"Dört erkân-ı imaniyeyi içine almakla 'Lâ ilâhe illâllah' rüknüne denk tutulan 'Muhammedun Resulullah' risalet-i Muhammediye (a.s.m.)..." Dört erkân-ı imaniye ne demektir, neden dört?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Kur'ân'da Zât-ı Ahmediyeye en büyük makam vermek ve dört erkân-ı imaniyeyi içine almakla Lâ ilâhe illâllah rüknüne denk tutulan Muhammedun Resulullah risalet-i Muhammediye (a.s.m.) kâinatın en büyük hakikati ve zat-ı Ahmediye (a.s.m.) bütün mahlûkatın en eşrefi ve hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) tabir edilen küllî şahsiyet-i mâneviyesi ve makam-ı kudsîsi, iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu hârika makama liyakatine dair pek çok hüccetleri ve emareleri, kat'î bir surette Risale-i Nur'da ispat edilmiş."(1)

Risalet-i Muhammediye'nin içine aldığı dört erkân-ı imaniye şunlardır:

1. Meleklere iman,
2. Kitaplara iman,
3. Ahirete iman,
4. Kadere imandır.

Kelime-i tevhidin birinci cümlesi Allah (cc), ikinci cümlesi Hazret-i Muhammed (asm) şeklinde olup, bu iki cümleden birisi eksik olduğu zaman hakikî iman tahakkuk etmiş olmuyor. Bir kimse "La ilahe illallah" deyip "Muhammedun Resulullah" demezse, iman etmiş olmuyor. Bu da her iki cümlenin hüküm bakımından müsavi olduğunu gösteriyor.

Buradaki eşitlik ve denklik hüküm bakımındandır, yoksa -hâşâ- azamet ve kibriya bakımından bir denklik söz konusu değildir. Allah’ın bu iki cümleyi müsavi bir şekilde imana şart koşması, Hazret-i Peygambere (asm) verdiği kıymeti, onun makamının ne kadar yüksek ve ulvî olduğunu gösteriyor.

Kelime-i tevhidin ikinci cümlesi, ayrıca birinci cümlenin en büyük ispatı ve geniş izahıdır. Zira tevhidi bütün incelik ve mertebeleri ile insanlığa ders veren Hazret-i Muhammed (asm)’dır.

Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.) imanın altı rüknünü de izah ve ispat etmiştir. Burada dört denilmesi; Kur’an ve nübüvvet meselelerine izafe ile konuşulmasındadır. Yani Hazret-i Peygamberi (asm) öven Kur’an, övülen de nübüvvet olunca, ifade dört iman rüknü şeklinde söyleniyor. Zira kitap ve nübüvvet rükünleri cümlenin içinde zaten zikrediliyor. Ayrıca altı iman rüknü denilmesine ihtiyaç kalmıyor.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Onuncu Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...