Üstadımız, Sevr ve Hut'un iki melek olduğunu keşfen kendisi mi görmüş, yoksa buna yönelik bir hadis veya ayetten istihrac mı söz konusudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİSİ: Hamele-i Arş ve Semâvat denilen melâikenin birinin ismi 'Nesir' ve diğerinin ismi 'Sevr'1 olarak dört melâikeyi Cenâb-ı Hak Arş ve semâvâta, saltanat-ı rububiyetine nezaret etmek için tayin ettiği gibi, semâvâtın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küre-i arza dahi iki melek, nâzır ve hamele olarak tayin etmiştir. O meleklerin birinin ismi 'Sevr' ve diğerinin ismi 'Hût'tur. Ve o namı vermesinin sırrı şudur ki:"

"Arz iki kısımdır: biri su, biri toprak. Su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını şenlendiren, insanların medar-ı hayatı olan ziraat, öküz iledir ve öküzün omuzundadır. Küre-i arza müekkel iki melek, hem kumandan, hem nâzır olduklarından, elbette balık taifesine ve öküz nev'ine bir cihet-i münasebetleri bulunmak lâzımdır."

Belki, وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ, o iki meleğin âlem-i melekût ve âlem-i misalde sevr ve hût suretinde temessülleri var. (HAŞİYE) İşte bu münasebete ve o nezarete işareten ve küre-i arzın o iki mühim nevi mahlûkatına imâen, lisan-ı mu'cizü'l-beyân-ı Nebevî, اَ ْلاَرْضُ عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ demiş, gayet derin ve geniş, bir sayfa kadar meseleleri hâvi olan bir hakikati gayet güzel ve kısa birtek cümleyle ifade etmiş."

"HAŞİYE: Evet, küre-i arz, bahr-i muhit-i havaîde bir sefine-i Rabbâniye ve-nass-ı hadisle-âhiretin bir mezraası, yani, fidanlık tarlası olduğundan, o câmid ve şuursuz büyük gemiyi o denizde emr-i İlâhî ile, intizamla, hikmetle yüzdüren, kaptanlık eden melâikeye 'Hût' namı ve o tarlaya izn-i İlâhî ile nezaret eden melâikeye 'Sevr' ismi ne kadar yakıştığı zâhirdir."(1)

Üstad Hazretlerinin bu hadis hakkında getirmiş olduğu üç vecih tefsir ve tevile hadisin orijinal metni demek doğru olmaz. Lakin hadisin kati ve sarsılmaz bir tefsir ve tevili nazarı ile bakabiliriz. Tabi Üstad Hazretleri bu tevil ve tefsiri ilmi kaide ve kati delaletler ışığında yapıyor, indi ve hevai bir durum söz konusu değildir.

Hadisin orijinal metni “el-ardu ale's-sevri ve'l-hût” diğer burçlar, iki melek ve deniz ve karanın geçimini temin eden öküz ve balık da bu hadisinin tevil ve tefsirleridir. İki melek fikrinin kıyas ve kaynağını Üstad Hazretleri yukarıdaki iktibasın ilk paragrafında belirtiyor.(2) Yani iki melek fikri bir cihetle başka bir hadis metninden tahric ediliyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a.
(2) bk. Beyhakî, Şu'abu'l-Îmân, 433; Zehebî, Mîzânü'l-İ'tidâl, 4:352; Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1:329.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...