Fiilden isme, ondan sıfata,.. ondan zata intikal meselesindeki "sıfat" Allah'a baktığında yedi sıfat-ı subutiyeye mi münhasırdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki sıfat kavramı iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi subuti sıfat anlamında ki, Ayetül Kübra risalesinde şu şekilde izah edilmiştir;

"Ve bu celâldarâne ve cemâlperverâne cilvelenen esmâ-i hüsnâdan ve perdesinin arkasında, sıfât-ı seb'a-i kudsiyenin ilmelyakîn, belki aynelyakîn, belki hakkalyakîn derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır."

"Ve bu yedi kudsî sıfatın dahi, bütün masnuatın şehadetiyle, hem hayattarâne hem kadîrâne hem alîmâne hem semîâne hem basîrâne hem müridâne hem mütekellimâne nihayetsiz bir surette tecellileriyle bilbedahe ve bizzarure ve biilmelyakîn bir mevsuf-u Vâcibü'l-Vücudun ve bir müsemmâ-i Vâhid-i Ehadin ve bir fâil-i Ferd-i Samedin mevcudiyeti, güneşten daha zâhir, daha parlak bir tarzda, kalbdeki imân gözüne görünür gibi kat'î bilinir."

"Çünkü, güzel ve mânidar bir kitap ve muntazam bir hane, bedahetle, yazmak ve yapmak fiillerini; ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi, bedahetle, yazıcı ve dülger namlarını; yazıcı ve dülger ünvanları ise, bedahetle, kitabet ve dülgerlik san'atlarını ve sıfatlarını; ve bu san'at ve sıfatlar, bedahetle, herhalde bir zâtı istilzam eder ki, mevsuf ve sâni ve müsemmâ ve fâil olsun. Fâilsiz bir fiil ve müsemmâsız bir isim mümkün olmadığı gibi, mevsufsuz bir sıfat, san'atkârsız bir san'at dahi mümkün değildir." (1)

İkincisi ise rahmaniyet, rahimiyet, hakimiyet, adiliyet anlamında kullanılmıştır. Rahman isim, rahmaniyet ise sıfat anlamında kullanılmştır. Şöyleki; yazmak fiili bir yazıcıya (isim), yazıcı ismi ise yazabilme vasfı olan (sıfat) birine delalet eder.

İsimlerin ve ünvanların kemâli ise, şeksiz, şüphesiz, o fâilin kemâl-i evsâfına delalet eder. Zîrâ, sıfat mükemmel olmazsa sıfattan neş'et eden isimler, ünvanlar mükemmel olamaz.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...