Güzel huylu kardeşin sağ yola, ahlâksız ve serseri olanın sol yola gitmesinin, huyla ve fıtratla bir alakası var mıdır? Var ise yolu seçme ve tercih etmeyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar.” hadis-i şerifi temel hükümdür. Sualde yer alan ifadeyi bu esasa göre yorumlamak durumundayız. Güzel huylu yahut ahlâksız olma, yapılan işlerle kendini gösteren ve onlara dayanan hükümlerdir. Yani güzel işler yapanın güzel huylu, edep dışı işler görenin de ahlâksız olduğunu söyleriz. Yoksa insan önce iradesi dışında ahlâksız olmuş da sonra ahlâksızlık yapmış değildir. Böyle bir yorum sözünü ettiğimiz temel hükme ters düşer.

Bir öğrencinin çalışkan olduğunu söylememiz onun çalışmadaki gayretine ve yoğunluğuna dayanır. Yani çocuk çalışkan olduğu için biz ona çalışkan deriz. Yoksa önce çalışkan olmuş da sonra çalışmış değildir. Tembelliği de aynı şekilde düşünürüz.

“İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet câmi' bir istidad verildiği için; esfel-i safilînden tâ a'lâ-yı illiyyîne, ferşten tâ arşa, zerreden tâ şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış, nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mu'cize-i kudret ve netice-i hilkat ve acube-i san'at olarak şu dünyaya gönderilmiştir.” (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İknci Mebhas )

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...