizlik olduğu" ifadesini açar mısınız?

 17. Abdullah Cevdet Kimdir?

 18. "Sırf uhrevî ve imanî bir kısım risaleler, kendi kendine, mahdut bir kısım insanların eline geçti." Buradaki "kendi kendine" sözcüğünün kullanılmasının hikmeti nedir; Tabiat Risalesi'nde kendi kendine teşekkül etmenin muhal olduğu izah edilmişken!..

 19. "Hükûmet-i Cumhuriyeyi,.. Hükûmet-i İslâmiye biliyorum." Devlet laik olarak tanımlanıyordu, bunu nasıl anlamalıyız? Bu noktada Seyyid Kutup, zamanı daha iyi değerlendirmiş denilebilir mi? Kanunlar dinsizlik prensipleri ise, hükumet İslam olur mu?

 20. “Kurdun keçiye bahane bulması” ne demektir, bu hadise hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...