Block title
Block content

Dokuzuncu Söz İkinci Nükte'yi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci  Nükte'de özetle  ibadetin anlamı ve namaz içindeki sözlerin ve hareketlerin dile getirdiği mânâlar izah ediliyor.

Ayrıca İkinci Nükte'de sübhanallahın üç ayrı manasına dikkat çekiliyor:

Birisi, Allah’ın mukaddes zatının her türlü noksandan münezzeh olması.

Diğeri, batıl dinlerin Allah hakkında ileri sürdükleri bütün yanlış fikirlerden de münezzeh olması.

Üçüncüsü de Allah'ın “kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra” olması.

Kusur, bir yönüyle kasır olma, noksan tarafı bulunma demektir. Güneşin hayat sahibi olmaması onun için bir noksanlık olduğu gibi, bitkilerin görüp işitmemeleri, hayvanların fikir yürütememeleri, insanların unutmaları, her konuda bilgi sahibi olmamaları, yorulmaları, uyumaları da birer kusurdur. Mahlukatın bir kararda kalmayıp sürekli olarak değişime uğramaları da bir kusurdur. İşte Cenab-ı Hak, mahlukat alemindeki bu tür bütün noksanlıklardan münezzehtir.

"Hem de Rububiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafını ve mahlûkatın aczini görmekle, kudret-i Samedâniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu ekber deyip, huzû ile rükûa gidip, Ona iltica ve tevekkül etsin."

Ayrıca insan sonsuz acizliğini ve zayıflığını fark edip sonsuz kudret ve azamet sahibi olan Allah’a, Allahu ekber kelimesi ile sığınıp tevekkül etsin.

"Hem Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyâcâtını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve in'âmâtını şükür ve senâ ile ve Elhamdü lillâh ile ilân etsin."

İnsan Allah’ın sonsuz rahmet hazinelerini ve sayısız ikram ve lütuflarını nihayetsiz fakirlik ve ihtiyaç dili bilip, dua ve talep formatı ile formüle edip, sonsuz nimetleri ve ikramları "elhamdülillah" ile  ilan ve izhar etsin.

"Demek, namazın ef'âl ve akvâli bu mânâları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlâhîden vaz edilmişler."(1) 

Namazın bütün fiil ve sözleri bu üç kelime ve işaret ettiği manalara bakıyor.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...