"Velâyetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisanın dahi kerameti vardır." Samimiyet ve ihlas dünyevî işlerde de geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Birinci Lem'a olan İhlas Risalesi'nde geçen aşağıdaki ifadeler meselemizi tenvir eder kanaatindeyiz:

"Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar."(1)

İnsanın yaptığı işleri, dünya ve ahiret işleri olarak iki kısma ayırmak doğru değildir. Allah için olduktan sonra her fiilimiz ve her işimiz ibadettir ve ahirete bakar. Dünya bir tarladır; ekilenler ahiret içindir. Dünya ve ahiret işleri şeklinde iki kısma ayrılması, bizim niyetimize bakar. Allah için yapılmayan işler, doğrudan ibadet dahi olsa, o iş de dünyaya ait bir iş sayılır. Dolayısı ile "İhlas ve samimiyet dünya işleri için de mi geçerlidir?" şeklinde bir sual sorulamaz. Ama inanmayanlar için sadece dünya esas olduğundan, onlar adına sorulabilir. Bu sual için de Üstadımızın yukarıda geçen ifadesi bir cevaptır.

İhlas her işte cari bir iksirdir. Otuz İkinci Söz'ün İkinci Mevkıfında geçen aşağıdaki ifadelere bakalım:

"Dünyanın üç yüzü var."

"Birinci yüzü Cenâb-ı Hakkın esmâsına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Mânâ-yı harfiyle, onlara âyinedarlık eder. Dünyanın şu yüzü, hadsiz mektubât-ı Samedâniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir; nefrete değil, aşka lâyıktır."

"İkinci yüzü âhirete bakar. Âhiretin tarlasıdır, Cennetin mezraasıdır, rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi, evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire değil, muhabbete lâyıktır."

"Üçüncü yüzü insanın hevesâtına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehl-i dünyanın mel’abe-i hevesâtı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fânidir, zâildir, elemlidir, aldatır. İşte, hadiste varid olan tahkir ve ehl-i hakikatin ettiği nefret, bu yüzdedir."

"Kur’ân-ı Hakîmin kâinattan ve mevcudattan ehemmiyetkârâne, istihsankârâne bahsi ise, evvelki iki yüze bakar. Sahabelerin ve sair ehlullahın mergub dünyaları evvelki iki yüzdedir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

(2) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...