"Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandığı, kendine faidesi az..." Yahudiler mal ve para açısından oldukça zenginler, bunların faydasının az olmasını nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Faydası az” ifadesini birkaç şekilde anlamak mümkündür.

"Hem dünyada, milletler içinde şiddet-i hırsla meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Hâlbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten ribâ gibi gayr-ı meşru yollarla kazandıkları mal, rızk-ı helal değil ki meselemizi cerh etsin." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale...)

"Hem Yahudi milleti hırs ile ribâ ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahrânişinlerin, yani bedevîlerin, kanaatkârane vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması, yine mezkûr davamızı kati ispat eder." (Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.)

Üstad Hazretleri burada Yahudi milletinin ne derece hırslı olduklarına ve dünyayı ne kadar çok sevdiklerine işaret ediyor. Bundan da zillet ve meskenet cezasına çarptırıldıklarını söylüyor. Kazandıkları dünyalığın ve servetin de haram olan faiz yolu ile olduğunu, ama bu servetten tarih boyunca fayda görmediklerine işaret ediyor.

Zillet ve meskenet cezası ise, yersiz ve yurtsuz kalıp sair devlet ve kavimlere mülteci olmak manasındadır. Yahudiler tarih boyunca hep yersiz ve yurtsuz kalıp her kavimden şiddetli tokatlar yemişlerdir. Bunun en bariz ve en yakın misali Alman Hitleridir. Kaderin cilvesi ki tarihte bu zalim ve alçaklara şefkat sinesini açan hep Osmanlı gibi Müslüman devletler olmuşken, hâlihazırda o tokat ve zilletin acısını Filistin'den çıkarıyorlar.

İkincisi, onların serveti ancak bu kısacık dünya hayatında geçerlidir. Hâlbuki ahiret hayatı ebedîdir. Dünyanın elli-yüz yıllık saltanatı ve serveti ebedî hayatın yanında beş para etmez, esamesi bile okunmaz.

Üçüncüsü, Anadolu'daki tabirle "Yahudiler varlık içinde yokluk çekiyorlar." Yoksa sefalet ve süfli olmaları, fakir olmaları manasına gelmiyor. Varlıklı olmalarına rağmen gönül ve rahat-ı kalp ile istifade edemiyorlar, demektir.

Bugün İsrail belki askerî ve siyasî olarak güçlü olabilir, ama güvenlik noktasından sürekli bir endişe içindedirler ki bu da bir cihetle süfliyettir. Evet, servet içinde iken büyük bir endişe ve korku içinde yaşamak bir cihetle zillettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...