İkinci Mebhas

İçerikler


 1. Yirmi İkinci Mektubun İkinci Mebhasının başındaki ayetler; rızık ile alâkalıdır. Rızkın hırs ile münasebeti ne olabilir?

 2. "Evet, hırs, zîhayat âleminde en geniş bir daireden tut, tâ en cüz’î bir ferde kadar sû-i tesirini gösterir. Tevekkülvâri taleb-i rızık ise, bilâkis medar-ı rahattır ve her yerde hüsn-ü tesirini gösterir." İzah eder misiniz?

 3. "Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandığı, kendine faidesi az,.." Yahudiler mal ve para açısından oldukça zenginler, bunların faydasının az olmasını nasıl anlayabiliriz?

 4. "Eğer malı çok seversen, hırsla değil, belki kanaatle malı talep et, tâ çok gelsin." Malı sevip talep etmek, kanaate zıt değil mi?

 5. "Malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et." Buradaki "mal" manevî olarak anlaşılabilir mi? Kullukta hırs göstermek gerekir mi?

 6. "Kanaatle malı talep et, tâ çok gelsin." Kanaat ile istemek nasıl olur? Kanaat eden zaten elindekine kanaat etmek niyetini taşırken başka mal istemez ki zengin olsun?

 7. Dilenci, uyku hali ve birisini bekleme misallerinin "tertib-i eşyadaki teenni-i hikmet" ile münasebetini izah eder misiniz? Uyumak istemekle, teenni ile hareket etmek arasındaki alâka nasıl kurulabilir?

 8. "Tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet vardır. Hırs sebebiyle, teenni ile hareket edilmediği için, o tertibli eşyadaki mânevî basamakları..." manevî basamakların izahını yapar mısınız?

 9. "Hırs sebebiyle, teennî ile hareket etmediği için, o tertipli eşyadaki mânevî basamakları müraat etmez; ya atlar, düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz." Buradaki; "atlar düşer" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 10. "Zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. Zekâtı vermeyenin, herhalde elinden zekât kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır." İzah eder misiniz?

 11. "Hakikatli bir rüya-yı hayaliye" mefhumunu izah eder misiniz? Rüya ile hayal ifadesi bir arada geçince anlaşılması zor oluyor.

 12. "Her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir." Ve "Eskiden verdiği kırktan ki, her senede galiben ve lâakal ribh-i ticarî ve nesl-i hayvanî cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir." Zekât hakkındaki bu cümleleri izah eder misiniz?

 13. "Hem her senede yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık, muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik." Burada bahsedilen "yetmiş hikmetli bir açlık"tan maksad nedir?

 14. "Biz tembellik edip, o namazı yerine getirmedik... Cenâb-ı Hak onun keffareti olarak, beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı." Namazın keffareti var mı, Harb-i Umumi'de vefat edenler (namazsız iseler) muaf mı oluyorlar?

 15. "Sen çalış ben yiyeyim." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 16. "Beşerde, havas ve avâm, iki tabaka var. Havastan avâma merhamet ve ihsan ve avâmdan havâssa karşı hürmet ve itaati temin edecek, zekâttır." İzah eder misiniz?

 17. "Rusya’da olduğu gibi, sa’y ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar." Bu ne demektir, izah eder misiniz?

 18. "Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun." cümlesindeki "zekât verenin minnet etmesi" ne demektir?

Yükleniyor...