"Bil ki, nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemâlâtın fezlekesi ve esasıdır. Din-i hak, saadetin fihristesidir." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlık tarihinde kendini gösteren ne kadar hayır ve kemalat varsa, tümü, hak din olan semavi dinler sayesinde ortaya çıkmıştır. İlgili cümlenin devamında geçen şu ifadeler de mevzuyu izah etmektedir:

"Madem şu âlemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır, zâhir bir hak, fâik bir kemal görünüyor. Bilbedâhe, hak ve hakikat, nübüvvet içindedir ve nebîler elindedir. Dalâlet, şer ve hasâret, onun muhalifindedir."(1)

Keza Yirminci Söz'de geçen aşağıdaki tespitler de konumuza açıklık getirmektedir:

"İşte, Kur'ân-ı Hakîm, enbiyâları, insanın cemaatlerine terakkiyât-ı mâneviye cihetinde birer pîşdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyât-ı maddiye sûretinde dahi, o enbiyânın herbirisinin eline bâzı hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor. İşte, enbiyâların mânevî kemâlâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu'cizâtlarından bahis dahi, onların nazîrelerine yetişmeye ve taklidlerini yapmaya bir teşviki işmâm ediyor. Hattâ denilebilir ki, mânevî kemâlât gibi maddî kemâlâtı ve hârikaları dahi en evvel mu'cize eli nev-i beşere hediye etmiştir."

"İşte Hazret-i Nuh'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan sefine ve Hazret-i Yûsuf'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan saati, en evvel beşere hediye eden, dest-i mu'cizedir. Bu hakikate latîf bir işarettir ki, san'atkârların ekseri, herbir san'atta birer peygamberi pîr ittihaz ediyor. Meselâ, gemiciler Hazret-i Nuh'u (Aleyhisselâm), saatçiler Hazret-i Yûsuf'u (Aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris'i (Aleyhisselâm),.."(2)

Peygamberler ve peygamberlik kurumu, insanlığın iyilik kabiliyetlerini geliştirip insanlığı iyiliğe ve hayra sevk etme konusunda, bir standart bir ölçü bir temel niteliğindedir.

Peygamberlik kurumu, bütün insanlık ile Allah arasında bağlayıcı ve umumi bir köprüdür. Peygamberler Allah katında bütün insanlığın insanlık içinde de Allah’ın temsilcisidirler.

Hak dinler insanlık açısından saadet ve mutluluğun bir özeti bir listesi gibidir. İslam’ın emir ve yasakları insanlığın hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşmasında bir araç bir vesiledir.

Mesela, namaz bedene sıhhat iken ruh ve kalbe manevi bir gıda hükmündedir. Faizin haram zekâtın farz olması ekonomik ve toplumsal refah ve mutluluğun kaynağıdır.

İslam sayesinde tarihte milyonlarca kamil, fazıl, alim, evliya insanlar yetişmiş ve insanlığa güzel bir rehberlik vazifesini ifa etmiştir. Mevlana, Yunus Emre, Şazeli, Nakşibendi, Geylani, Gazali, İmam-ı Rabbani bunlardan bazılarıdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.
(2) bk. Sözler, Yirminci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...