Üstadımızın haşrin mertebeleri hakkındaki beyanlarıyla ilgili âyet-i kerîmelerden örnekler verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haşrin meratibiyle ilgili âyet-i kerîmelerden örnekler:

İşte, bazen şu mertebeyi ispat için âyât-ı Kur’âniye bütün zerrâtı haşir ve neşredecek bir kudretin tasarrufatını gösterir.

“Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.”(Fatır Sûresi, 9)

“O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz”.(Zuhruf Sûresi 11)

Bazan da, bütün mahlûkatı fenâya gönderip yeniden getirecek bir kudret ve hikmetin âsârını gösterir.

“Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”(Zümer Sûresi, 68)

“O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz.” (Kasas Sûresi, 88)

Bazen, yıldızları dağıtıp semâvâtı parçalayabilir bir kudret ve hikmetin tasarrufatınıve âsârını gösterir.

“Yazılı kâğıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir va’d olarak- onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.”(Enbiyâ Sûresi, 104)

“Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek! Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman. Gök yarıldığı zaman. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman. …” (Mürselât Sûresi 7-10 …)

“Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)” (Rahman Sûresi, 37)

“Güneş, dürüldüğü zaman. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman. Dağlar, yürütüldüğü zaman. …” (Tekvir Sûresi, 1 -3 … )

Bazen, bütün zîhayatı öldürecek, yeniden, def’aten, bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve tecelliyatını gösterir.

İlgili âyet-i kerîmeler:

“(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.” (Taha Sûresi, 55)

“Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.” (Yasin Sûresi, 51)

“Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.”(Yasin Sûresi, 53)

Bazen, bütün rû-yi zeminde zîhayat olanları ayrı ayrı haşir ve neşredecek bir kudret ve hikmetin tecelliyatını gösterir.

İlgili âyet-i kerîmeler:

“Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.”(En’am Sûresi, 38)

“Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler.”(Neml Sûresi, 87)

Bazen, küre-i arzı bütün bütün dağıtacak, dağları uçuracak, düzeltip daha güzel bir sûrete çevirecek bir kudret ve hikmetin âsârını gösterir.

İlgili âyet-i kerîmeler:

“Şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur, O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. O gün, yalanlayanların vay haline!” (Tûr Sûresi, 7-11)

“Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.” (Vâkıa Sûresi, 3-7)

“Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla.” (Mearic Sûresi, 8,9)

Âyet-i kerîmelerde Allah’ın o sonsuz kudretiyle kâinatı yarattığı gibi, yıkabileceği, yerine ahiret âlemini kurabileceği konusunda kalblere ve akıllara itminan verecek çok hâdiseler nakledilmiştir. Bunları yapan, insanları diriltebilir, mahşer meydanına toplayabilir, bütün canlıları da yeniden yaratabilir, cennet ve cehennemi yaratabilir.

Haşrin mertebelerini cüz’iyet, külliyet şeklinde de anlayabiliriz. Bir insanın dirilmesi cüz’î iken, bütün insanların yeniden dirilmesi haşrin küllî bir mertebesidir.

Bir kelebeğin kozasından çıkması, haşrin küçük bir nümunesi mertebesi iken, bütün kelebeklerin kozadan çıktığını tefekkür ve tahayyül etmek, haşrin azamî bir mertebesidir

"Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir." (Lokman, 31/28).

"Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir." (Rum, 30/50).

"Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. And olsun ki, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde O sizi kabirlerinizden toplayıp diriltecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim var?" (Nisa, 4/87).

Bu ayetler bütün canlıların diriltilmelerini, bir tek canlının diriltilmesi kolaylığında olacağını ifade ediyor. Bu ifadeyi aklen ve kalben hazmederek kabullenmek ve idrak edebilmek, ancak ruhun yüksek bir makama terakki etmesi ile mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...